Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 135

 

 

DE DANSKE SPRITFABRIKKER, A/S; FABRIKKEN I AARHUS

Er grundlagt 1780 J. P. B. Jensen anlagde et Bryggeri og flyttede samtidig Brænderiet til dets nuværende Plads. I Fabrikken anlagdes såvidt vides Jyllands Første Dampmaskine i 1846. Rådmand Liisberg erhvervede ved Giftermål med J. P. B. Jensens Enke Fabrikken, drev den en Tid sammen med Meisner, og solgte den i Året 1881 til A/S De danske Spritfabrikker (se dette Firka under Kjøbenhavn)

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

DE DANSKE SPRITFABRIKKER, A/S; FABRIKKEN I AALBORG

Er oprettet 1845 af I. Henius, C. Thorbrøgger, L. M. Jacoby og S. J. Rée; Rée udtrådte i 1853, Jacoby i 1856, Thorbrøgger i 1864. I 1868 forpagtede Henius L. W. Sass´s Bryggeri, som derefter købtes i 1871, hvorefter Destillationen henlagdes til Ved Stranden, medens Brænderiet dreves i Urbansgade. I 1872 solgtes hele Virksomheden til A/S Aalborg priv. Sirup- & Spritfabrik, der atter i Aaret 1881 solgte den til A/S De Danske Spritfabrikker (se dette Firma under København).

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

DE DANSKE SPRITFABRIKKER, A/S

Er stiftet i 1881 med C. F. Tietgen (f. 1829, d. 1901) som bestyrelsens Formand og C. A. Olesen (f. 1845) som administrerende Direktør på Basis af Købet af Roskilde Spritfabrik (Møllehusene) og Beslutning af Anlæg af en stor Rektifikationsfabrik i Kjøbenhavn samt en Fabrik på Fyen og en på Lolland-Falster.

Umiddelbart efter Selskabets Stiftelse fik dette Tilbud af de store Fabrikker i Aalborg, Randers og Fredericia, der købtes ligesom noget senere Liisberg & Meisner i Aarhus, hvorefter Anlæget af de nye Fabrikker på Øerne opgaves. Endelig indlemmedes i 1894 Firmaet A. Brøndum & Søn i Kjøbenhavn i Selskabet. Vedrørende de af disse Brænderier, som er grundlagt før 1861, hvnvises til Artiklen A. Brøndum & Søn (under Kjøbenhavn) samt til Artiklerne om Selskabets Fabrikker i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Randers og Roskilde (se under Disse Byer).

Erhvervede af Selskabet, men senere nedlagt, er følgende Fabrikker: Harand Jensens´s Fabrik i Aalborg (købt i 1883); H. Asmussens´s Fabrik i Fåborg (købt i 1888, nedlagt i 1889), der var meget gammel og fra ca. 1840 ejedes af kgl. Agent P. F. Lagoni, derefter – fra Slutningen af 1860érne – af H. Asmussen; Inventaret i Brænderiet i Nykjøbing på Mors (1889); Inventaret i det Sandberg´ske Brænderi i Viborg, hvilket Brænderi i 1847 var købt af A. W. Sandberg og fortsat af hans Sønner, af hvilke Jens Sandberg i 1899 solgte Inventaret til D. D. S. F.,hvorefter Fabrikken nedlagdes.

Adresse: Børsen, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

DE DANSKE SPRITFABRIKKER, AKTIESELSKAB

 

 

Stiftet den 9. august 1881 på initiativ af ge­heimekonferensråd C. F. Tietgen (f. 1829, d. 1901) og etatsråd C. A. Olesen (f. 1845, d.1920).

Selskabets første bestyrelse bestod af etatsråd J. Ankerstjerne, Randers, fabrikejer G. A. Hagemann, grosserer Jacob Holmblad, etatsråd W. Petersen, professor, dr. juris Will. Schar­ling, grosserer Erik Stokkebye og bankdirektør C. F. Tietgen, medens C. A. Olesen fra starten var selskabets administrerende direktør.

Siden 1920 har etatsråd Olesens søn, direktør Chr. H. Olesen (f. 1885), været direktør for selskabet.

Selskabets formål var at drive fabrikation og rektifikation af inden- og udenlandsk sprit på Roskilde Spritfabrik (se nedenfor) og på en ny rektifikationsanstalt i København. Af forskellige grunde blev arbejdet med uden­landsk sprit dog ikke gennemført.

I de følgende årtier overtog selskabet en lang række andre fabrikker landet over, og koncentrationen af den danske gær- og spiri­tusindustri afsluttedes i årene 1918-23 med sel­skabets overtagelse af samtlige andre danske gær- og spritfabrikker (angående de enkelte overtagne virksomheder se nedenfor).

Siden 1923 har hele produktionen af gær og sprit i Danmark været samlet under aktiesel­skabet D e  D a n s k e  S p r i t f a b r i k k e r. Spritproduktionen foregår på fabrikkerne i Aalborg og Hobro, medens gærproduktionen finder sted på fabrikkerne i Randers og Sla­gelse. Akvavit fremstilles på fabrikken i Aal­borg, medens der på fabrikken i Roskilde fremstilles C. L. O. C. Liqueur og Cloc Gin. Ved siden af fabrikkerne findes salgsafdelin­ger i Aalborg, Odense og København (Snare-

. gade 12-14 og Strandboulevarden 88). Selska­bets hovedkontor er i København (Havne­gade 29).

