Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 133
Dans - Dans
 

der. Gennem en lang årrække har virksomhe­den dog haft gode arbejdsvilkår, og foruden stort salg til en række danske bryggerier, har fabriken under normale forhold en omfattende eksport. I den sidste halve menneskealder er De Danske Maltfabrikkers produktionsapparat undergået en gennemgribende modernisering, og dets kapacitet og omsætning har været større end nogensinde før.

Selskabets nuværende bestyrelse består af ovennævnte bankbestyrer Alfred Andersen, selskabets direktør Julius Rasmussen og kon­sul Valdemar Thygesen (f. 1890), der indtråd­te i bestyrelsen efter direktør Lumholdts død i 1933.

Adresse: Gasværksvej 16, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Danske Margarinefabrik A/S (Slagelse Margarinefabrik).

Grundl. d. 7. maj 1900. Nu­værende direktør: N. H. Axelsen (f. 1910).

Adresse: Volden, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Danske Medicinal- & Kemikaliekompagni A/S.

Stiftet 3. april 1919. Ved stiftelsen over­tog selskabet følgende ældre virksomheder:

O. F. A s p, stearinlysfabrik og sæbefabrik.

Grundl. i 1857 af læge J. C. A. Bock (f. 1813, d. 1879) under hans morbroder, O. F. Asp's (f. 1803, d. 1865) navn. Fabrikken var i fami­lien Boch's eje indtil overtagelsen.

L. P. H o l m b l a d, grossererforretning, stea­rinlysfabrik. Grundl. i 1777 af Jacob Holmblad (f. 1736, d. 1806) som farveri. Fra 1805 drev es tillige sæbefabrikation, og stearinlysfabrikken grundlagdes i 189,2. Firmaet har navn efter grundlæggerens sønnesøn, Lauritz Peter Holm­blad (f. 1815, d. 1890), som overtog det i 1842. Virksomheden var i familien Holmblad's eje indtil overtagelsen.

G u s t a v L o t z e, kemisk fabrik og gros­sistforretning i medicinalvarer, Odense. Grundl. 1863 af etatsråd E. G. Lotze (f. 1825, d. 1893), som tillige var indehaver af Odense Løveapo­tek. Efter hans død videreførtes firmaet af hans enke, fru Christiane Lotze (f. 1832, d. 1908), og efter hendes død af svigersønnen, P. I. de Neergaard (f. 1864, d. 1940) indtil overtagelsen.

T h. L o s e & C O., materialhandel en gros og en detail. Grundl. 1801 af E. G. Lotze. I 1833 overtoges forretningen af Th. Lose (f. 1793, d. 1878), der drev den med skiftende medindehavere til sin død. Derefter blev Fritz Hee (f. 1843, d. 1915), som var indtrådt i fir­maet i 1870, eneindehaver, og efter hans død overtog sønnen, Andreas Hee, forretningen. Efter Andreas Hee's død i 1916 videreførtes forretningen af hans enke, fru S. Hee indtil overtagelsen.

A. A p p e l t s  E f t f., sæbefabrik. Grundl. 1875 af A. Appelt, senere overtaget af F. L. N. Bock, der drev den indtil overtagelsen.

Foruden disse firmaer har selskabet i 1924 overtaget firmaet E d w a r d J a c o b s e n, me­dicinalvarefabrik og grossistforretning, grundl. af cand. pharm. Edward Jacobsen (f. 1881). Omdannet til aktieselskab (aktiekapitaI500.000 kr.) under direktion af Niels F. Lucassen.

A/S Det Danske Medicinal- & Kemikaliekompagni viderefører stadig disse virksomhe­der og har desuden oparbejdet en række nye fabrikker for medicinalvarer og kemikalier.

Selskabets første direktion bestod af civil­ingeniørerne Allan A. Bock (f. 1890), der havde været medindehaver af O. F. Asp fra 1917, og J. E. Nyrop (f. 1892). I 1923 fra­trådte imidlertid disse 2 direktører og i ste­det indtrådte Niels F. Lucassen (f. 1879) som administrerende direktør.

Bestyrelsen består af overretssagfører Niels Olesen (f. 1881), der er formand, apoteker Paul Scheel (f. 1870), professor Einar Lunds­gaard (f. 1899), overretssagfører D. G. M. Ba­che (f. 1880) og amtmand Justus Saurbrey (f. 1894).

Aktiekapitalen er paa 4 ½ mill. kr.

Adresse: Prags Boulevard 37: Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danske Mejeriers Andels-smøreksportforening (Danish Dairies). Foreningen, der omfatter ca. 325 mejerier, blev stiftet d. 4. dec. 1904. Sam­tidig overtoges den af etatsråd Ankerstjerne i Randers i 1859 grundlagte og fra 1891 af kon­sul A. Kraunsøe videreførte smøreksportfor­retning.

Administrerende direktør fra 1904-25: kon­sul A. Kraunsøe (f. 1863, d. 1925), fra 1925­37: Georg Richardt (f. 1881, d. 1937) og fra 1937: Alfred Gianelli (f. 1904).

I 1906 flyttedes hovedkontoret fra Randers til København.

Adresse: Ny Toldbodgade 31-35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danske Mejeriers Fællesindkøb (A.m.b.A.).

Grundl. d. 1. maj 1901 som en indkøbscentral for mejerierne.

 

Store Kongensgade nr. 110

 

Ved grundlæggelsen var medlemstallet 175, dette er gennem årene udvidet til det nuværende: 1671 medlemmer. Danske

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage