side 88 Carøe - Cent

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                            Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 88

Carø - Cent

Etatsråd J. F. Carøe         L. A. Bølling

dreas Bølling (f. 1829, d. 1911) som medinde­haver; ved hans udtræden i 1894 overtoges firmaet af grundlæggerens sønner, Nicolaj

N. C. Carøe             C. J. Carøe

Christian Carøe (f. 1853, d. 1924) og Carl Johan Carøe (f. 1863, d. 1907). Fra 1908 til 1917 var firmaet et aktieselskab, hvorefter Nic. Chr. Carøe var indehaver til sin død. Forretnin­gen fortsattes derefter af hans enke, Henriet­te Carøe, f. Reiffen­stein.

H. E. Jessen

Den 28. sept. 1925 blev grosserer Hans Eggert Jessen (f. 28. maj 1887), der havde været prokurist i fir­maet siden d. 1. juli 1914, medindehaver af firmaet sammen med fru Carøe, der i 1930 trådte tilbage som an­svarlig deltager; gros­serer H. E. Jessen har siden 1940 været ene­indehaver af firmaet.

Adresse: Christiansgade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. J. Carøe's Eftf., importforretning af te og krydderier.

Grundl. d. 20. okt. 1888 af Carl Johan Carøe (d. 1907). Indehaver (siden 1945): J. P. Pedersen (f. 1888).

Adresse: Strandgade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Hotel Casino i Slagelse.

Grundl. i 1898. Inde­haver (siden 1943): Sv. Nielsen (f. 1899).

Adresse: Jernbanegade 2, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Brødrene Caspersen, pianoforretning og piano­fabrik.

Grundl. d. 19. maj 1904 af C. Caspersen (f. 1874, d. 1939).

I 1939 overtaget af Ejnar Caspersen (f. 1913).

Adresse: Nørregade 53, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Cato's litografiske Anstalt A/S, se Recato A/S, Cato's litografiske Anstalt.

Chr. Cato's Efterfølger, skolebilledforlag.

Grundl. d. 29. sept. 1869 af litograf Jens Chr. Cato (f. 1842, d. 1918). Nuværende indehaver: frøken Edith Mortensen.

Adresse: Frederiksborggade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Oscar Cederholm, vinhandel og fabrikation af likører.

Grundl. d. 5. maj 1898 af Oscar Ce­derholm (f. 3. febr. 1873, d. 3. febr. 1920). Firmaet star­tedes i Adelga­de nr. 87, hvorfra det i 1910 flyttede til Dronningens Tværgade nr. 29, hvilken ejendom firmaet senere er­hvervede. Ved sa­neringen i 1942 købte firmaet den gamle købmands­gård, Nyhavn nr. 53. Efter Oscar Cederholms død i 1920 førtes firmaet

Mellembygningen Nyhavn nr.53

videre af enken, fru Cederholm, og efter hendes død i 1926 af børnene Edith og Poul Oscar Cederholm.

I 1931 udtrådte Edith Cederholm, og Poul Oscar Ce­derholm overtog firmaet som eneindehaver.

Adresse: Nyhavn 53, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Celinder & Co., damekonfektionsforretning.

Grundl. d. 8. marts 1881 af A Th. Celinder (f. 1855, d. 1919). Indehavere (siden 1932): søn­nerne, overretssagfører O. Celinder (f. 1886) og Kaj Celinder (f. 1891).

Adresse: Frederiksborggade 24, Kbhvn: K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Cement- & Betonvarefabrikken Oranje.

Grundl. i 1900 af Hans Nielsen. Indehaver (siden 1947): Harald Nygaard (f. 1902).

Adresse: Istedgade 20, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Cementstøberiet Godthaab.

Grundl. i 1906 af A. Jacobsen (f. 1868). Indehaver (siden 1925):

Marius Hansen (f. 1888).

Adresse: Østergade 53 A, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Cementvarefabrikken Alfa.

Grundl. i 1898 af H. P. Nielsen og i 1937 overtaget af S. Søren­sen (f. 1891).

Adresse: Møllegade 24, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Central-Compagniet A/S, frøfirma.

Grundl. 1889 i København som limiteret selskab.

I henhold til kontrakt af 1. dec. 1888 var inde­haverne Heinrich Chr. Petersen (f. 1837, d. 1909), A. .J. M. Malmquist og grosserer, land­brugskandidat Peter Holm Vestergaard (d. 1935). Sidstnævnte var eneindehaver af fir­maet fra 1909 til det i 1924 omdannedes til et aktieselskab, for hvis bestyrelse han var for­mand til sin død.

Selskabets første direktør var Lars Ander­sen; denne afløstes i 1940 som direktør af Karl Ove Østerbye Madsen (f. 1901), der i

Forrige side                                                                                                            Næste side