side 212 Hage - Hall

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                          Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 212

Hage - Hall

Akvarium Hagenbæk, fugle- og dyrehandel.

Grundl. d. 4. maj 1898 af Carl Gullach Ar­mand Hagenbæk (f. 1873, d. 1943). Nuværende indehavere: enken, fru M. H. M. Hagenbæk, og sønnen, Carlo Hagenbæk.

Adresse: Gothersgade 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. HAGERUP´S BOGHANDEL

Forlag og Sortiment, er grundlagt 22. juni 1852 af Hans Hagerup (f. 1823, d. 1883), og blev efter dennes Død overtaget i 1884 af Sønnen, Eiler H. Hagerup (f. 1854). I 1899 købtes det Hempelske Forlag i Odense (gundlagt 3. Jan. 1797 af Kancelliraad Søren Hempel).

Adresse: Fiolstræde 10 (forlaget) og Gothersgade 30 (Sottimentsboghandelen).

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

H. Hagerup's Forlag A/S, forlag, sortiments­boghandel og antikvariat.

Stiftet d. 22. juni 1852 af Hans Hagerup (f. 1823, d. 1883) og blev efter dennes død overtaget af sønnen Eiler H. Hagerup (f. 1854, d. 1928).

I 1899 købte Hagerup's Forlag D e t  H e m p e l s k e  F o r l a g  i Odense og i 1920 I. L. L y b e c ­k e r s  F o r l a g.

Firmaet blev i 1920 omdannet til et aktie­selskab, og samtidig optoges Eiler H. Hage­rups søn, Paul H. Hagerup (f. 1889), i direk­tionen.

Poul H. Hagerup

I 1949 ind­trådte Harry Lanthau i direktionen.

I 1910 flyttede forla­get til den nyerhver­vede ejendom i Fiol­stræde nr. 10.

I 1937 flyttede også bogla­den til de modernise­rede lokaler i forla­gets ejendom og sam­tidig oprettedes H. Ha­gerup's Antikvariat.

I 1938 overtog firmaet V i l h e l m  T r y d e s  Boghandel.

Nuværende bestyrelse: forlagsboghandler Paul H. Hagerup; kommitteret Verner Hage­rup.; landsretssagfører Mogens Müllertz.

Adresse: Fiolstræde 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Ferdinand Hahn, manufakturforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1849 af I. C. Møller (f. 1820, d. 1866), efter hvis død den overtoges af I. B. Kaysen (f. 1829, d. 1889). Dennes enke fortsatte forretningen til 1894, da den overto­ges af I. B. Kaysen's brodersøn, Knud Kay­sen (f. 1862, d. 1895). Efter dennes død over­gik forretningen til Ferdinand Hahn (f. 1862, d.1947) efter hvem den videreføres af sønnen, Ricard Hahn (f. 29. maj 1899).

Ricard Hahn

Forret­ningen har lige siden grundlæggelsen ligget på samme adresse.

Adresse: Nørregade 1, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. S. HAHN´S ENKE

Veksellererfirma. Grundlæggeren, der havde etableret sig i 1823, døde i 1842, hvorefter hans Enke, Eva Hahn, født Henriques, fortsatte Forretningen under Bestyrelse af Svigersønnen, Jacob Simonsen, der samtidig med sit Giftermål i 1849 blev Eneindehaver af Firmaet. Ved sidstnævntes Død i 1880 gik det over til Sønnen Sophus Heiman Simonsen (f. 1850), der i 1883 optog Andreas Isidor Carl Simonsen (af en anden Slægt) som Kompagnon.

Adresse: Kjøbmagergade 14, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

J. S. Hahn's Enke, vekselerer- og banquierfor­retning.

Firmaet er grundlagt af Isaac Selig Hahn (f. 1789, d. 1842), der etablerede sig den 4. november 1823.

Forretningen havde til huse i Købmagergade nr. 20, det nuværende nr. 16, men flyttedes i 1846 til nr. 14, hvor firmaet lige siden har haft domicil.

