side 132 Dans - Dans

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                         Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 132

Dans - Dans

Selskabets første formand var: etatsråd Wm.

Th. Malling (f. 1830, d. 1913) fra 1896-1913.

Dets direktører har været: Hj. Ostenfeld (f. 1862, d. 1917) fra stiftelsen til sin død og Th. Adler Svanholm (f. 1876, d. 1949) fra 1. aug. 1918 til sin død 9. marts 1949. Th. Adler Svan­holm var tillige medlem af selskabets besty­relse fra 1918.

Nuværende bestyrelse: direktør Henry P.

Lading (f. 1. maj 1881), der er formand, høje­steretssagfører N. J. Gorrissen (f. 10. juni 1896), direktør Fr. Sander (f. 12. sept. 1883) og højesteretssagfører Kjeld Rørdam (f. 27. sept. 1897).

Nuværende direktion: Alfred Møller (f. 3. marts 1890) og Niels Westergaard (f. 1. juni 1898).

Adresse: Holmens Kanal 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Den Danske Landmandsbank, Hypothek- Og Vekselbank A/S.

Stiftet d. 5. okt. 1871 på for­anledning af professor i nationaløkonomi N. C. Frederiksen samt postfuldmægtig Joseph Mi­chaelsen (Verdenspostforeningens fader) og under medvirken af bankierfirmaet G. A. Ge­dalia & Co. Åbnet d. 2. jan. 1872. Bankens før­ste direktør (indtil 19ID) var Isak Glückstadt (f. 1839, d. 1910). Hans søn, Emil Glückstadt (f. 1875, d. 1923), var adm. direktør 1910-22 og efterfulgtes af Oluf Nielsen (f. 1880). I 1928 tiltrådte Poul Ingholt (f. 1894) som meddirek­tør. Bankrådets formand: skibsreder A. P. Møl­ler (f. 1876).

Adresse: Holmens Kanal 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Danske Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet.

Stiftet d. 30. december 1898 som aktieselskab på initiativ af generalkonsul W. M. van Haarst, der var selskabets første direktør til sin død 1908. Virksomheden begyndte d. 1. april 1899.

Selskabet var oprindelig et udelukkende di­rekte tegn ende transportforsikringsselskab, men udvidede efterhånden og ganske særlig efter overtagelsen af genforsikringsselskabet "Normannia" sit virkeområde til også at omfatte genforsikringsvirksomhed. Fra 1925 optoges direkte forsikringsvirksomhed i de Øv­rige brancher med undtagelse af livsforsik­ring.

Selskabet har siden 1929 haft nær forbin­delse men Nordisk Gjenforsikrings Selskab og er' nu et næsten udelukkende direkte tegnende forsikringsselskab. Samtidig er selskabets fi­nansielle stilling blevet stærkt konsolideret.

Selskabets aktiekapital er i 1950 udvidet fra 2 til 4 mill. kr. med 52 ½ % indbetalt, idet der successive er overført beløb til den indbetalte aktiekapital, senest i 1949. Reservefonds an­drager i 1949 ca. kr. 1.232.580.

Nuværende direktion: Svend Andersen (f. 1889) og cand. jur. C. P. Heiede (f. 1909).

Nuværende bestyrelse: direktør V. Thiele (f. 1881, d. 17. Okt. 1950), formand, direktør Jac. Tannenberg (f. 1883), næstformand, direktør Svend Andersen (f. 1889), fh. justitsminister, landsretssagfører A. L. H. Elmquist (f. 1888), direktør, cand. jur. 'Leif Koefoed (f. 1901), direktør Tage Holm Langebæk (f. 1890), civilingeniør Axel Monberg (f. 1893), direktør P. M. Petersen, Svend­borg (f. 1879), grosserer Rudolph Schmidt (f. 1886) og direktør, konsul H. Windfeld-Han­sen, Vejle (f. 1888).

Adresse: Holmens Kanal 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

De Danske Maltfabrikker A/S

er stiftet d. 1. febr. 1895, men vil man efterforske oprindel­sen til denne virksomhed, må man gå helt til­bage til slutningen af det 18. århundrede til en bryggergård i Skt. Peders Stræde nr. 30, der omfattede både et hvidtølsbryggeri og et særskilt malteri. Den daværende ejer, F. Schrader, nedlagde omkring 1860 bryggeriet, men udvidede så til gengæld maltforretningen, så han endog blev i stand til at eksportere lidt til Norge.

I 1881 overtoges forretningen af J. A. Mor­thensen (senere navneforandring til Marlow) (f. 1825, d. 1910), der fortsatte, den under fir­manavnet F. Schraders Eftf. indtil omkring midten af firserne, hvor den og L. Kaabers Maltfabrik på Gasværksvej blev slået sammen til firmaet De Forenede Maltfabriker. Ved en sammenslutning af dette firma og firmaet Puggaard & Hage i Nakskov dannedes den 1. februar 1895 aktieselskabet De Danske Malt­fabrikker med en aktiekapital på kr. 400.000,00.

Som de første administrerende direktører indtrådte ovennævnte J. A. Marlow og L. Kaaber.

Bestyrelsens første formand var grosserer, kaptajn, kammerjunker Henry Tegner (f. 1843, d. 1911); de Øvrige medlemmer af bestyrelsen var indehaveren af Puggaard & Hage i Nak­skov, den senere finans- og handelsminister Christoffer Hage (f. 1848, d. 1930), ovennævn­te direktør L. Kaaber, vekselerer Ad. J. Levin (f. 1842, d. 1918) og grosserer J. A. Marlow.

I 1906 fratrådte grosserer Henry Tegner som formand for bestyrelsen og afløstes på denne post af ovennævnte vekselerer Ad. J. Levin; ved dennes fratræden i 1914 blev vekselerer Camillo Boëtius (f. 1864, d. 1920) formand; han efterfulgtes af direktør Vilh. Petersen (f. 1872, d. 1925), som allerede i 1921 afløstes af direktør Axel Schou (f. 1870, d. 1935).

Den 1. januar 1907 trak Kaaber og Marlow sig tilbage som direktører samtidig med, at A. C. Broberg (f. 1864, d. 1948) udnævntes til ad­ministrerende direktør for selskabet, en stil­ling som han beklædte til 1927.

I dette år trådte aktieselskabet i likvidation, men driften blev fortsat, indtil et nyt aktie­selskab blev stiftet i 1929 med selskabets man­geårige driftsbestyrer J. A. Lumholdt (d. 1933) som Direktør. Den nye bestyrelse bestod af bankbestyrer Alfred Andersen (f. 1879), di­rektør J. A. Lumholdt samt grosserer Julius Rasmussen (f. 14. april 1878). J. A. Lumholdt var selskabets direktør fra 1927-33; derefter tiltrådte ovennævnte Julius Rasmussen som direktør, en stilling han stadig beklæder; Ju­lius Rasmussen havde iøvrigt været knyttet til virksomheden siden 1905 som repræsentant;. han løste grossererborgerskab i 1912.

Udviklingen for virksomheden tegner sig som en bølgelinie gennem gode og dårlige ti-

Forrige side                                                                                                         Næste side