side 82 Bülo - Bøge

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                            Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 82

Bülo - Bøge

F. Bülow & Co., automobilforretning.

Grund­lagt som isenkramforretning i 1880 i Varde af Fritz von Bülow (f. 1854, d. 1931). Forretnin­gen optog omkr. 1890 handel med cykler (mærkerne "Torpedo" og "Styria") og flytte­de i 1901 til Kbhvn., hvor den videreførtes som engros-cyklefor­retning i Store Kon­gensgade.

Fritz von Bülow

I 1904 flyt­tede virksomheden til Vesterbrogade nr. 20, og samtidig optoges forhandlingen af mo­torcykler ("Phänomen" og "Phänomobil").

Han­delen med automobi­ler påbegyndtes i 1906, hvor firmaet erhver­vede generalrepræsentationen for Ford i Dan­mark. Desuden forhandledes vogne som "Maf", "Fafnir", "Gregoire" og "Gaggenau" samt "Overland".

I 1912 flyttede virksomheden til Knippels­brogade nr. 2, og to år efter blev F. Bülow's søn, C. A. Bülow (f. 1881), der havde været prokurist i forretningen siden 1902, og sviger­sønnen, F. C. Jacobsen (f. 1879), optaget som medindehavere under firmanavnet F. B ü l o w & Co.

Firmaets stadige vækst stillede imidlertid krav om stadig større lokaliteter, og i 1918 er­hvervedes den tidligere husarkaserne på Told­bodvej nr. 6, der blev udvidet med værk­steds-, lager- og kontorbygninger.

I 1920 anlagdes filialer i såvel Århus som Odense.

Disse virksomheder drives nu som selvstændige aktieselskaber.

I 1924 opgav firmaet Ford-forhandlingen og gik over til General Motors vognmærker, hvoraf forhandles: "Cadillac", "Buick", "Pon­tiac", "Chevrolet", "Oldsmobile", "Opel" og "Vauxhall" personvogne samt "Bedford", "Chevrolet", "G.M.C." og "Opel-Blitz" vare­ og lastvogne.

Da værkstedsforholdene på Toldbodvej ef­terhånden blev for små, indrettedes i 1935 i den tidligere flæskehal på Polititorvet et hy­permoderne reparationsværksted ("Bülow­Service") med tilsluttet malerværksted, vulka­niseringsanstalt m. v.

Firmaet er i dag opbygget af følgende afde­linger:

På T o l d b o d vej findes salgsafdelingen for nye og brugte automobiler med tilsluttet klargøringsværksted og malerværksted, ud­stillingshaller m. v. Endvidere en detailforret­ning for autogummi og -tilbehør samt firma­ets hovedbogholderi og personaleafdeling.

På P o l i t i t o r v e t: foruden værkstederne (Bülow-service) en engrosafdeling med un­derafdelinger for autoreservedele (org. G.M. reservedele m.fl.), tilbehør ("Champion" tænd­rør, "Philco" radio, batterier etc.), værktøjer samt REDEX-olietilsætning. Endvidere en særlig afdeling, B ü l o w T r a d i n g C o., for lakker og farver (bl.a. fra Imperial Chemical Industries Ltd., England) samt kemika­lier for industrien (kemiske overfladebehand­lingsvædsker, industrirensemidler m. v. af mærkerne A.C.P. og "Ipro") og for have- og landbruget (hormonpræparater til ukrudtbe­kæmpelse og plantebeskyttelse: "Weedex", "Weedone-Salt", "Weedust", "Rootone", "Frui­tone", "Transplantone" m.fl.).

Efter grundlæggerens død i 1931 blev fabri­kant C. A Bülow og grosserer F. C. Jacobsen eneindehavere af firmaet.

I 1947 er tillige grosserer Jacobsen's søn, direktør B. Bülow­ Jacobsen (f. 1908), og fabrikant C. A. Bülow's søn, fabrikant Chr. Bülow (f. 1917), optaget som medindehavere.

Virksomheden beskæftiger godt 300 medar­bejdere, heraf ca. 120 funktionærer og godt 180 arbejdere.

Adresser: Toldbodvej 6, Kbhvn. K. og Poli­titorvet, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bünger's Brødfabrik. Grundl. i 1885 af N. Bün­ger (f. 1855, d. 1938). I 1919 overtaget af J. Bünger (f. 1895).

Adresse: Vestergade 181, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Mari Bützow, bogbinderforretning.

Grundl. d. 20. sept. 1909 af frk. Mari Bützow, der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Willemoesgade 11, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

W. BÄHNCKE & Co.

Sennepsfabrik, Eddikebryggeri og Assuranceforretning. W. Bähncke (f.1832 i Kiel, d.1907) .

oprettede 1858 en Assuranceforretning i Kbhvn. og samme År en Sennepsfabrik; i 1871 flyttede Virksomheden til sine nuværende Lokaler og i 1879 anlagdes en Eddikefabrik.

I 1883 indtrådte Grundlæggerens Sønner, Emil og Albert (f. henholdsvis 1860 og 1862) i Firmaet.

Adresse: Niels Juels Gade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

W. Bähncke & Co., assurancefirma.

Oprettet d. 20. nov. 1857 af Wilhelm Bähncke (f. 1832, d. 1907). Firmaet ejes af Forsikrings-aktieselskabet Absalon.

Adresse: Absalons Gaard, Rådhuspladsen 45, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

W. Bähncke & Co's Fabriker A/S, senneps­eddike- og konservesfabriker.

Grundl. 1830 i Kiel; overflyttet til København i 1858 af Wil­helm Bähncke, der lededede fabriken til sin død i 1907; firmaet blev videreført af hans to sønner, Emil Bähncke (f. 1860, d. 1931) og Al­bert Bähncke (f. 1862, d. 1926).

I 1931 omdan­nedes firmaet til et familie-aktieselskab, hvis første bestyrelse bestod af Asger Wilh. Hansen, ø. Ahnfelt-Rønne og N. Borup Svendsen.

Bestyrelsen består af nu af ovennævnte Asger Wilh. Hansen (f. 1889), ovennævnte N. Borup Svendsen (f. 1891), fru H. Grønbech, Hugo Lehrmann, fru Ellen Lehrmann og fru Lily­ Bähncke. Selskabets direktør er siden 1931: Knud Strandberg (f. 1890).

Adresse: Jagtvej 115, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Jacob Bødewadt's Eftf., guldsmedeforret­ning.

Grundl. d. 12. dec. 1761 af Andreas Chri­stian Bødewadt (f. 1736). Indehaver (siden 1928): fru Frida Bødewadt (f. 1883).

Adresse: Østergade 7, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bødtcher-Jensen's Boghandel.

Grundl. d. 3. juli. 1857 af S. Blumensaadt. Indehaver (siden

juli 1950): Poul Bødtcher-Jensen (f. 1918).

Adresse: Kongegade 14, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Waldemar Bøge´s Eftf ved Elly Jørgensen, manufakturforretning.

Grundl. i 1894 af Wald. Bøge (f. 1866, d. 1921).

Indehaver (siden 1921): fru Elly Jørgensen.

Adresse: Amagerbrogade 86. Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bøgeager Teglværk A/S.

Grundl. i 1890 af ju­stitsråd Thorkildsen. I 1912 overtaget af. inge­niør E. Lund, Karrebæksminde Teglværk, og i 1923 af fabrikant Jens Grand, Kbhvn. Omdan­net til aktieselskab i 1935. Aktiekapitalen er på 250.000 kr.

Forrige side                                                                                                            Næste side