side 169 Fore - Fore

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                          Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 169

Fore - Fore

DE FORENEDE DANSKE TÆNDSTIKFABRIKKER (H. E. GOSCH & CO´s TÆNDSTIKFABRIKKER OG AKTIETÆNDSTIKFABRIKKEN GODTHAAB)

Tændstikfabrikationen indførtes 1837 ved Anlæget af Rohmell´s Fabrik, der overhovedet var den ældste i Norden.

Den næste Fabrik blev anlagt 1855 af O. Chr. Green; den førte Navnet Aktietændstikfabrikken ”Godthaab”.

H. E. Gosch (f. 1840, d. 1898), der i 1864 var kommet til Kbhvn. fra Slesvig, oprettede en Fabrik, som efter nogle Omskiftelser overgik til A/S ”H. E. Gosch & Co´s Tændstikfabrikker”. I 1898 købte Selvskabet ovennævnte Fabrik ”Godthaab” og antog da Navnet ”H. E. Gosch & Co´s Tændstikfabrikker og Aktietændstikfabrikken Godthaab”. I 1902 indlemmedes yderligere ”Kjøbenhavns Tændstikfabrik og Aktietændstikfabrikken Merkur”, der var stiftet 1901 ved Sammenslutning af Rohmell´s Fabrik, Aktietændstikfabrikken Merkur i Randers (stiftet 1859), Godthaabsvejens Tændstikfabrik (stiftet 1893) og Kjøbenhavns Tændstikfabrik (stiftet 1898). Fællesnavnet for alle disse Virksomheder blev ”De forenede danske Tændstikfabrikker”.

Adresse: Islands Brygge 63, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

De Forenede Eddikebryggerier ved Carl Peter­sen.

Stiftet i 1905 ved sammenslutning af:

Christianshavns Eddikebryggeri, der var grundlagt d. 29. oktober 1847 affabrikant Carl Gregersen, og Eddikebryggeriet J. Nydam & Co., der var grundlagt i 1882 af J. H. Nydam.

Efter sammenslutningen var virksomhedens første indehaver fabrikant Carl Gregersen, der få år efter afløstes af J. Nydam.

I 1918 overtoges firmaet af fabrikant Carl Petersen (f. 11. nov. 1884) under det nuvæ­rende firmanavn.

I 1924 føjedes eddikefirma­erne H. Kjørup & Co. og A/S Vinaigre til virksomheden. 1. januar 1947 blev fabrikant Carl Petersens søn, Ulf E. Petersen (f. 4. jan. 1912), optaget i firmaet.

Adresse: Strandgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

De Forenede fynske Osterier ved J. Nielsen.

Grundl. i 1900 af P. Heide (f. 1875). Indeha­ver (siden 1907): J. Nielsen (f. 1879).

Adresse: Nørrebro 43, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

De Forenede Glasværker A/S, Odense, se Ka­strup Glasværk A/S.

De Forenede Granitbrud, Sandstensbrud & Stenhuggerier paa Bornholm A/S. Grundl. i 1819 af købmand Jens Hansen Rønne. Over­gået til aktieselskab d. 2. febr. 1896 med A. P. Brodersen som driftsleder. Nuværende direk­tør: H. E. Madsen (f. 1891).

Adresse: Sankt Mortens Gade, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

De Forenede Grundejeres Glasforsikrings Ak­tieselskab.

Grundl. d. 23. juli 1903. Direktør (siden 1941): Hans Lersey (f. 1886).

Adresse: Vester Vold gade 10, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

De Forenede Gummi- og Luftringefabriker A/S, se Schiønning & Arve A/S.

De Forenede Handels- og Oplagspladser A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1873 under navnet De for­enede Oplagspladser og Værfter ved en sam­menslutning af en deloplagspladser ved kanalerne

Strandgade nr. 25

på Christianshavn.

Ideen til sammen­slutningen kom fra Mads Holm, som blev selskabets første direktør, men som kun funge­rede i kort tid.

