Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 347
Købe - Køge

 

Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening (Limiteret).

Stiftet d. 13. maj 1852.

Nuværende direktion: Svend F. Jacobsen (f. 1898) og K. K. Petersen (f. 1890).

Adresse: Holmens Kanal 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Købmandsgaarden i Ry, købmandsforretning.

GrundL i 1871 af R. Lykkeberg.

Indehaver (siden 1945): Oscar B. Andreasen (f. 1897).

Adresse: Ry.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Købmands- og Haandværkerbanken A/S.

Stif­tet d. 5. okt. 1905 med formålet at drive bank­virksomhed med særligt henblik på detail­handler- og håndværkerstanden.

Selskabets første bestyrelse bestod af købmand V. V. Aa­gaard, der var formand, købmand H. H. Brandt, købmand Jørgen Rasmussen, skoma­germester Lauritz Friis, bogtrykker Marius Geertsen, mejeriejer J. P. Jensen, tømrer­mester R. A. Koch, direktør N. Svenningsen, købmand J. P. Thomsen, købmand Carl Laur­sen, murermester J. Mortensen og malermester J. C. Pedersen.

Bankens første direktør var sagfører, senere generaldirektør for D.S.B., Th. Andersen-Alstrup (f. 1868, d. 1947), der var admin. direktør fra 1905 til 1915.

Fra 1915 til J 920 var J. P. Thomsen (f. 1855, d. 1944) ad­min. direktør og St. Bille Fog (f. 1879, d. 1942) underdirektør.

Fra 1920 til 1923 var St. Bille Fog bankens direktør med K. N. Sanders (f. J 887, d. 1934) som meddirektør.

Direktion: F. Jordahn (f. 1878) (tiltrådt 1923) og Cai Clausen (f. 1906) (tiltrådt 1950).

Bestyrelsen består nu af manufakturhand­ler, konsul Peter Kock (f. 1871), der er for­mand for såvel bestyrelsen som repræsen­tantskabet, købmand Knud Aagaard (f. 1891) og direktør, konsul P. J. Østergaard (f. 1887).

Aktiekapitalen er på 1 ½ mill. kr. Reserverne andrager 1.055.000 kr.

Banken har følgende filialer: i Århus: Søn­dre Afdeling og Kvægtorvs-Afdelingen; des­uden filialer i Hornslet, Løgten, Søby og Mejlby.

Adresse: Store Torv 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Købmandstandens Oplysningsbureau A/S, op­lysnings- & inkasso bureau.

Selskabet kan føres tilbage til 1870, da en flittig og fremsynet mand, cand. Phil. Fr. Wolff, ved ihærdigt personligt arbejde samlede sig et materiale til bedømmelse af forretningsdrivendes soliditet og mod veder­lag tilbød at gøre andre delagtige i sin viden.

Bureauet var på forskellige hænder, indtil det i året 1903 blev rekonstrueret, og det Øko­nomiske grundlag tilvejebragtes ved, at følgen­de institutioner og foreninger tegnede sig for aktier: Nationalbanken, Kjøbenhavns Handels­bank, Privatbanken, Landmandsbanken, Kø­benhavns Laane- & Diskontobank, Dansk Ar­bejderbank, Haandværkerbanken, Grundejer­banken, Detailhandlerbanken, Foreningen af københavnske Manufaktur - Grossister, For­eningen af Kolonial - Grossister i København, Foreningen af Grosserere i Jern- og Metalbranchen, Dansk Papirhandlerforening m. fl.

Som delegerede for de i bureauets drift in­teresserede institutioner og foreninger valgtes et tilsynsråd med grosserer Holger Petersen (f. 1843, d. 1917) som formand. Bureauets direk­tører var P. V. Fournais (f. 1867, d. 1947) og M. L Jansen (f. 1873, d. 1933).

Efter at flere af tilsynsrådets medlemmer i de nærmest påfølgende år var afgået ved dø­den, blev man - efter at have sikret sig, at virksomheden kunne og ville blive fortsat i

samme ånd og efter den givne retningslinie ­enige om at give de to direktører, Fournais og Jansen, det fulde ansvar, således at de d. 1. jan. 1907 overtog virksomheden.

 

Købmandstandens Oplysningsbureau

 

 

I dec. 1914 udtrådte direktør Fournais af virksomheden, og samtidig anmeldtes til firma­registret den nye bestyrelse: højesteretssagfører Gustav Graae (f. 1878, d. 1941) (formand), ge­neraldirektør Th. Andersen-Alstrup (f. 1868, d. 1947), direktør M. L Jansen og direktør C. E. Gazette (d. 1923), af hvilke de to sidste vare­tog den daglige ledelse.

Efter direktør Gazettes død i 1923 var M. I. Jansen enedirektør indtil sin død i 1933.

Nuværende bestyrelse: højesteretssagfører Ejvind Møller (f. 1891), der er formand, fru Mary Gazette og overretssagfører O. L. B. Jen­sen (f. 1886).

Selskabets drift ledes - siden 1933 - af di­rektørerne Poul Jansen (f. 1898) og Fritz Lem­che (f. 1897), der i en række år havde været beskæftiget i bureauet.

Bureauet beskæftiger ca. 165 funktionærer

på hovedkontoret i København.

Aktiekapitalen er 110.000 kr.

Adresse: Gammel Mønt 2-4, Kbhvn. K. Aalborg afdeling: Boulevarden 26, Aalborg, Århus afdeling: Store Torv 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Købstædernes almindelige Brandforsikring, se side 349.

 

Kjøge Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 17. juli 1889 af Stevns-Fakse Herreders Landbrugsfor­ening.

Direktør (siden 1935): C. Gade (f. 1903).

Adresse: Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage