Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

                                        Side 1 2
Forfatter Titel Handler om
 

Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1913

Indhold:
Dyrlæge P. Jensen..........................................................................................Side    3
Egeskov Marked. Af Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup.....................................Side   31

Fra Ryslinge Valgmenigheds første dage.  Ved Poul Hansen ...........................Side   51
St. Jørgens Kirkeklokke. Af Luise Leth. f. Bredsdorff.....................................Side   87
Medlemslisten.................................................................................................Side 107
Regnskabet.....................................................................................................Side 114
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1916
Indhold:
Tilstanden i Nyborg Amt ved Aar 1743. Ved Kai C. Uldall...........................Side      3
Carsten Friis. Ved Martin P. Rudum, Sødinge...............................................Side  119
Anne Jønsdatter. Af K. Carøe......................................................................Side  142
Af en gammel Præsteslægts Historie. Ved Th. Møller.....................................Side  170
Medlemslisten...............................................................................................Side  199
Regnskabet...................................................................................................Side  201
"Christian II's Mindesmærke i Nyborg"..........................................................Side  202
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1919
Indhold:
Fra Hovbonde til Selvejerbonde.
Ved Førstelærer H. M. Henriksen, Brangstrup....................................................Side    1
Oluf Lerche. Af Lærer A. C. Thomsen, Holbæk.................................................Side  68
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1920
Indhold:
Årets arbejder i mit barndomshjem. Af Povl Hansen, Vallekilde.......................Side    3
Om Stormfloden på Langeland. Ved I. T. Rohde............................................Side   45
Peter Christian Steenvinkel. Af Martin P. Rudum, Søding................................Side   56
Faaborg Latinskole. Af stud. Teol. Chr. H. Rasmussen....................................Side 111
To historiske Bøger. Anmeldt ved Th. Dissing.................................................Side  141
Medlemslisten................................................................................................Side  143
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1924

Indhold:
Pastor T. Løgstrup: Danmarks ældste Præstegaard..........................................Side    3
Lærer P. Larsen: Et Hjem i Vantinge...............................................................Side   61
a. Albert Thomsen: Aunslev Runestenen..........................................................Side   74
b. Albert Thomsen: Fra "Agnslef Ejerding".......................................................Side   87
Fr. Orluf: Sørupstenens Gaade.......................................................................Side  110
Hauch Fausbøll: Nogle Træk vedrørende Kirkelige Forhold
i Svendborg i Slutningen af det 17de Aah........................................................Side 144
Medlemslisten................................................................................................Side 146
Uddrag af Regnskabet for "Svendborg Amts historiske
Samfund".......................................................................................................Side  149
Thøger Dissing: Et Billede...............................................................................Side  150

Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1925
Indhold:
Pastor T. Løgstrup: Danmarks ældste Præstegaard...........................................Side   3
a. Lærer Albert Thomsen: Avnslev Kirke.........................................................Side 103
b. Lærer Albert Thomsen: Bovense Kirke........................................................Side 128
c. Lærer Albert Thomsen: En fynsk Landsbypræst
    hos Pave Sixtus IV. Og nogle Avnslev Præster i
    14 - 1500 erne............................................................................................Side 139
a. Thøger Dissing: Indsamlingen til Nationalmuseums-
    fondet i Svendborg Amt...............................................................................Side 155
b. Thøger Dissing: Medlemslisten.....................................................................Side 159
c. Thøger Dissing:
Uddrag af Regnskabet for "Svendborg
    Amts hist. Samfund"....................................................................................Side 161
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1926
Indhold:
Aug. F. Schmidt: Helligkilder i Svendborg Amt................................................Side    3
Albert Thomsen: Fra Svenskekrigenes Tid......................................................Side   39
Johannes Olsen: Svendborg Felberedere.........................................................Side  79
Johannes Tholle: Haver og Havedyrkning i Svendborg
Amt gennem vekslende Tider..........................................................................Side  90
Uddrag af Regnskabet for "Svendborg Amts historiske
Samfund".......................................................................................................Side 200
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1927 og 1928
Indhold:
P. Severinsen: Nyborg Kirke..........................................................................Side    3
Albert Thomsen: Hvad Matrikelbøgerne fortæller............................................Side  35
Povl Hansen: Svineslagtning i en sydfynsk bondegård
omkring år 1860-65.......................................................................................Side  66
Ejnar Skovrup: Peder R. Møller......................................................................Side  76
Aug. F. Schmidt: Helligkilder i Svendborg Amt................................................Side  96
Medlemslisten.(ny tilgaaede Medlemmer)........................................................Side 103
Uddrag af Regnskabet for "Svendborg Amts historiske
Samfund".......................................................................................................Side 105
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1929 og 1930
Indhold:
L. P. Fabricius: Gislev Kirkes Historie.............................................................Side   3
Harald Kier: Erindringer om Slægten Bondesen.............................................Side  105
Albert Thomsen: Ryttergodsbønder...............................................................Side 131
Thøger Dissing: Til Medlemmerne..................................................................Side 164
Medlemslisten.(ny tilgaaede Medlemmer)......................................................Side  166
Uddrag af Regnskabet for "Svendborg Amts historiske
Samfund"................................................................................................... ..Side 167
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1931
Indhold:
Rise Sogns Degne og Skolehistorie.
Af Lærer M. Eriksen, Jegerup, Vojens..............................................................Side   3
En Selvejergaard paa Frederik den Fjerdes Tid.
Af Kommunelærer Albert Thomsen, Holbæk...................................................Side  75
Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup, og hans Slægt.
Ved Thøger Dissing.........................................................................................Side  99
Aaret, som svandt. Ved Thøger Dissing...........................................................Side 139
Regnskab........................................................................................................Side 143

