side 4 Aalb - Aalb

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                              Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 4

Aalb - Aalb

Aalborg Kridtslemmeri, se M. Kragelund's Fabrikker.

Aalborg litografiske Anstalt ved Stelzner &Søndergaard. Grundl. i 1894 af litograf Oscar

Richard Stelzner (f. 15. aug. 1864 i Sachsen, d. 1944) og litograf Emil Grussendorf. Den 14.

juli 1898 fik O. R. Stelzner borgerskab som bog- og kunsttrykker. I 1900 udtrådte E. Grussendorf af firmaet, der samme år flyttede til Pederstræde nr. 2. I 1917 foretoges en større

udvidelse, og firmaet fik lokaler i Langesgade nr. 10. I 1918 indtrådte litograf Peter Johan

Niels Jensenius Nielsen Søndergaard (f. 1885 i Aalborg, d. 1944) i Firmaet som kompagnon.

I 1925 flyttede firmaet til ejendommen Skipper Clements Gade nr. 1 i byens centrum. Siden

1944 har sidstnævntes søn, fabrikant Knud Søndergaard (f. 1913), været indehaver.

Firmaet er kendt landet over for sine kvalitetsarbejder og er stadig fulgt med i den

moderne tekniske udvikling indenfor trykkeri og kartonagebranchen.

Adresse: Skipper Clements Gade 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aalborg Løveapotek. Oprettet d. 15. juli 1814. Apotekets første indehaver: G. S. Kayerød (d.

1846). Indehaver siden 1940: Gustav E. C. Rasmussen (f. 1911).

Adresse: Algade 28, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aalborg Margarinefabrik A/S. Grundlagt i 1891 af tre Aalborg-købmænd. Er nu en af

landets største margarinefabrikker, som foruden margarine også fremstiller forskellige

varer til bageribrug. Fabrikken er særlig kendt for sit mærke „Aalborg Margarine".

I 1921 overgik margarinefabrikken til et aktieselskab. Nuværende bestyrelse: Købmand Johs. Jacobsen, købmand Jørgen Rützebeck og direktør L. Wassard.

Fra Selskabets stiftelse i 1921 var P. Thorsen dets direktør; han afløstes i 1923 af Aage

Aalborg Margarinefabrik

Roedsted (f. 1885, d. 1941); denne efterfulgtes i 1941 af direktør Zacharias Olsen (f. 1893), der har været tilknyttet virksomheden siden 1921.

Aktiekapital: 750.000 kroner.

Iforbindelse med margarinefabrikken oprettedes der i 1933 en marcipanfabrik under

firmanavnet N u t r i e n t A/S.

Adresse: Fredericiagade 3-7, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aalborg ny Dampbageri ved I. E. Olesen & Aug. Olesen. Grundl. d. 1. juli 1893 af kolonialhandlere i Aalborg. Nuværende indehavere: I. E. Olesen (f. 1886) og sønnen, Aug.

Olesen (f. 1909).

Adresse: Nørregade 16, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aalborg ny Dampmølle A/S. I 1857 opførtes af købmand, skibsreder Poul Pagh (f. 1796, d.

1870) en dampmølle i Aalborg (Paghs-Møllen).

Aalborg ny Dampmølle

Grundlæggerens enke fortsatte virksomheden indtil 1875, da møllen solgtes til Isidor Henius.

I 1881 overgik møllen tillige med Nymølle, der ejedes af J. Zinck, og Gammel Mølle, der ejedes af etatsråd Chr. Simoni, grosserer Ludvig Speyer og grosserer L. K. Kier, til et aktieselskab „Aalborg Dampmøller".

I 1897 solgtes Gammel Mølle og vandkraften til Nymølle til Aalborg kommune, hvorefter virksomheden i disse 2 møller indstilledes, og det var således kun Aalborg Dampmølle, der var i virksomhed, da selskabet efter en stor ildebrand i 1901 trådte i likvidation. Samme år stiftedes A/S Aalborg ny Dampmølle, der af det likviderede selskab købte grunden, hvor den gamle mølle havde stået, og de af ilden skånede bygninger, og på denne grund opførtes den nye dampmølle.

Selskabets første bestyrelse var etatsråd J. Ankerstjerne (f. 1835, d. 1913), etatsråd L. K. Kier (f. 1829, d. 1904) og konsul, grosserer V.

Rützebeck (f. 1853, d. 1929). Førstnævnte var bestyrelsens formand til 1912, derefter V. Rützebeck til sin død.

Den nuværende bestyre se består af: bankdirektør Olaf Nielsen, formand, overretssagfører

Knud Grünwald og konsul P. E. Rützebeck.

Indtil 1908 var Sophus Muller selskabets administrerende direktør, derefter P. J. Bladt (f. 1872, d. 1945); i 1940 indtrådte dennes søn,

Holger Bladt (f. 1901), i direktionen; denne var enedirektør fra 1945—50. Den 1. jan. 1950

tiltrådte hidtidige prokurist i selskabet S. U. Bælum som meddirektør.

Aktiekapitalen, der oprindelig var på

Forrige side                                                                                                                Næste side