side 192 Fyen - Fyen

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                            Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 192

Fyen - Fyen

8-10, Dansestræde nr. 2-10 samt Stålstræde nr. 1-9 til en samlet ejendomsskyld af ca. 1 mill. kr.

Sparekassen modtager indskud paa alm. spa­rekassevilkår - også til udbetaling ved check - og på 3 og 6 måneders opsigelse; den har desuden siden 1881 en sparemærkeafdeling for skolebørn og fra 1940 en spareafdeling for oprettelse af egne hjem.

Indskudskapitalen, der i 1832 udgjorde ca. 87,000 kr., beløb sig pr. 31. marts 1950 til 194 mill. kr., og de sam­lede reserver var steget til ca. 19 mill. kr.

Bortset fra de første år har den største del af sparekassens midler stadig været anbragt mod 1. prioritet i faste ejendomme, såvel be­boelsesejendomme som landbrugsejendomme. Prioritetslånene ydes på grundlag af vurde­ringer foretaget af sparekassens egne vurde­ringsmænd. Sparekassens samlede udlån an­drog pr. 31. marts 1950 ca. 94 mill. kr.

Fyens Stifts Sparekasse

Af sparekassens årlige overskud er der gen­nem årene ydet meget betydelige bidrag til velgørende og almennyttige formål.

Ledelsen, som i tidens løb flere gange er blevet omorganiseret, består nu af et tilsyns­råd på 9 medlemmer og en direktion.

Tilsynsrådets nuværende formand: grosserer Chr. Andersen (f. 1870).

Nuværende direktion: E. Qvist (f. 1903) (adm. direktør siden 1945) og H. J. Poulsen (f. 1870) (siden 1935).

Adresse: Fisketorvet 8-10, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Fyens Stiftstidende.

Christian Gormsen Bie­ring (d. 1776) fik d. 8. febr. 1771 privilegium på at oprette et adressekontor og bogtrykkeri i Odense, og d. 3. jan. 1772 udsendtes første nummer af "Kongelig priviligerede Odense Adresse Contoirs Efterretninger", det senere "Fyens Stiftstidende". Biering ledede bladet til sin død i 1776, hvorefter enken fortsatte drif­ten til i 1779, da hun solgte adressekontoret, trykkeriet og bladet til apoteker Peter v. We-

sten (f. 1731, d. 1789). Den nye ejer solgte al­lerede i 1783 virksomheden til volontær ved sø-kommissariatet, cand. jur. Frideric Seidelin (f. 1750, d. 1822), efter hvem bogtrykker L. N. Faber (f. 1762, d. 1835) blev ejer af bladet, indtil dette med trykkeri og adressekontor i 1797 overgik til cand. theol. Søren Hempel (f. 1775, d. 1844), der tillige stiftede Hempelske Boghandel (se denne). Søren Hempel redige­rede selv bladet til i 1838, da redaktionen overtoges af digteren Carl Bagger, som ledede den til sin død i 1846.

Søren Hempel havde i 1836 overdraget virk­somheden til sin søn, Morten Christian Hem­pel (f. 1799, d. 1861). Denne overdrog efter Baggers død redaktionen til N. H. P. Seedorff, og efter dennes død i 1854 blev digteren J. C. Gerson ansat som bladets redaktør. I 1864 var den senere udgiver af "Sorø Amtstidende", cand. polit. J. H. G. Tauber (f. 1827, d. 1892), en kort tid redaktør af bladet.

Efter M. C. Hempels død i 1861 udgav hans enke, Mathie Hempel, bladet til nytår 1862, da den samlede virksomhed solgtes til senere etatsråd, daværende fuldmægtig i ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, cand. jur. Jørgen Christian Dreyer (f. 1832, d. 1897), der var gift med en plejedatter af M. C. Hempel. Han tilbagekøbte i 1887 Hempelske Boghandel, som han i 1894 overdrog sin yngste søn, Nicolai Dreyer (f. 1864, d. 1938). Efter hans død over­tog hans ældste søn, Morten Christian Hempel Dreyer (f. 1860, d. 1934), bladet og trykkeriet i forpagtning af sin moder og i 1919 til ejen­dom. Han havde siden 1892 været bladets an­svarlige redaktør.

I 1920 ansattes hans ældste søn, Jørgen Christian Dreyer (f. 1886, d. 1935), som med­redaktør, og denne forpagtede fra d. 1. jan. 1934 bladet af sin fader, efter hvis død han blev ejer af Fyens Stiftstidende, medens bog­trykkeriet forpagtedes- af broderen Aage Dreyer (se Fyens Stiftsbogtrykkeri).

Den 1. april 1934 ansattes cand. jur. Poul Dreyer (f. 1894), søn af ovennævnte boghandler, spare­kassedirektør Nicolai Dreyer, som medredak­tør. Efter Jørgen Chr. Dreyers død i 1935 ejes og udgives Fyens Stiftstidende af hans enke, Lily Dreyer, f. Lorentzen.

Fra 1935 til 1946 var Poul Dreyer ansvarshavende redaktør, - i årene fra 1940 til 1945 med Jørgen Chr. Drey­ers ældste søn, Max Dreyer (f. 1912), som medredaktør. 1945 ansattes redaktør Knud Se­cher (f. 1907) ved bladet som medredaktør. Han blev ansvarshavende redaktør i 1946. 1. jan. 1949 knyttedes Max Dreyer atter til Fyens Stiftstidende, og siden har redaktør Knud Se­cher og han begge været ansvarshavende re­daktører. Den forretningsmæssige ledelse har siden 1946 været varetaget af forretningsfører Erik Andersen, H.D. (f. 1914).

Bladet har med hensyn til titel gennemgået ikke få forandringer i årenes løb. Fra 1772 til udgangen af 1783 hed det "Kongelig Privilige­rede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger". Derefter og til 1791 "De til Forsendelse med Posten Odense Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger". I de følgen-

Forrige side                                                                                                            Næste side