side 47 P. Baunsgaard

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                             Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 47

P. Baunsgaard

P. BAUNSGAARG

Kemisk fabrik. Grundlagt den 1. oktober 1884 som kolonialforretning en gros og den 14. ok­tober 1884 overtaget af Mathias M. Andersen (d. 1906).

I året 1900 optoges Søren Jensen og Axel Bützow Hol­stebroe som kompag­noner i forretningen, der samtidig antog firmanavnet Mathias M. Andersen & Co.

I 1901 udtrådte A. B. Holstebroe af firmaet og i 1902 Søren Jen­sen. Efter Mathias M. Andersens død i 1906 fortsatte s forretningen af hans enke, Rigmor

Andersen, f. Thomsen.

P. Baunsgaard

Den 13. juni 1911 overdrog hun virksom­heden til Peter Baunsgaard (f. 25. august 1874), der fremdeles er indehaver af firmaet, siden 1943 sammen med to sønner, Ejvin Baunsgaard (f. 1. november 1909) og Aksel Baunsgaard (f. 7. januar 1913).

Fabrikant P. Baunsgaard købte i 1917 Fen­gers Realskole, Nørrebrogade nr. 6, Og opførte på den gamle skoles grund et moderne fabrikskompleks med kontorlokaler og lagerlokaler i en monumental byg­ning med facade ud mod Nørreport.

Siden P. Bauns­gaards overtagelse af firmaet i 1911 har dets arbejdsområde gennemgået en be­tydelig forandring. Fra at være en gros forretning foran­dredes virksomhe­den mere og mere til fabriksvirksom­hed og fabrikationen har nu i en årræk­ke været det væ­sentlige. Denne om­fatter først og frem­mest husholdnings­artikler: bagepul­ver, buddingpulver, essenser etc. Desuden fabrikeres bløde            og faste

sæber samt olie-revne farver og lakfernis.

Der fremstilles flere hundrede artikler inden for disse områder. Samtidig er der arbejdet på at gøre navnet P. Baunsgaard kendt som firmanavn, og firma­navnet Mathias M. Andersen & Co. benyttes ikke mere. Salgsorganisationen er baseret på salg til købmænd. Disse besøges af 16 rejsende. Virksomheden beskæftiger nu ca. 150 perso­ner.

Den 1. januar 1939 åbnedes en salgsafdeling København.

I 1940 overtog firmaet P. Baunsgaard E.

E. Baunsgaard                A. Baunsgaard

M e h l ' s F a b r i k A/S, sæbe- og kemisk fa­brik, der er grundlagt 1851 som lysestøberi af Eiler Mehl (d. 1890) og som i 1860 forenedes med sæbefabrikken på Kannikegade.

I 1866 gik denne forretning over til Bruno Preisler (f. 1835, d. 1899) og dreves derefter i en år­række sammen med en af Preisler og Rafn grundlagt sodavandsfabrik. I 1889 overdroges firmaet til Chr. W. F. Bestle (f. 1857, d. 1909); efter sidstnævntes død fortsattes virksomheden af hans enke, Petrine C. M. Bestle, f. Heiberg, som i 1910 overdrog den til S. T. P. Riis (f. 1870, d. 1919), efter hvis død den fortsattes af hans enke, Ingrid Riis, f. Henckel.

P. Baunsgaard, Nørreport nr. 26

I 1934 om­dannedes fabrik en til et aktieselskab.

Adresse: Nørreport 26, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                             Næste side