Efter grundlæggerens død fortsattes forret­ningen af hans enke, Eva Hahn, f. Henri­ques, med svigersønnen, Jacob Simonsen, som bestyrer, der samtidig med sit giftermål i 1849 blev eneindehaver af firmaet. Ved hans død i 1880 gik firmaet over til hans søn, Sophus Heiman Simonsen (f. 1850, d. 1913) der i 1883 optog Andreas Isidor Carl Simonsen (af en an­den slægt - f. 1857, d. 1933) som kompagnon.

I 1919 indtrådte Sophus Heiman Simonsens søn, cand. polyt. Jacob Simonsen (f. 7. juni 1882, d. 13. juli 1944), der hidtil havde været prokurist i firmaet, som medindehaver; han var eneindehaver fra 1933, indtil han den 1. januar 1940 optog sin søstersøn, Preben von Essen (f. 1909, d. 26. juni 1948) i firmaet.

Den­ne var eneindehaver fra 1944 til 1946, da Ja­cob Simonsens søn, Henning Simonsen (f. 1914), indtrådte som medindehaver.

Fra 1948 har sidstnævnte været eneindehaver.

Adresse: Købmagergade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Harald Halberg, tobaks- og cigarfabrik.

Grundl. i 1826 af Svend Bønnelycke (f. 1800, d. 1876).

I 1887 overtaget af Harald Halberg (f. 1850, d. 1919).

Nuværende indehaver: sidst­nævntes søn, Einar Halberg (f. 1881) samt dennes søn Jørgen Halberg (f. 1915).

Adresse: Møllergade 20, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. HALBERSTADT´s EFTERFØLGER

Guldsmedefirma, er grundlagt 1853 af Moses Amsel Halberstadt (f.1820, d. 1901.) Virksomheden overgik til den nuværende Indehaver, William Hoppe (f. 1852) i 1895.

Adresse: Store Kongensgade 1, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

A. Halberstadt's Eftf., guldsmedefirma.

Grundl. d. 27. marts 1846 af Moses Amsel Halberstadt (f. 1820, d. 1901). Nuværende indehavere: frø­ken Kate Nissen og Fritz Borrack.

Adresse: Østergade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Andreas Hald's Eftf., Niels Hald, skrædder­forretning.

Grundl. d. 26. maj 1885 i Viby af Andreas Hald (f. 1862, d. 1925). Indehaver (si­den 1913) Niels Hald (f. 1888).

Adresse: Åboulevarden 66, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Th. Halgreen, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 13. jan. 1880 af Th. Halgreen.

Nuværende in­dehaver: fru Lydia Alexandra Petersen (f. 1874).

Adresse: Gothersgade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

G. HALKIER & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1784 af Gotfred Halkier (f. 1756, d 1812). I 1838 overtoges Forretningen af Sønnerne, Peter Andreas Halkier (f. 1808, d. 1859) og Nicolai Georg Halkier (f. 1797, d. 1880). Efter førstnævntes Død indtrådte hans Enke, Edvarda Sophie Halkier (d. 1872 ) i Firmaet, og i 1862 hendes Søn, Jacob Gotfred Halkier (f. 1837), som efter Onkelens Død i 1880 var Eneindehaver indtil 1900, da Sønnen, Peter Ernst Harald Halkier optoges som Associé.

Adresse: Dronningens Tværgade 12, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Jørgen Halkiers Boghandel.

Grundl. d. 20. marts 1895 af Marius Gad; overtaget af Poul Schouboe, der i 1907 solgte forretningen til Ragnar Baggesen (f. 1881, d. 1941); denne overdrog i 1939 forretningen til Jørgen Hal­kier (f. 1914).

Adresse: Østerbrogade 54, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Halkjær, bageri.

Grundl. d. 21. juli 1851 af Christian Vilhelm Bouschinger (f. 1816, d. 1890). Indehaver (siden 1946): Carl Halkjær (f. 1908).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Joh. Hallbäck, slagterforretning.

Grundl: i 1878 af J. C. Hallbäck (f. 1850, d. 1929). Indehaver (siden 1929): Joh. Hallbäck (f.1884).

Adresse: Ravnsborggade 4, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                          Næste side