side 149 Enge - Enge

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                       Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 149

Enge - Enge 

ogsaa ud imod Nørrevold.

Ved den sidst fore­tagne udvidelse i 1949 blev der indrettet en permanent sengeudstilling i Frederiksborggade 20,

Hjørnet af Frederiksborggade og Nørre Voldgade

som uden overdrivelse må betegnes som den største i sin art.

Forretningen er i dag som fra begyndelsen baseret på alt indenfor hjemmets montering lige fra senge, og hvad dertil hører, til tæpper, gardiner, hvidevarer og ikke at forglemme en omfattende lingeriafdeling, hvor silkeundertø­jet har afløst det fine damelinned, som i de første 30 år gjorde navnet "Engelberg" kendt blandt Københavns mest kræsne damepubli­kum.

De omtalte udvidelser har muliggjort en forøgelse af udvalget indenfor hver enkelt af­deling, således at forretningen i enhver hen­seende opfylder de krav, der stilles til en mo­derne specialforretning.

Adresse: Frederiksborggade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Engel & Kisky A/S, chokolade- og sukkerva­refabrik.

Grundl. d. 10. maj 1864 af fabrikan­terne H. T. V. Engel (f. 1829, d. 1893) og T. Kisky. I 1905 overtoges virksomheden af fa­brikant Engels to sønner, cand. pharm. Axel Engel og Johan Engel, af hvilke Axel Engel (f. 1868, d. 1934) i 1923 overtog fabriken som eneindehaver.

I 1930 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab med Axel Engel som administrer­ende direktør; kort tid efter hans død i 1934

Enge likviderede dette selskab, men et nyt selskab dannedes omtrent samtidig til videreførelse af virksomheden og overtog det gamle selskabs maskiner og inventar. Det nye selskabs stif­tere og første bestyrelse var direktør J. J. Lo­rentzen, København, direktør K. V. 0rsnes, Aalborg (d. 1936) og prokurist K. A. Peder­sen, Odense.

Firmaet fremstiller karameller og toffees samt drops, og endvidere fremstilles forskel­lige specialiteter, blandt andet flere halsmid­ler. Både på danske og udenlandske udstillin­ger har disse produkter efter­hånden opnået flere udmær­kelser.

Firmaets varemærke, "den hæse Ravn", en forkølet ravn med en klud om halsen, blev oprindelig fremstillet af fabri­kant Axel Engel i samarbejde med Sylvester Hvid.

Nuværende bestyrelse: civil­ingeniør Sven Jacobsen (f. 1908), grosserer Thorvald S. Pedersen (f. 27. febr. 1895) og K. A. Pedersen (f. 17. april 1895); sidstnævnte er tillige selskabets direk­tør.

Adresse: Ottiliavej 12, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Engelbredt & Søn, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 1. maj 1875 af A. C. Engelbredt (f. 1844, d. 1912). Nuværende indehavere: søn­nen, C. Engelbredt (f. 1871), der overtog fir­maet i 1896, og dennes søn, A. C. Engelbredt (f. 1895).

Adresse: Bredgade 14, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Engelbredt & Søn, manufakturforretning. Grundl. d. 7. marts 1894 af Chr. Engelbredt (f. 1872). Nuværende indehaver: sønnen Vald. Engelbredt (f. 1896).

Adresse: Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jacob Engelbredt A/S, manufakturforretning.

Grundl. d. 11. april 1902 af Jacob Engelbredt (f. 1877, d. 1938).

I 1938 overtaget af enken, fru J. Engelbredt og d. 15. maj 1950 omdannet til aktieselskab med Johannes Engelbredt som direktør.

Adresse: Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Engelhardt & Lohse, manufakturfirma en gros. Firmaet er grundlagt d. 29. marts 1870 af H. A. D. Engelhardt (f. 1838, d. 1899). H. V. A. Lohse (f. 1840, d. 1904) og konsul G. E. G. Lohse (f. 1815, d. 1887).

I 1883 udtrådte H. V. A. Lohse og G. E. G. Lohse af firmaet og samtidig ind­trådte William Levysohn (f. 1858, d. 1943) som medindehaver. Efter H. A. D. Engelhardts ud­træden af firmaet i 1890, var William Levy­sohn eneindehaver indtil han i 1918 optog Wil­lie W. Levysohn (f. 1889, d. 1944) og Th. Cor­fitz, udtrådt 1924 (f. 1880, d. 1948), som med­indehavere.

Efter Willie W. Levysohns død fortsatte fru Ebba Levysohn (f. 1897) og Otto Stridsland (f. 1893) firmaet og optog i 1948 Herbert W. Levysohn (f. 1918) som medinde­haver.

Adresse: Gammeltorv 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                       Næste side