side 207 Gunn - Gyld

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                           Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 207

Gunn - Gyld

som et personligt firma med grosserer Lauritz Gunnlögsson som eneindehaver.

Firmaet har udvidet sit virkeområde til og­så at omfatte import af tekstiler.

Adresse: Strandgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Gunst, købmands- og isenkramforretning.

Grundl. d. 10. jan. 1901 af Sophus Gunst (f. 1847, d. 1905).

Indehaver (siden 1905): Carl Gunst (f. 1876).

Adresse: Stationsvej 22, Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Guntel's Eftf., A. Chr. Madsen & Søn, bødkerforretning.

Grundl. i 1846 af Carl Chri­stian Guntel (f. 1812 i København, d. 1897) og i 1876 overtaget af sønnen, Thorvald Guntel (f. 1859, d. 1889),efter hvis død forretningen overtoges af hans anden søn, Chr. Guntel (f. 1861, d. 1940).

Den 16. okt. 1928 overtoges for­retningen af A. Chr. Madsen (f. 1861),der havde været ansat i firmaet i ca. 8 år; denne optog i 1938 sin søn, Richardt J. Madsen (f. 1913) i forretningen.

Adresse: Worsaaesvej 9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. & V. Guntel, bødkerforretning.

Grundl. d. 3. nov. 1874 af C. C. F. Guntel (f. 1843, d. 1907) og V. L. Guntel (f. 1850, d. 1947). Indehaver (siden 1902): K. Guntel (f. 1878).

Adresse: Nansensgade 57, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. Guttermann & Søn, guld- og sølvvarefirma en gros.

Grundl. i 1871 af Joseph Warisch.

I 1910 overtaget af Herman Guttermann (f. 1884), der i 1940 optog sønnen, Preben Gutter­mann (f. 1916) som medindehaver.

Adresse: Østergade 42, København. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG, A/S

Søren Gyldendal (f. 1742 i Løgstør, d. 1802) begyndte tidlig at handle med Bøger, og denne Virksomhed havde i 1770 antaget en så fast Form, at grundlæggelsen i Reglen regnes fra dette År.

I 1787 købte han den Ejendom i Klareboderne, hvor Forretningen endnu findes. Efter hans Død fortsattes den af hans Enke indtil 1809, da den gik over til Svigersønnen, Jacob Diechmann (f. 1788, d.1853) der kaldte Firmaet ”Gyldendalske Boghandling”.

I 1846 overlod denne Sortimentsboghandlen og i 1850 også Forlaget til Fr. V. Hegel (f. 1817, d. 1887), der ændrede Firmanavnet til ”Gyldendalske Boghandel (F. Hegel)”.

Han overdrog i 1877 Sortimentsboghandlen til Lehmann & Stage og optog samtidig sin Søn, Jacob Hegel (f. 1851) som Associé.

I 1877 antog Forretningen Navnet ”Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn)”.

I 1887 døde Fr. Hegel, og Forretningen fortsattes af Jacob Hegel som Eneindehaver. Fra 1. Jan. 1896 indtrådte Forfatteren Peter Nansen i Ledelsen, og 1903 indtrådte Aug. Bagge i Firmaet.

I 1896 købtes Firmaet ”Det Reitzelske Forlag”,

                  Stiftet 1819 af C. A. Reitzel (1789 - 1853), blev efter Stifterens Død ledet af Sønnerne Theodor (1828 – 1906) 

Og Carl Reitzel (f. 1833) under Firma  »C. A. Reitzel Bo og Arvinger « indtil 1858, i hvilket År Sønnerne for engen Regning overtog Firmaet under Navnet  »C. A. Reitzel«.

I 1893 solgtes Forlaget til George C. Grøn, der i 1896 atter solgte det til Gyldendalske Boghandel. Sortimentsboghandlen fortsættes endnu under det gamle Firmanavn.

I 1901 overtoges ”Det jydske Forlag” (stiftet 1892 af Albert Bayer).