Svendborg Amts Historiske Samfund

DET 9. DANSKE HJEMSTAVNS-STÆVNE
Beretning og Foredrag.

Medlemsskrift 1932

Indholdsfortegnelse for Beretning om "Det 9. danske Hjemstavns-Stævne"
1. Lederens Beretning:....................................................................................Side    3
2. Statsgeolog Dr. Phil. V. Nordmann: Sydøstfyns geologiske Forhold.............Side   51
3. Museumsinspektør C. Neergaard: Oltidsminderne i Gudme Herred..............Side   67
4. Dr. Phil. Marius Kristensen: De sydfynske stednavne...................................Side   79
5. Magister Poul Andersen: Fynske Folkemaal................................................Side   86
6. Dr. Phil. Vilh. Lorensen: Sydfynske Herregaarde.........................................Side   93
7. Dr. Phil. Holger Hjelholt: Sydfynske Vandmøller..........................................Side  98
8. Overlæge O. Helms: Sydfyens Fugleliv........................................................Side  106
9. Stud. Mag. Chr. B. Graversen: Vejstrup Aadal............................................Side  111
10. Lærer H. Chr. Frydendahl: Jernudvinding paa Fyn i gamle dage.................Side  116
11. Museumsinspektør Johs. Olsen: Svendborg og Ørkild...............................Side  121
12. Cand. mag. R. L. Balslev: Kansler Johan Friis...........................................Side  127
13. Baron Cai Schaffalitzky de Muckadell: Niels Juel......................................Side  145
14. Dr. Phil. Marius Kristensen: Brøderne Wegener fra Gudbjærg...................Side  148
15. Valgmenighedspræst Anders Nørgaard: Den aandelige Vækkelse i
sydøstfyn for 100 Aar siden............................................................................Side 154
16. Bibliotekar Hans Ellekilde: Friskolelærer Rasmus Hansen i Vejstrup...........Side 163
17. Forstander Peder Bukh: Hjemstavnen og Folkesindet.................................Side 195

Desuden Deltagerliste og Regnskab
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1933
Indhold:
1. Kammerherre N. F. B. Sehested og hans arkæologiske Virksomhed.
Af fhv. Museumsinspektør C. Neergaard, København....................................Side    3
2. Fra Præstegaarden i Skalkendrup. Af Kommunelærer Albert Thomsen,
Holbæk.........................................................................................................Side   43
3. Bidrag til Våbenfabrikken Brobyværks historie.
Af Museumsassistent Arne Hoff.....................................................................Side   75
4. Regnskabet................................................................................................Side  95
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1934
Indhold:
Degne og Skoleforhold i Tranderup Sogn paa Æræ gennem
to Hundrede Aar. Af Lærer M. Eriksen, Jegerup...............................................Side   3
Sagfører, Godsforvalter Christian Ludvig Qvist.
Af Fru Thyra Qvist, født Freiesleben, Nyborg...................................................Side  57
En forgjort herremand. Av adjunkt Hans H. Fussing, Odense............................Side  81
En gammel fynsk Digterinde. Kvindepoesi fra den
lærde Tid. Ved Frøken Christine Reimer, Odense.............................................Side  88
Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup, som Stænderdeputeret,
Ved fhv. Forstander Thøger Dissing, Vejstrup...................................................Side  96
Fra Svenskekrigens Dage. Af Pastor Erh. Qvistgaard........................................Side 139
Danmarks Riges Breve.....................................................................................Side 141
Regnskabet......................................................................................................Side 143
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1935 og 1936

