side 44 Bank - Bank

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                            Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 44

Bank - Bank

Banken for Mariager og Omegn A/S.

Stiftet d. 17. okt. 1897; virksomheden begyndte d. 1. dec. s. å. Den første direktør var branddirek­tør N. V. Jensen (d. 1911). Bestyrelsens for­mand er nu rentier H. A. Pedersen. Nuværen­de direktør: H. E. Rudkjøbing (f. 1894) (med­lem af direktionen 1921, enedirektør 1937).

Adresse: Mariager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Banken for Næstved og Omegn A/S (Indu­stribanken).

Grundl. d. 24. febr. 1866 under navnet A/S Industri- og Spare banken for Næstved og Omegn. Direktør siden 1939: B. Stürup-Johansen (f. 1898).

Adresse: Hjultorvet 8, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Banken for Nørresundby og Omegn A/S.

Stif­tet d. 29. dec. 1897, virksomheden begyndte d. 3. juni 1898. Nuværende direktion: F. H. Sølvsteen (f. 1900) (fra 1944) og A. Spliid (f. 1890) (fra 1930).

Adresse: Torvet, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Banken for Præstø og Omegn A/S.

Grundl. d. 9. sept. 1871. Bestyrelsens formand: lands­retssagfører O. Friis (f. 1881). Direktør (siden 1920): E. V. Spendrup (f. 1886).

Adresse: Adelgade 92, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Banken for Ringe og Omegn A/S.

Grundl. I 1906. Den første bestyrelse bestod af hofjæ­germester Fr. Sporon-Fiedler, Nordskov, læge V. Ørsted, Ringe, købmand Alfr. Knudsen, Ringe, apoteker A. Hey, Ringe, gårdejer Chr. Hansen, Dyrelund, Brangstrup, sognefoged J. C. Jensen, Gestelev, urmager N. Faber, Ringe, og købmand Chr. Jensen, Ringe.

Bestyrelsen består nu af godsinspektør L Sporon-Fiedler, Nordskov, der er formand,

Banken for ringe og Omegn

folketingsmand Niels Eriksen, Kørbitzdal, Rin­ge, der er næstformand, konsulent A. L. Niel­sen, Ringe, købmand Alfred Knudsen, gård­ejerne H. P. Hansen, H. P. Pedersen og R. Knudsen og fabrikant L. N. B. Klausen.

Direktør: A. Post (f. 1905) (siden 1945). Aktiekapitalen er på kr. 300.000.

Adresse: Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Banken for Ringsted og Omegn A/S.

Grundl. d. 19. marts 1890. Nuværende direktion: V. H. C. G. Valdorf-Hansen (f. 1883) (fra 1916) og K. Johs. Christensen (f. 1897) (fra 1938).

Adresse: Torvet 1, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Banken for Skanderborg og Omegn A/S.

Grundl. d. 24. jan. 1891 af sagfører Alb. We­stergaard m. fl. Nævnte sagfører A. Wester­gaard virkede som adm. direktør indtil 1928, hvor han afløstes af den nuværende direktør, O. E. Øhrstrøm (f. 1890), der havde været meddirektør siden 1927. Underdirektør: P. K. Paulsen.

Banken for Skanderborg og Omegn

Bestyrelsen består nu af landsretssagfører A. H. Michelsen, der er formand, guld­smedemester O. Reppien, gårdejer M. Hansen, husmand R. P. Mikkelsen, gårdejer T. S. Thomsen og købmand Viggo Friis.

Bankens aktiekapital, der ved starten var 70.000 kr., er nu 1,2 mill. kr. Reserverne ud­gør: kr. 1.142.000,00.

Adresse: Adelgade 108, Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Banken for Slagelse og Omegn A/S.

Stiftet d. 1. juli 1857. Bestyrelsens formand: købmand Aage Erslev. Direktion: A. Møller (f. 1884) og V. J. J. Gøtterup (f. 1893).

Adresse: Bredegade 3, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Banken for Sorø og Omegn A/S.

Stiftet d. 19. nov. 1895. Banken begyndte sin virksomhed d. 2. jan. 1896. Bankens første direktør var birkefuldmægtig Alfred Jensen (d. 1911), som var den ledende ved bankens oprettelse.

Den første bestyrelse bestod af direktøren, Alfred Jensen, købmand Axel D. Wiggo Erslev og dyrlæge S. Nielsen. Efter Alfred Jensens død tiltrådte købmand Joh. N. Bonnesen (d. 1924) som administrerende direktør, og i 1924 tiltrådte M. Mikkelsen (f. 1879, d. 1950) og købmand, borgmester P. F. Hansen som direk­tører; sidstnævnte som adm. Efter P. F. Han­sens død i 1929 tiltrådte Alfred Hjarup (f. 1896) sidestillet med M. Mikkelsen, A. Hjarup er enedirektør fra 1950.

Forrige side                                                                                                            Næste side