I 1903 sammensluttedes Gyldendalske Boghandel med Aktieselskabet ”Det Nordiske Forlag” til et Aktieselskab under Firmanavn ”Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag”, under Ledelse af Direktørerne Aug. Bagge, Ernst Bojesen og Peter Nansen.

Det Nordiske Forlag fremstod 1896 ved en Sammenslutning af P. G. Philipsens Forlag og Ernst Bojesens Kunstforlag, hvoraf P. G. Philipsens Forlag var stiftet 1834; efter Stifteren P. G. Philipsens Død 1877 ( f. 1812) fortsattes Forretningen af hans Enke indtil 1880, da den overtoges af Sønnerne Gustav Philipsen (f. 1853) og Ludvig Philipsen (f. 1855, d. 1895). Ved Forlagets Overgang til ” Det nordiske Forlag” udskiltes Sortimentsboghandelen under Navnet ” men overgik i 1904 til »Gyldendalske Boghandel,Nordiske Forlag« , og drives nu som dette Firmas Sortimentsboghandel.

Ernst Bojsens Kunstforlag blev stiftet1879.

I 1906 købte det norske Forlag ”Alb. Cammermeyers Forlag”, stiftet 1867, det drives som et særligt Aktieselskab under det gamle Firmanavn.

I Året 1909 købtes ”det Schubotheske Forlag,

Grundlagt 1728 af F. C. Mumme. Efter flere Ejerskifter gik Forretningen i 1794 over til I. H. Schubothe (f. 1761), efter hvem den i 1828 overtoges af Svigersønnen B. S. Langhoff (f. 1797, d. 1864), som i 1862 overdrog den til sin Søn Joh. H. S. Langhoff (f.1833), ved hvis Død i 1877 dennes Enke overtog Firmaet for i 1880 at overdrage det til M. Lorenzen, hvem hun ægtede. Hendes Søn, Poul Langhoff, blev Indehaver i 1885, og efter at Firmaet i 1893 var overtaget af et Interessentskab mellem nævnte M. Lorenzen og P. Langhoff, overgik det samme År til I. L. Lybecker (f. 1862) og E. A. Hirschsprung (f. 1869, d. 1910).

Adresse: Klareboderne 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S.

Søren Gyldendal (f. 1742 i Giver ved Løgstør, d. 1802) begyndte tidlig at handle med bøger, og denne Virksomhed havde i 1770 antaget en så fast form, at grundlæggelsen i reglen regnes fra dette år.

I 1787 købte han den ejendom i klareboderne, hvor forretningen endnu findes. Efter hans død fortsattes den af hans enke ind­til 1809, da den gik over til svigersønnen, Ja­cob Deichmann (f. 1788, d. 1853), der kaldte firmaet "Gyldendalske Boghandling". I 1846 overlod denne sortimentboghandelen og d. 11. maj 1850 også forlaget til Fr. V. Hegel (f. 1817, d. 1887), der ændrede firmanavnet til "Gyl­dendalske Boghandel (Fr. Hegel) ". Han over­drog i 1877 sortimentsboghandelen til Leh­mann & Stage og optog samtidig sin søn, Ja­cob Hegel (f. 1851, d. 1918) som sin associé, hvorefter firmanavnet ændredes til "Gylden­dalske Boghandel (F. Hegel & Søn)". Efter Fr. V. Hegels død i 1887 fortsattes forretningen af Jacob Hegel som eneindehaver.

Fra den 1. jan. 1896 indtrådte forfatteren Peter Nansen (f. 1861, d. 1918) i ledelsen, og i 1903 indtrådte Aug. Bagge (f. 1864, d. 1941) i firmaet.

I 1896 købtes firmaet "D e t  R e i t z e l s k e  F o r l a g", stiftet 1819 af C. A. Reitzel (f. 1789, d. 1853) og efter stifterens død ledet af søn­nerne Theodor Reitzel (f. 1828, d. 1906) og Carl Reitzel (f. 1833, d. 1911) under firma "C. A. Reitzels Bo og Arvinger" indtil 1858, i hvilket år sønnerne for egen regning overtog firmaet under navnet "C. A. Reitzel".