Indhold:
Nyborg omkring Midten af forrige Aarhundrede.
Af Kaptajn Axel Pontoppidan, København.......................................................Side   3
En syvaarig Svendborgensers Dagbog. Ved Lektor Hakon Müller, Odense............................................................................................................Side 29
Optegnelser fra Faaborg i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede.
Af Bibliotekar Chr Behrend, København...........................................................Side 35
En Hovbondes saga. Et tidsbillede. Af gaardejer Valdemar
Bendixen, Humble............................................................................................Side 45
Genforeningensminderne i Svendborg Amt. Af Friskolelærer
Thorvald Sehested, Aarslev..............................................................................Side 94
Aarsmødet i Brahetrolleborg 1935....................................................................Side 143
Regnskabet......................................................................................................Side 146
Svendborg Amt Årsskrift
Svendborg Amts Historiske Samfund
1937
Indhold:
Vand og Vindmøller i Svendborg Amt. Af afd. Museums-
inspektør Johs. Olsen, Svendborg.....................................................................Side   3
Otte år i Australien. 1857 - 1865. Af gårdejer Valdemar
Bendixen, Humble............................................................................................Side  24
Ærøskøbing Skole indtil 1850. Af Lærer M. Eriksen,
Jegerup Skole, Vojens......................................................................................Side  75
Den fattige Sognepræst i Allested- Vejle, Hr. Jacob Hansen
Must Bønskrift til Kongen i Aaret 1666. Ved Pastor emer.
Erh. Qvistgaard, København.............................................................................Side 140
Regnskabet.......................................................................................................Side 143

Aarbog for
Historisk Samfund for Odense og Assens Amter
1914

Indholdfortegnelse:
John M.Møller: Amtsbibliotheket i Assens......................................................Side  107
R. J. Jensen: En Mindekrans...........................................................................Side 111
Sophie Breum: Danmarks ypperste Kunstsmed og hans
Værker paa Fyn............................................................................................Side  121
K. Rasmussen: Vissenbjerg Selvejere.............................................................Side  128
Christine Reimer: Lidt om den gamle Husflid paa den
nordfynske Slette og en af dens Forkæmpere.................................................Side  174
Samme: Fynd Folkemuseum, Tilføjelse...........................................................Side 187
F. Hjort: Om Borgmester Jørgen Nielsen i Assens..........................................Side 188
N. M. Elling: Søndersø Skole, Træk af Lærernes og
Skolens Historie.............................................................................................Side 208
C. Klitgaard: Nogle Optegnelser fra Middelfart...............................................Side 219
F. Hjort: Bidrag til Frøbjerga Historie.............................................................Side 221
Skriftudvalget: Meddelelse..............................................................................Side 256
Lykke-Meyer: Historisk Samfunds Regnskab for 1913...................................Side 259
Sekretæren: Medlemslisten.............................................................................Side 260

Aarbog for
Historisk Samfund for Odense og Assens Amter
1916

Indholdfortegnelse:
J. B. Bang: Nordfyns hellige Kilder..................................................................Side 447
R. Nielsen: Glavendrup-Stenen........................................................................Side 459
John M. Møller: Uddrag af P.V.Seidelins Manuskript om
Dreslette Sogn................................................................................................Side 474
John M. Møller:  Til Fangel Sogns Præstehistorie.............................................Side 517
Kaj G. Uldall: En gl. fynsk Lægebog, Cyprianus...............................................Side 522
C. Reimer: Dyrevenlighed i Begyndelsen af forrige Aarhundrede........................Side 537
Kaj G. Uldall: Indberetningen om den økonomiske Tilstand
i Vestfyn i 1735................................................................................................Side 548
H. Hansen: Æbelø............................................................................................Side 578
Fr. Heide: Bidrag til Fynds Flora i det 18de Aarhundrede.................................Side 592
R. J. Jensen: Fra forrige Tider...........................................................................Side 607
F. Hjort: Nye historiske Bøger..........................................................................Side 615
Skriftudvalget: Meddelelse................................................................................Side 619
Lykke-Meyer:  Regnskab for 1915...................................................................Side 622
Sekretæren: Medlemslisten...............................................................................Side 623
Sekretæren: Indholdsforteggnelse til I. Bind.......................................................Side 625

