side 58 Bjør - Bieg

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                             Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 58

Bjør - Bleg

Bjørn & Christoffersen, fabrik for skjorter, flipper og slips.

Grundlagt af Leopold Samuel, som d. 31. oktober 1878 fik grossererborgerskab i Køben­havn.

Senere indtrådte grosserer L. Bjørn (f. 1865, d. 1. juni 1918) som medindehaver af firmaet og overtog det d. 1. januar 1912 som eneinde­haver, under firmanavnet L. Bjørn, Leopold Samuels Eftf.

Ved L. Bjørns død i 1918 blev virksomheden solgt til grosserer G. Christoffersen (f. 1870, d. 5. september 1927), der fortsatte den under fir­manavn L. Bjørn, Leopold Samuels Efterføl­gers Succ. G. Christoffersen optog d. 1. januar 1927 sin søn Paul Christoffersen (f. 1898) og sin svigersøn Paul Bjørn (f. 1897) som med­indehavere af firmaet; disse overtog efter G. Christoffersens død i 1927 firmaet, og d. 1. ja­nuar 1928 ændredes firmanavnet til Bjørn & Christoffersen.

Ved starten drev virksomheden import og en gros handel med færdige skjorter, slips og lignende artikler som knapper, lommetørklæ­der, halstørklæder, o. s. v. Dertil blev drevet fabrikation af slips, og fra 1912 tillige fabri­kation af skjorter.

Skjortefabrikationen samt fabrikation af halvstive flipper og slips er efterhånden ble­vet firmaets hovedvirksomhed, idet dets im­port af færdige varer næsten helt er ophørt.

Virksomheden havde først til huse i Fiol­stræde, dernæst i Nybrogade; i 1935 flyttedes den til den nuværende nyindrettede fabrik i Uplandsgade.

Adresse: Uplandsgade 56, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. M. Bjørn's tredie Eftf. I/S ved Elna & Poul W. Rasmussen, isenkramforretning.

Grundl. d. 11. nov. 1856 af A. M. Bjørn (d. 1881). Nu­værende indehavere: Poul W. Rasmussen (f. 1907) og fru Elna Rasmussen.

Adresse: Ahlgade 50, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. Bjørnbak's Konvolutfabrik A/S.

Grundl. d. 23~ juni 1878 af Peter Bjørnbak (f. 4. maj 1814, d. 1901). Første og ældste konvolutfa­brik i Danmark. Omdannedes i 1896 til aktie­selskab og sammensluttedes i 1898 med L. Wirenfeldt's Konvolutfabrik, hvorefter L. Wi­renfeldt (f. 9. nov. 1864, d. 1931) overtog stil­lingen som virksomhedens direktør. Overtog i årenes løb flere mindre konvolutfabrikker, bI. a. i 1932 Konvolutfabrikken "Hafnia", hvis

     L. Wirenfeldt                           A. Wirenfeldt 

indehaver Herman Herløv (f. 27. april 1881, d. 1938) indtrådte som selskabets direktør til sin død. Den nuværende direktør, A. Wirenfeldt (f. 9. nov. 1899), indtager forskellige hverv in­denfor branchens organisationer.

Adresse: Nørregade 31-35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. Bjørnstrup, bogbinderi og papirhandel.

Grundl. i 1889 af Oluf Kløvborg og i 1940 over­taget af den nuværende indehaver, J. Bjørn­strup (f. 1890).

Adresse: Lille Torv, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. S. Bjørrild, manufaktur- og modevarefor­retning en gros.

Grundl. d. 30. nov. 1905 af A. S. Bjørrild, som stadig er indehaver af for­retningen.

Adresse: Købmagergade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Blaagaards Apotek.

Oprettet d. 15. febr. 1876. Apotekets første bevillingsindehaver, Theodor Petri (f. 1827, d. 1877), døde før apotekets åb­ning d. 1. okt. 1877, hvorefter hans enke, Ma­thilde Petri, f. Thomsen, drev apoteket ved bestyrere. Nuværende indehaver: Holger Chr. Thaysen (f. 1878).

Adresse: Blågårdsgade 20, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

BLAAGAARD´s LERBRÆNDERI

Anlagt 1851 af A. C. Bock, blev købt 1857 af S. P. Anker Heegaard, efter hvem det gik over til hans Børn.

Efter en ildebrand i 1872 fortsatte det som Udsalg af importerede Lerrør.

Adresse: Korsgade 15, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

Det Blaa Hjørne ved Laurits Sørensen, køb­mandsforretning.

Grundl. ca. 1882 af købmand Bjørn. Indehaver (siden 1915): L. Sørensen (f. 1892).

Adresse: Jernbanegade 27, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Det Blaa Stempel, Hakon Pedersen. viktualie­forretning.

Grundl. i 1895. Indehaver (siden 1933): Hakon Pedersen (f. 1901).

Adresse: Istedgade 107, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

BLANKENSTEINER´s EFTERFØLGER

Søkortforretning, er grundlagt 1844 af C. A. Blankensteiner som Navigationshandel (Søkort, nautiske Bøger og Instrumenter o. s. v.).

I 1858 solgtes Forretningen til Aug. Busck (f. 1836) og af denne i 1903 til Kapt. J. W. A. Jensen.

Adresse: Toldbodvej 48, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

Blankensteiners Eftf., søkortforretning.

Grundl. d. 17. dec. 1791 af Johan Georg Blankenstei­ner (f. 1753, d. 1835). Indehaver siden 1937:

Chr. Bønnelycke (f. 1891).

Adresse: Toldbodvej 48, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Blankholm Hansen, manufakturforretning.

Grundl. d. 9. april 1910 af Chr. Blankholm Hansen (f. 1878), der stadig er indehaver uf forretningen.

Adresse: Kongensgade 56, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Blauenfeldt & Tvede (Danish Butter Colour Co.), kemisk fabrik.

Grundl. d. 1. maj 1888 af cand. pharm. Johannes Blauenfeldt (d. 1912) og cand. pharm. Hans Tvede (f. 1857, d. 1916). Nuværende indehaver: Th. Tvede.

Adresse: Svanevej 3-7, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

O. Blechingberg, materialhandel.

Grundl. d. 19. okt. 1849 af Martin Herløw. Indehaver siden 1912: O. Blechingberg (f. 1886).

Adresse: Kordilgade 69, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Blegdamsmøllen, V. Lund & Co. A/S.

Grundl. d. 12. maj 1893 af grosserer Valdemar Lund (f. 1860, d. 1946) og mølleejer Lars Nielsen (f. 1840, d. 1912). Lars Nielsen udtrådte i 1908 dg Valdemar Lund videreførte møllen som enein­dehaver, sammen med Korn- og Foderstoffir­maet V. Lund, som han siden 1889 havde dre-

Forrige side                                                                                                             Næste side