I 1893 solgtes forlaget til George C. Grøn (f. 1864, d. 1923), der i 1896 atter solgte det til Gyldendal­ske Boghandel. Sortimentsboghandelen (hvor­til i de senere år er knyttet et nyt forlag) fortsattes under det gamle navn.

I 1902 overtages "D e t  j y d s k e  F o r l a g" (stiftet 1892 af Albert Bayer).

I 1903 sammensluttedes Gyldendalske Bog­handel med aktieselskabet D e t  N o r d i s k e  F o r l a g til et aktieselskab under firmanavn G y l d e n d a l s k e  B o g h a n d e l,  N o r d is k  F o r l a g, under ledelse af direktørerne Aug. Bagge (udtrådt 1920), Ernst Bojesen (udtrådt 1914) og Peter Nansen (udtrådt 1916). D e t  N o r d i s k e  F a r l a g  fremstod i 1896 ved en sammenslutning af P. G. Philipsens F o r ­l a g  og  E r n s t  B o j e s e n s K u n s t f o r l a g, hvoraf P. G. Philipsens Forlag var stiftet i 1834; efter stifteren P. G. Philipsens død i 1877 (f. 1812) forsattes forretningen af hans enke indtil 1880, da den overtoges af sønnerne Gu­stav Philipsen (f. 1853, d. 1925) og Ludvig Philipsen (f. 1855, d. 1895). Ernst Bojesens Kunstforlag blev stiftet 1878.

I 1906 købtes det norske forlag "A l b. C a m ­m e r m e y e r s Forlag", stiftet 1867, men i 1915 solgtes det atter.

I året 1909 købtes D e t  S c h u b o t h e s k e F o r l a g,  grundl. i 1728 af F. C. Mumme. Ef­ter flere ejerskifter gik forretningen i 1795 over til I. H. S c h u b o t h e (f. 1761, d. 1828), efter hvem den i 1828 overtoges af svigersøn­nen, B. S. Langhoff (f. 1797, d. 1864), som i 1862 overdrog den til sin søn Joh. H. S. Lang­hoff (f. 1833, d. 1877), ved hvis død dennes enke overtog firmaet for i 1880 at overdrage det til M. Lorenzen, hvem hun ægtede. Hendes søn, Poul Langhoff, blev indehaver i 1885, og efter at firmaet i 1893 var overtaget af et in­teressentselskab mellem nævnte M. Lorenzen og P. Langhoff, overgik det samme år til I. L. Lybecker (f. 1862, d. 1923) og E. A. Hirsch­sprung (f. 1869, d. 1910).

I 1925 bortsolgtes forlagets norske afdeling til et norsk selskab, G y l d e n d a l  N o r s k F o r l a g.

I året 1933 købtes H a g e & C la u s e n s F o r l a g (stiftet 1910 af J. Fr. Clausen og Carl Hage).

I 1912 indtrådte Frederik Hegel (f. 1880) i direktionen (udtrådt 1939), i 1920 Axel Garde (f. 1876, udtrådt 1926), i 1925 Herbert P. A. Jerichow (f. 1889, udtrådt 1931) og i 1931 N. F. Torner (f. 1891, udtrådt 1936).

Nuværende direktion: magister Ingeborg An­dersen (f. 1887, indtrådt 1936).

Adresse: Klareboderne 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Gyldenløves Apotek.

Oprettet ved kgl. resolu­tion af 23. jan. 1889. Personligt privilegium til Erik Chr. Verlauff Steenbuch (d. 1910); ef­ter ham overtaget af Carl Anton Poulsen (f. 1856, d. 1934); derefter af Henning Aug. Gu­stav Kønig (f. 1872) og i 1947 af Axel Thom­sen (f. 1893).

Adresse: Gyldenløvesgade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                           Næste side