side 74 Bryg - Bryg

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                         Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 74

Bryg - Bryg 

Bryggeriet "Odin", se Bajersk- og Hvidtøls­bryggeriet "Odin".

Bryggeriet Stevns, Rich. Thybo.

Grundl. i 1863 af Thorvald Hoffmeyer (f. 1837, d. 1899). In­dehaver (siden 1947): Richard Thyboe (f. 1908).

Adresse: Algade 1, Store Hedinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bryggeriet "Sydfyn", Faaborg A/S.

Grundl. i 1897. Nuværende direktør: A Søgaard-Han­sen (f. 1887).

Adresse: Nørregade 2, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bryggeriet "Thor" i Maribo.

Grundl. i 1895 af brygger Chr. Jørgensen (f. 1841, d. 1905). I 1942 omdannedes bryggeriet til et aktieselskab (første vedtægter af 13. jan.) med A. Jørgen­sen (f. 1882, d. 1948) som direktør. Driftleder siden 1948: G. Jørgensen (f. 1916).

Bestyrelsen består af: grosserer H. Nicolai­sen, direktør A. P. Milling, forpagter Edv. Madsen, hotelejer N. P. Nielsen og kontorbe­styrer H. K. Andersen. Aktiekapital: kr. 60.000.

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bryggeriet "Thor" i Randers.

Grundl. d. 16. maj 1856 af cand. polyt. C. E. Synnestvedt (f. 1819, d. 1898), der ved auktion overtog det Lindahiske bryggeri, der lå på hjørnet af Nor­dregrave og Ladegårdsgade (nu Thorsgade). I 1870 købte C. E. Synnestvedt bryggeriets na­bogrunde, deriblandt Burches have ved Thors­gade og her opførtes i de kommende år et efter datidens forhold meget moderne og vel­indrettet bryggeri, medens de bygninger, der indtil da havde rummet det gamle bryggeri i 1897 blev afhændet til A/S Bagermestrenes Rugbrødsfabrik.

Foranlediget af den omfattende udvidelse omdannedes virksomheden d. 19. nov. 1873 til et aktieselskab med C. E. Synnestvedt som adm. direktør. Den første bestyrelse bestod af prokurator E. Jacoby, købmand L H. Heer­fordt og selskabets adm. direktør. Aktiekapi­talen var 145.000 rigsdaler. 4 år senere blev

Bryggeriet ”Thor”, Randers

aktiekapitalen udvidet med 65.000 kr. og i 1898, da "Thor" overtog 3 stedlige -hvidtøls-bryggerier, drevet henholdsvis af købmand P. Hjersing, købmand Laurits Nellemann og køb­mand Marius Petersen, blev aktiekapitalen yderligere udvidet med 245.000 kr. til 600.000 kr.; i 1948 udvidedes aktiekapitalen til 1 mill. kr.

I sept. 1897 fratrådte Synnestvedt som di­rektør og blev efterfulgt i stillingen af sin svigersøn J. E. Aagaard, der imidlertid af hel­bredsgrunde måtte trække sig tilbage allerede 10 år senere. Herefter var L C. Bathum (f. 1869, d. 1934) adm. direktør indtil sin død, hvorefter Otto Kokansky Vogler (f. 1885), tiltrådte; denne afløstes i 1941 af L C. Wi­broe (f. 1885).

Nuværende bestyrelse: malermester Nicolaj Borgen (f. 1876), der er formand, direktør Daniel Hansen (f. 1896) og direktør L C. Wibroe.

I årene efter 1920 er der gennemført man­ge store udvidelser og forbedringer af bryg­geriet. I 1933 optog man produktionen af mi­neralvand.

Adresse: Thorsgade, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bryggeriet Thordal, Indehaver E. Strange Nielsen.

Grundlagt i 1876 af brygger A. P. Lorentzen, der senere afstod bryggeriet til Chr. Daugaard. Denne solgte det til Chresten Christensen.

I 1913 solgtes bryggeriet til mineralvands­fabrikant

E. Nielsen (f. 23. februar 1865, d.28. december 1939), der siden 1892 havde dre­vet mineralvandsfabrikation.

    E. Nielsen               E. Strange Nielsen

Samtidig udvidedes bryggeriet, der hidtil kun havde fremstillet hvidtøl og skibsøl, til også at omfatte tilvirkning af mineralvande.

I 1921 indtrådte sønnen, den nuværende in­dehaver, E. Strange Nielsen (f. 22. juli 1899),  i virksomheden.

I 1935 udvidedes bryggeriet ved optagelse af brygning af bajersk Øl.

Adresse: Nørregade 44, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bryggeriet Vejle, se Østjydske Bryggerier.

Bryggeriet "Vendia" A/S.

Grundl. d. 22. maj 1883 med brænderiejer Ths. P. Olesen (for­mand), konsul Jørgen Nielsen og købmand Wilhelm Høgsted som den første bestyrelse. Direktør (siden 1934): Andreas Peter Rohde (f. 1901).

Adresse: Østergade 75, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                         Næste side