side 54 Bert - Bie

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                                Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 54

Bert - Bie

(Fortsættelse: Bikuben)

Wolff (1862-93), etatsråd F. Gram (1881-1905), professor Harald Westergaard (1886-1936), Sophus Bülow (1895-1936), V. Berg (1905-29) og Ove Jepsen (1929-35).

Nuværende direktion: Jens Toftegaard (f. 1889) (siden 1935), Johs. Faurholt (f. 1896) (siden 1936) og Otto Schlegel (f. 1892) (siden 1941).

Adresse: Silkegade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Johannes Bertelsen, isenkramforretning.

Grundl. ca. 1830. Den 14. okt. 1901 overtaget af Johs. Bertelsen (f. 1872), der fremdeles er in­dehaver af forretningen.

Adresse: Brogade 14, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

L. C. Bertelsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 9. sept. 1873 af Hans Bechgaard. Indehaver (siden 1933): L. C. Bertelsen (f. 1899).

Adresse: Vestergade 14, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Vald. Bertelsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1901 af et kommanditselskab med Rasmus Joh. Wissing som ansvarshavende del­tager. Indehaver siden 1909: Vald. Bertelsen (f. 1884).

Adresse: Hospitalsgade 6, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Laurits Berth, juveler- & guldsmedefirma.

Grundl. d. 29. juli 1884 af Laurits Berth (f. 15. maj 1857, d. 1917). Hans søn, Paul Berth (f. 7. april 1890), overtog firmaet efter faderens død i 1917 og optog sin søn, Niels Berth (f. 1. maj 1919), i firmaet i 1944. Sidstnævnte er 4. generation i branchen på både fædrenes og mødrenes side, idet juveler Paul Berth's hu­stru er datter af afdøde hof juveler Alfred Dragsted. Firmaet har under krigsårene op­arbejdet et større guldsmede- og juvelværk­sted med Niels Berth som leder. I 1944 opto­ges en produktion af filigranarbejder, som har vundet en stor udbredelse ved særpræget og fin udførelse.

Adresse: Vimmelskaftet 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Vald. Berth, guldsmede- og gravørforretning.

Grundl. i 1856 af Ludvig Berth (f. 1821 i Kbhvn., d. 1896), der i 1893 afstod den til sønnen, Valdemar Berth (f. 1864, d. 27. nov. 1914). Efter hans død fortsatte hans enke, El­len Berth, f. Ahrentzen (f. 1873, d. 1937), for­retningen. Den nuværende indehaver, Knud Vald. Berth (f. 23. maj 1901), overtog firmaet i 1937. Forretningen er grundlagt i Vinhusga­de og flyttedes ca. 1858 til Ringstedgade og i 1861 til Hjultorvet, hvor ejendommen i 1936 ombyggedes i moderne stil.

Adresse: Hjultorvet 9, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Berthaslunds Handelsgartneri, Arne Bülow ­Olsen.

Grundl. i 1851. Senere overtaget af Arne Bülow-Olsen (f. 1885, d. 1948). Indeha­ver siden 1948: fru Anna Bülow-Olsen (f. 1895).

Adresse: Algade 1, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Anders Berthelsen, flytte- og vognmandsforret­ning.

Grundl. d. 21. juni 1892 af Rasmus Ber­thelsen (f. 1866, d. 1940). Efter dennes død overtaget af sønnen, Anders Berthelsen (f. 1903).

Adresse: Mosedalsvej 9, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Julius Berthelsen, grossererforretning, fyrvær­kerisager.

Grundl. d. 12. april 1883 af Julius Berthelsen (f. 1855, d. 1936). Indehaver (siden 1943): fru Marie Berthelsen (f. 1888).

Adresse: Nørre Vold gade 104, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

M. C. Berthelsen & Co., herreekviperingsfor­retning, skræderi.

Grundl. d. 8. aug. 1885 af M. C. Berthelsen (f. 1852, d. 1932). Indehaver siden 1932: E. M. P. Pedersen (f. 1894).

Adresse: Søndergade 34, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Firmaet Georg Bestle A/S, vin en gros.

Grundl. i 1730 af Hans Petersen Kinckel, efter hvem forretningen blev drevet af forskellige indehavere, indtil Chr. W. F. Bestle (f. 1828, d. 1892) i 1853 overtog den. I 1892 overgik firmaet til hans søn, etatsråd Georg Bestle (f. 1855, d. 1933), der i 1919 omdannede det til aktieselskab under ovennævnte firmanavn. Nuværende direktører: Carl Dreyer (f. 1884), Peter Dreyer (f. 1893) og B. Langvold (f. 1897).

Adresse: Skindergade 45-47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bethesda's Boghandel.

Grundl. i sept. 1882 på den nuværende adresse af Københavns Indre Mission, der stadig driver forretningen, som særlig har specialiseret sig i religiøs litteratur.

Adresse: Rømersgade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

BIANCO LUNO´s BOGTRYKKER

Er grundlagt 1832 af C. P. Bianco Luno (f.1795, d. 1852) i Forbindelse med Typograf F. W. Schneider (Bianco Luno & Schneider) indtil 1837, da den sidstnævnte udtrådte. Efter Bianco Lunos død fortsatte Enken Virksomheden med F. S. Muhle (f. 1830, d. 1884) som Forretningsfører, og i 1873 gik Trykkeriet over til F. Dreyer; fra 1900 ejes det af Carl Aller (f. 1845).

Adresse: Niels Hemmingsensgade 8, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

Bidstrup's Bygningsforretning, trælasthandel og bygningsmaterialer.

Grundl. d. 22. jan. 1843 af H. P. Bidstrup (f. 1817, d. 1876). Indehaver siden 1946: grundlæggerens oldesøn, Holger Bidstrup (f. 1920).

Adresse: Pingels Alle 6, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Andreas P. Bidstrup, isenkramforretning.

Grundl. d. 27. maj 1880 af Carl Nielsen (f. 1856. d. 1936). Indehaver (siden 1. nov. 1911): Andreas P. Bidstrup (f. 1886).

Adresse: Lille Torv 1, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Bidstrup, Indehaver M. Th. Bidstrup, kulforretning og trælasthandel.

Grundl. d. 8. april 1851 af A. P. Schor (f. 1818, d. 1885). Indehaver siden 1932: M. T. Bidstrup (f. 1883).

Adresse: Ellekongstræde 5, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

F. L. Bie A/S.Grundlagt 1909 som aktieselskab med Halfdan Erichsen (f. 1885, d. 1941) som direktør; Halfdan Erichsen var direktør for sel­skabet til sin død og efterfulgtes som direktør af fru Ellen E. G. Erichsen, der havde haft prokura i selskabet. Direktionen består siden 1946 af ovennævnte fru Erichsen og direktør H. Skaarup.

Selskabets virksomhed omfatter handel med maskiner og artikler indenfor de grafiske fag og papirindustrien, endvidere handel med træ­bearbejdningsmaskiner og artikler og maskiner

Forrige side                                                                                                                Næste side