I forbindelse med gennemførelsen af kon­centrationen - der skete efter stærk tilskyn­delse fra statsmagten - blev der oprettet en aftale mellem staten og selskabet. Denne aftale blev afløst af en koncessionsordning for tidsrummet 1. januar 1934 til 31. december 1943, senere fornyet til 31. december 1953. Kon­cessionsordningen hviler på principperne i lov nr. 74 af 15. marts 1934 om spiritus og gær, og hovedbestemmelserne går ud på, at selskabet i koncessionsperioden har eneret til fremstilling af gær, sprit, akvavit og brændevin. Til gen­gæld er selskabets handlefrihed på en række områder begrænset, herunder med hensyn til størrelsen af udbyttet, der ikke må overstige 8 %, hvoraf 2 % af likørafdelingen, der drives som en i regnskabsmæssig henseende selvstæn­dig afdeling af selskabet.

I forbindelse med nyordningen af selskabets forhold i 1934 udskiltes selskabets eksportaf­deling og selskabets interesser i andre virk­somheder som et selvstændigt, af statsmagten helt uafhængigt selskab, der fik navnet: Ak­tieselskabet D a n i s c o. (Adresse: Kristiania­gade 8, Kbhvn. Ø.). Dette selskab driver eks­port af gær, tørgær, akvavit og likør samt sprit, og selskabet har tillige betydelige in­teresser i en række andre virksomheder.

Selskabet driver således under et datterselskab fabrik i Berlin, hvor Malteserkreuz Aquavit fremstilles.

Blandt selskabets andre interesse­områder kan nævnes Aktieselskabet A s i a t i c

y e a s t  W o r k s, Ltd., Shanghai, Aktiesel­skabet D e  D a n s k e  S p r æ n g s t o f f a­b r i k k e r, København og Aktieselskabet G r i n d s t e d v æ r k e t, Grindsted. Aktiesel­skabet D a n i s c o's direktør er H. O. Dam­gaard-Nielsen.

Aktieselskabet D e  D a n s k e  S p r i t f a­b r i k k e r beskæftiger (1949) ca. 720 arbejde­re og ca. 330 funktionærer. Produktionen fore­går i hovedsagen på grundlag af danske rå­stoffer (kartofler, korn, roer og melasse), og selskabet står derfor i snævert samarbejde med landbruget.

Selskabet driver selv gårdene "Frederikshøj" og "Scheelsminde" ved Aalborg, "Trinderup" ved Hobro samt "Jærnbjærggaar­den" ved Slagelse.

Blandt de af selskabet siden stiftelsen over­tagne ældre virksomheder skal nævnes føl­gende:

 

R o s k i l d e  S p r i t f a b r i k er af meget gammel oprindelse og blev tidligere drevet sammen med den bekendte landevejskro "Møl­lehusene". Overtaget af selskabet i 1881.

 

F a b r i k k e n  i  A a l b o r g,

oprettet 1845 af r. Henius; 1872 overgået til Aktieselskabet A a l b o r g p r i v i l e g e r e d e S i r u p- o g S P r i t f a b r i k. 1881 overtaget af selskabet. De gamle fabrikker nedlagt og en ny fabrik indviet 1931.

 

F a b r i k k e n  i  R a n d e r s.

Før 1873 fand­tes i Randers en række brænderier af meget gammel oprindelse, sammensluttede i 1873 i Interessentskabet "Odin", overtaget af selska­bet 1881.

 

F a b r i k k e n  i  F r e d e r i c i a.

Anlagt 1846 af firmaet T. J. A h l m a n n & C o. Overtaget af selskabet 1881. Nedlagt 1920.

 

F a b r i k k e n  i  A a r h u s.

Grundlagt 1780; drevet af firmaet L i i s b e r g & M e i s n e r indtil overtagelsen i 1881. Nedlagt 1917.

 

A.  B r ø n d u m & S ø n (Snaregade 12-14).

Grundlagt 1830 af kgl. agent Anton Brøndum (f. 1809, d. 1873), overtaget af selskabet 1894.

 

S p r i t f a b r i k k e n  F o r t u n a, Aktiesel­skab,

stiftet 1891 på grundlag af den i 1882 be­gyndte fabrik "Fortuna" i København samt   H o b r o  S p r i t f a b r i k. Sidstnævnte fabrik grundlagt 1780, overtaget af selskabet i 1923.

 

K o m p l e x  K i e r u 1 f f, Slagelse,

grundlagt 1785 af P. A. Kierulff, overtaget af selskabet i 1920.

 

Blandt overtagne og straks nedlagte virk­somheder kan nævnes:

Firmaet J Ø r g e n  H a r b o e's  S ø n n e r, Skælskør, grundlagt 1849, overtaget af selska­bet 1918.

 

Aktieselskabet K j ø b e n h a v n's  S p r i t­f a b r i k e r,

stiftet 1896 på grundlag af en række ældre virksomheder, herunder

N. C h r.  S y n d e r g a a r d' s  E f t e r f ø l g e r, Prin­sensgade, København, grundlagt 1730, C h r i­s t i a n s h a v n S  S p r i t f a b r i k, Wildersga­de, grundlagt 1825, Firmaet R. W. B r ø n,-


 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage