Side 170 Fore - Fore

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                          Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 170

Fore - Fore

De Forenede jyske Farverier og Trikotage­fabrikker A/S.

Selskabet stiftedes den 17. aug. 1906 og drev oprindelig fabrikationsvirk­somhed i Esbjerg med hovedkontor.

I 1914 overtoges følgende tre ældre virksomheder:

K. C h r i s t i a n s e n's  U l d s P i n d e r i  o g  T r i k o t a g e f a b r i k  i Århus, grundlagt i 1853 af K. Christiansen (f. 1826, d. 1893) og efter hans, død overtaget af sønnen, H. Christi­ansen (f. 1858).

D o l l e r u p  M ø  l l e s  F a b r i k  i Viborg,

grundlagt ca. 1851 af I. C. Jensen (L 1810, d. 1883), i 1858 overtaget af broderen, N. C. Jen­sen (f. 1805, d. 1880), og derefter af dennes søn, A. P. Jensen (f. 1839, d. 1916); fra 1907 til 1914 var virksomheden et aktieselskab.

V e s t b i r k  F a b r i k  ved Horsens,

grund­lagt ca. 1851 af C. Fischer (f. 1816, d. 1889), i 1888 overgået til F. Sekker (d. 1894), derefter overtaget af dennes arvinger og V. Andersen (f. 1865), og i 1908 overgået til et aktieselskab med sidstnævnte som direktør indtil sammen­slutningen i 1914.

Fabrikken i Århus

Aktieselskabets første bestyrelse: fabrikant L Chr. Møller (formand), grossererne Odin Drewes, S. M. Christensen, Georg M. Salo­monsen, Peder Pedersen og bogtrykker Marius Jensen.

Bestyrelsen består nu af højesteretssagfører Andreas Christensen (f. 1883), der er formand, direktør N. G. Hansen (f. 1891), chefredaktør F. Probst (f. 1890) og selskabets direktør, Ove Hansen (f. 1895), der indtrådt~ i direktionen i ,1923 og som er enedirektør siden 1944.

Aktiekapitalen er 1.200.000 kr.

Adresse: Dollerupvej, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

De Forenede Klædefabriker, Hjørring A/S, klædefabrik og farveri.

Grundl. i 1845 af far­ver S. P. Petersen. Den 1. jan. 1918 overtog den daværende indehaver, M. Nielsen-Bech (f. 1879, d. 1931), Sophus Thomsens Klædefabrik (grundl. d. 4. maj 1880 af Soph. Thomsen); i 1923 sloges de to virksomheder sammen. I 1937 overgået til et aktieselskab. Nuværende di­rektion: Børge Nielsen-Bech (f. 1914) og Ths. Nielsen-Bech (f. 1918).

Adresse: Bryggergade 11, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

De Forenede Kulimportører, se næste side

DE FORENEDE MALERMESTERS FARVEMØLLE, A/S

Er stiftet 1845 på Grundlag af en Året forud til Malermester A. C. Geisler og Medinteressenter meddelt Bevilling til at tilberede og forhandle Malerfarver, hvilken i 1848 udvidedes til også at omfatte alle andre Artikler for Malere.

Adresse: Grønnegade 33 og Dortheavej 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

De Forenede Malermestres Farvemølle A/S.

Virksomheden begyndte d. 13. juni 1845 på grundlag af en d. 21. dec. 1843 til malerme­ster A. C. Geisler og medinteressenter med­delt kgl. bevilling til at tilberede og forhandle malerfarver, hvilken i 1848 udvidedes til også at omfatte alle andre artikler for ma­lere.

Grønnegade nr. 33

I 1871 anlagdes et ferniskogeri, som i 1890 udvidedes til at omfatte fremstilling af ko­pallakker o. l. Lakfabriken flyttedes i 1894 til Dortheavej, hvor stadige udvidelser har fun­det sted.

I 1899 overtoges det kort forinden stiftede aktieselskab, Malermestrenes Farve­handel.

Selskabets første formand var førnævnte

C. Geisler (indtil 1875), derefter

A. A. Knud­sen (1875-79),

C. F. Stegemann (1889-1912),

Victor Hansen (1912-14),

Lauritz Hansen (1914-16),

A. H. Christensen (1916-1934),

Joh. Thomsen (1934-1935),

Claus J. Olsen (1935­1943) og

malermester O. Møllmann (fra 1943).

Virksomheden ledes af værkfører I. D. Riis indtil hans død i 1853, af malermester H. C. Møller indtil hans død i 1889. Fra 1. jan. 1890 til sin død i 1924 var J. C. Nørbye direktør.

(Fortsættes side 172).

Forrige side                                                                                                          Næste side