side 81 Busc - Bülo

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                             Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 81

Busc - Bülo

Nyt nordisk Forlag Arnold Busck udgiver for­uden dansk og udenlandsk Skønlitteratur samt kunstbøger i stort omfang, videnskabelige håndbøger, universitetslærebøger, doktordispu­tatser og videnskabelige tidsskrifter.

Adresse: Købmagergade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Th. Busse, farvehandel.

Grundl. d. 22. jan. 1896 af Th. Busse (f. 1867, d. 1945). I 1943 blev søn­nen, Tage Busse (f. 17. juni 1902) optaget som medindehaver; efter faderens død overtog han firmaet som eneindehaver.

Adresse: Hestedamsgade 10-12, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

S. Buurgaard-Jensen A/S, manufaktur- og skotøjsforretning.

Grundl. i 1909 af S. Buur­gaard-Jensen (d. 1. sept. 1949). Omdannet til et aktieselskab d. 15. sept. 1948. Bestyrelsen består af højesteretssagfører Kjeld Rørdam, Kbhvn., der er formand, direktør Ole Buur­gaard, Kbhvn., politiadvokat N. P. Jensen, Kbhvn. og købmand H. Cortsen, Roskilde. For­retningen ledes af grundlæggerens døtre, pro­kuristerne fru Else Schnegelsberg, f. Buur­gaard-Jensen og frøken Ebba Buurgaard-Jen­sen.

Adresse: Algade 22-24, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Alfred Buus' Eftf. A/S, isenkramforretning.

Grundl. d. 29. nov. 1876 af Christian Møller; i 1908 overtaget af Alfred Buus. Omdannet til aktieselskab i 1939. Direktør (siden 1943); Knud Holger Christensen (f. 1916).

Adresse: Ryesgade 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Ejner Buus. isenkramforretning en detail & en gros.

Ejner Buus

Forretningen er grundlagt den 29. sep­tember 1905 af Ejner Buus (f. 1877, d. 1948).

Firmaets nuværende indehavere, Aage Buus (f. 1911) o'g Harald Buus (f. 1909), er søn­ner af grundlægge­ren.

Adresse: Gravensgade 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Brødr. Byberg, manufakturforretning.

Grund!' d. 14. marts 1893 af Otto Byberg (f. 1859, d. 1942) og Andreas Byberg (f. 1863, d. 1945). Indehaver (siden 1936): Axel Byberg (f. 1895) (medindehaver 1923).

Adresse: Immervad 1, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

E. Büchner-Ring, plisseforretning.

Grundl. i 1887 på 0stergade nr. 51 af fru Büchner (d. 1908). Firmaet overgik senere til Robert Büch­ner (f. 1858, d. 1894) og fru Karin Büchner (f. 1848). Den nuværende indehaver, fru E. Büchner-Ring (f. 1887), er sønnedatter af grundlæggeren og har ledet forretningen siden 1908.

Adresse: Købmagergade 25-27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Thor Byder, sejl- og flagforretning.

Grundl. 1 sept. 1872 af Lars West Byder sen. (f. 1816, d. 1883). Indehaver siden 1933: Thor Julius By­der (f. 1902) (3. generation).

Adresse: Larsegade 6, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Byens Møbelkonsignation.

Grundl. i 1908 af Heinrich Gender (d. 1914). Indehaver (siden 1948): Sv. P. Hansen (f. 1907).

Adresse: Blegdamsvej 50, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Byens Møbellager.

Grundl. i 1885 af R. Ras­mussen. Nuværende indehaver: Holger Olsen (f. 1890).

Adresse: Rosenborggade 7-9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bygholm Teglværk.

Grundl. ca. 1700. Nuvæ­rende indehaver: Sven Nymark (f. 1904).

Adresse: Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bygningssnedkernes Aktieselskab.

Stiftet af bygningssnedkere i Kbhvn. d. 11. aug. 1899 med en aktiekapital på kr. 25.000.

Aktiekapi­talen blev i nov. 1918 udvidet til kr. 100.000 og i april 1922 til kr. 250.000. Virksomheden begyndte på Vinkelvej nr. 3. Den 26. okt. 1900 flyttede selskabet til Jagtvej nr. 67 og 69 og d. 1. april 1914 til Hillerødgade nr. 30, hvor selskabet d. 1. marts 1936 købte hele det sto­re fabrikskompleks.

Selskabet har udført snedkerarbejdet til en lang række offentlige bygninger såvel for sta­ten som for Kbhvns og Frdbg. kommuner, bl.a. skoler, hospitaler, badeanstalter, flæskehal i Kødbyen, Ørstedværket, Det kgl. Teater, og den tidl. Statsradiofonibygning i Torden­skjoldsgade, koncertsalsstudiet i Radiohuset, Rosenørns Alle, 4 sale i Christiansborg Slot, Østerbros Posthus, Brandstationen i Vigerslev m.fl.; endvidere Axelborg, 6 biografteatre, Lindevangsgaarden, Hostrups Have, Godt­haabshave, alt snedkerarbejdet til A/S Ar­bejdernes kooperative Byggeforening, en del snedkerarbejde til Arbejdernes Andels-boligforening, foreningen Socialt Boligbyggeri så­vel i Kbhvn. som i Aalborg, Arbejderbo og Dansk almennyttigt Bo­ligselskab.

H. F. Christensen

Selskabet har fra 1899 til 1949, incl. haft en omsætning på kr. 48.735.362,95, og den udbetalte arbejdsløn har i samme periode udgjort kr. 24.490.803,18.

Selskabets direktør er H. F. Christensen, der ansattes som direktør d. 17. maj 1946.

Adresse: Hillerødgade 30, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bülow & Møller, vinagentur og assurancefor­retning.

Grundl. d. 25. marts 1879 af Holger Jørgen Eichstedt Bülow og Frederik Albrecht Theodor MØller. Nuværende indehaver: Kaj Vilhelm Gram (f. 1879).

Adresse: Sankt Peders Stræde 29, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                             Næste side