I 1917 overtoges det nystiftede Nordisk Handelsselskab, hvorved virksomhe­den udvidedes til også at omfatte handel, og firmaets navn forandredes samtidig til det nu­værende.

Siden 1921 drives dog udelukkende pakhus- og stevedoreforretning.

Formand i selskabets nuværende bestyrelse er direktør J. A. Kørbing og dets nuværende direktør er J. Lausen.

Adresse: Strandgade 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

De Forenede Isoleringsforretninger.

Stiftet 1888. Indehaver (siden 1948): fru W. Metzsch.

Adresse: Grøndalsvej 33, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

DE FORENEDE JÆRNSTØBERIER, A/S.

Er stiftet 1906 ved Udvidelse af det tidligere A/S L. Lange, H. P. Jensen & Co., der i sig optog Christianshavns Jærnstøberi og Maskinværksteder, Jærnstøberiet Godthaab og J. A. Hermansens Sønners Jærnstøberi og Maskinfabrik i Næstved. Se nærmere under (Svendborg) L. Lange & Co.,  under (Århus) H. P. Jensen & Co.; under (Næstved): J. A. Hermansen´s Sønner og under (Kjøbenhavn): V. Løvener.

Adresse: Raadhuspladsen 35, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

De Forenede Jernstøberier A/S.

Stiftet 1906 ved sammenslutning af:

L. Lange & Co. i Svendborg, grundl. i 1850 af C. A. Qvade, J. J, Lange og L. Lange (f. 1826, d. 1890), som i 1898 sammensluttedes med H. P. Jensen & Co. i Århus til A/S L. Lange, H. P. Jensen & Co. H. P. Jensen (f. 1831, d. 1914) havde i 1857 nedsat sig som kleinsmedemester. Efter nogle års forløb udvi­dedes virksomheden til at omfatte maskinbyg­geri; i 1884 opførtes et jernstøberi, samtidig indtrådte C. Schaarup og Fr. Hasselriis i fir­maet.

I 1906 optoges de tre nedennævnte virksom­heder i sammenslutningen, og det nydannede selskab fik navnet A/S De Forenede Jernstø­berier.

J. A. Hermansen's Sønner i Næstved, grundl. i 1848 af J. A. Hermansen (f. 1811, d. 1880), efter hvis død virksomheden fortsattes af hans sønner indtil sammenslutningen i 1906.

Christianshavns Jernstøberi og Maskinværk­steder,

grundl. i 1838 af Daniel Løwener (f. 1805, d. 1873) som maskinfabrik og jernstøberi senere overgået til Christianshavns Jernstøberi og Maskinværksteder.

Jernstøberiet Godthaab,

grundl. i 1881 af C. C. Carstensen og H. Heineke; nedlagt i 1907.

I 1916 udskiltes fabrikken i Svendborg un­der navnet A/S L. Lange & Co. Svendborg Jernstøberi (se dette).

I 1930 overtoges endvidere A/S Anker Hee­gaard, og selskabet driver herefter tillige virk­somhed under dette navn. A/S Anker Hee­gaard er grund l. i 1828 af M. A. Heegaard (f. 1776, d. 1837), der i 1804 havde nedsat sig som isenkræmmer og i 1828 anlagde et jernstøberi på det nuværende Blågårds Plads, sønnen, S. P. Anker Heegaard (f. 1815, d. 1893), udvidede jernstøberiet i 1857 ved køb af statens jern­støberi på Frederiksværk, anlagt i 1756 af generalmajor J. F. Classen (f. 1725, d. 1792).

I 1918 omdannet til aktieselskab.

Nuværende direktør: K. F. Ulrich (f. 1901).

Adresse: direktion og salgsafdeling: Ørsted­hus, Vester Farimagsgade 41, Kbhvn.

    -       V. Jernstøberi og Emailleværk: Frederiks­værk.

    -       Maskinfabrik: Næstved.

    -       Dattersel­skab: Ulrich's Metalstøberi A/S, Næs­tved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                          Næste side