side 165 Folk - Forb

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                        Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 165

Folk - Forb

Folkebanken for København og Frederiksberg A/S.

Stiftet den 9·. december 1898 under navnet Frederiksberg Bank A/S.

Daværende repræsentantskab:

Generalmajor Th. Freiesleben, formand

Tømrermester C. A. Tesch

Murermester N. M. Andersen

Birkedommer F. Øllgaard

Commerceråd C. F. L. Friis

Rentier A. Herskind

Direktør H. P. Hansen

Grosserer S. N. Meyer

Kasserer H. A. Kierrumgaard

Rentier Sophus Tange

Højesteretssagfører F. Grüner

Boghandler H. Christensen

Birkedommer N. C. H. Sylow

Hofjægermester G. E. Grüner

Hofhotelejer C. J. Neiiendam

Telegrafbestyrer C. Mulvad

Stationsforstander J. L. Johansen.

Bankens nuværende bestyrelse:

Overretssagfører Frithjof Kemp (f. 1885), der siden 1929 har været formand

Direktør Emil C. Hertz (f. 1879)

Fabrikant Gunnar Bjørløw (f. 1900)

Generalmajor Paul Ramm (f. 1882) og

fhv. afdelingschef i udenrigsministeriet Erik Valeur (f. 1877).

Aktiekapital ved stiftelsen: 500.000 kr.

Ef­terhånden udvidedes den til 6 mill. kr. i 1919.

I 1924 ændredes bankens navn til det nuvæ­rende.

I 1927 flyttedes bankens hovedsæde til Kø­benhavn, Amagertorv 5.

I 1929 rekonstrueredes banken, og aktieka­pitalen blev nedskrevet til 3.600.000 kr.

I 1935 udvidedes aktiekapitalen til 4 mill. kr. og i 1946 yderligere til 5 mill. kr.

Banken har 12 afdelinger i København og nærmeste omegn:

Frederiksberg Afdeling, Gammel Kongevej 107, (tidligere hovedsæde, oprettet 1898) Godthaab Afdeling, Falkoner Alle 55, (op­rettet 1900)

Valby Afdeling, Valby Langgade 47, (opret­tet 1900)

Nørreport Afdeling, Frederiksborggade 4-6, (oprettet 1920)

Amagerbro Afdeling, Amagerbrogade 40, (overtaget efter Københavns Diskontobank & Revisionsbank 1924)

Nørrebro Afdeling, Nørrebrogade 155. (over­taget efter Københavns Diskontobank & Revi­sionsbank 1924)

Vesterbro Afdeling, Vesterbrogade 41. (over­taget efter Københavns Diskontobank & Revi­sionsbank 1924)

Aalholm Afdeling, Ålholmvej 1, (oprettet 1931)

Lyngby Afdeling, Lyngby Hovedgade 62, (op­rettet 1933)

Vanløse Afdeling, Jyllingevej 55-57, (opret­te: 1934)

Frederikssundsvej Afdeling, Frederikssunds­vej23, (oprettet 1937)

Hvidovre Kontor, Hvidovrevej 156, (oprettet 1946)

Bankens direktører gennem årene:

1898-1900: Chr. Olsen.

1900-1917: S. Schoubye.

1912-1929: A. Tofft.

1917-1929: F. C. Bretteville-Plum.

Bankens nuværende direktion (fra 1929):

Ove Palsby (f. 1890) og C. C. Thorsen (f. 1890).

Adresse: Amagertorv 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herre­der A/S.

Stiftet d. 19. juli 1906 af en kreds af mænd fra Auning- og Allingaabro-egnen. Di­rektør (siden 1917): S. Chr. Sørensen (f. 1877).

Adresse: Auning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Folkehjem i Aabenraa, hotel.

Grundl. i 1910 af Den danske Sprogforening. Indehaver (siden 1948): Jørgen Hinrichsen (f. 1912).

Adresse: Haderslevvej 7, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Folketidendes Bogtrykkeri A/S.

Grundl. d. 2. okt. 1871 af pastor P. Chr. Zahle (f. 1825, d. 1898).

Omdannet til aktieselskab i 1887. Nu­værende forretningsfører: H. Christensen.

Adresse: Søgade 4, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Fonnesbech, Damernes Magasin A/S, se næste side.

C. M. FONNESBECH

Tehandlerfirma, er grundlagt 1844. Fra Grundlæggerens Død i 1882 til 1886 var Sønnen, Christian Fonnesbech, passiv Indehaver med Emil Hansen (d. 1893) som bestyrer, og denne var Indehaver fra 1886 til 1892, da Forretningen gik over til Christopher Severin Fonnesbech Sandberg (f. 1861)

Adresse: Østergade 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

C. M. Fonnesbech, tehandlerfirma.

Grundl. i 1844. Fra grundlæggerens død i 1882 til 1888 var sønnen, Christian Fonnesbech, passiv in­dehaver med Emil Han­sen (d. 1891) som be­styrer, og denne var indehaver fra 1888, ind­til han trak sig tilbage kort før sin død i 1891. Forretningen overgik da til Christopher Seve­rin Fonnesbech-Sand­berg (f. 1861, d. 1917), hvis ældste søn, Torben Fonnesbech-Sandberg (f. 15. jan. 1891),

T. Fonnesbeck-Sandberg

fik prokura i firmaet i 1911; i 1916 optoges han som medindehaver, og efter faderens død i 1917 blev han eneinde­haver.

Adresse: Østergade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

fh. John Forbæch's Eft. A/S, grossererfirma.

Grundl. i 1870 af John H. Forbæch (d. 1896).

I 1896 overtoges firmaet af Herman Peter Jensenius Nielsen.

Firmanavnet ændredes til John Forbæch's Eft.; i 1916 overtog Sophus William Henrik Jensen firmaet under samme navn.

Den 1. april 1926 overtog P. Glistrup (f. 1875, d. 1945) firmaet; ved dennes død blev det omdannet til aktieselskab. Bestyrelsen be­står af selskabets direktør V. Ejbøl (f. 1903) (knyttet til virksomheden siden 1926), vogn­mand H. Glistrup og landsretssagfører Knud Bonlov.

Adresse: Islands Plads, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                        Næste side