Aarbog for
Historisk Samfund for Odense og Assens Amter
1924

Indholdfortegnelse:
H. Berner Schilden Holsten: Langesøs Bygningshistorie......................................Side 339
Ved Lærer Axelgaard, Langø: Et Bidrag til Hindsholms Historie..........................Side 373
Fru Martine Hansen, Christiansminde: Minder og Overlevering
fra ældre Tider i Skovby Sogn............................................................................Side 400
F. Hjort: Et tilfældigt Fund..................................................................................Side 407
Politimester V.Woll,Kerteminde: Kerteminde Markjorder...................................Side 408
Politimester V.Woll,Kerteminde: En gammel Krikeblok.......................................Side 420
Lærer P. E.  Jensen, Grindløse: Nikolaj Faber som Skolemand...........................Side 423
Lærer Elling, Søndersø: Søndersø Kirke.............................................................Side 432
Lærer Elling, Søndersø:  Præsterne i Søndersø....................................................Side 444
F. Hjort: To Fynboere, der var forsvundne, men nu er genfundne.........................Side 461
Pastor G. Schovsbo,  Nr. Aaby: Et lille Fund.......................................................Side 469
E. Broch-Laursen.: Det andet danske Hjemstavnskursus......................................Side 472
T. K: Nye historiske Bøger.................................................................................Side 476
Skriftudvalget: Meddelelse..................................................................................Side 485
Regnskab for 1923.............................................................................................Side 488
Tillæg til Medlemslisten.......................................................................................Side 489
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
I
1939
Indhold:
Professor, Dr. phil. Knud Fabricius: Fyn i Historien og
Fyns Historiker................................................................................................Side   5
Apoteker P. Helweg Mikkelsen: Sarupfundet. Undersøgelse
af en stensat Grav fra yngre Bronzealder...........................................................Side  16
Lektor, Dr.  phil. Vilh. Lorenzen: Faaborg Kirke gennem Tiderne............................................................................................................Side  38
Direktør V. Thorlacius-Ussing: Faaborg Kirkes Inventar fra
Kirkens første Tid til vore Dage........................................................................Side  82
Mag. art. Sigvard Skov: Johan Friis's Vægterhorn fra 1551...............................Side 124
Fhv. Politimester V. Woll: Nogle Oplysninger om de otte første
evangeliske Sognepræster i Flødstrup-Ullerslev Pastorat...................................Side 127
Samme: Erindringer fra Kerteminde i Tiden 1860-80, af
Johannes Frederik Klein...................................................................................Side 132
Cand. theol. Søren Lassen: Barndomserindringer fra Selleberg
i 1870'erne. I....................................................................................................Side 140
Pastor emer. J. Chr. Clausen: Thøger Dissing (1864 - 1938).
Nogle Mindeord...............................................................................................Side 169
Pastor emer. J. R. Idum: Et spørgsmaal vedrørende Navn-
givning og Navneforandring for Gaarde eller for nyoprettede
Bebyggelser.....................................................................................................Side 174
Foreningsmeddelelser.................................................................................................I
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift

1940
Indhold:
Cand. theol. Søren Lassen: Barndomserindringer fra Selleberg
i 1870'erne. II.................................................................................................Side  179
Lektor Hans H. Fussing: Hexeri i Dalum 1651..................................................Side 237
Samme: Adolf Hans Holstens Godsdrift............................................................Side 248
Bibliotekar, Mag.art. Albert Fabritus: Fæstebreve fra Gelskov
(1669-92) og fra Langsø (1670-92)................................................................Side 260
Antikvarboghandler Povl Skadhauge: Peter Ulrik Frederik
Schjøtt og Steen Steensen Blicher....................................................................Side 276
Forfatter Lauritz Maaløe: Borgervæbning og Politikorps i Assens......................Side 281
Proprietær Fr. Hjort: Agrarpræsidenten Fr. Andersen-Rosendal.......................Side 310
Museumsassistent, cand.mag. Erling Albrectsen: To fynske
Fund fra den yngre Bronzealder.......................................................................Side 320
Lærer Peter R. Olsen: Rasmus Hansen, Rifbjerg, 1779-1830.
En Foregangsmand inden for Bondestanden paa Langeland i
en kritisk Tid....................................................................................................Side 340
Landsarkivar Harald Hatt: De fynske Kirkebøger og
Spaniolerne 1808.............................................................................................Side 351
Foreningsmeddelelser.................................................................................................IX
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift

1941
Indhold:
Dyrlæge Philip Hansen: Kvægsygen paa Fyen i det 18de
Aarundrede.....................................................................................................Side 355
Fhv. Politimester V.Woll: Bidrag til Kerteminde danske Skoles
Historie i 16-1700-Tallet.................................................................................Side 387
Samme: Kerteminde Politikorps (1842-1939)..................................................Side 395
Arkivar Harald Jørgensen: Fattigaarden i Ringe 1864 - 90...............................Side 399
Cand.Phil  J. Plegaard: Gelskov i Adolf von Holstens Tid
1667-1694.....................................................................................................Side 423
Museumsassistent, cand. mag. Erling Albrectsen: Guldringen
fra Sappesborg................................................................................................Side 455
Museumsinspektør Svend Larsen: Apoteker P. Helweg
Mikkelsen.......................................................................................................Side 461
Museumsassistent, Erling Albrectsen: Apoteker Helweg
Mikkelsens Samling.........................................................................................Side 466
Landsarkivar Hans Knudsen: Fynske Maalsmænd og
Maalbønder.....................................................................................................Side 479
Fra fyske Arkiver og Museer...........................................................................Side 506
Førstelærer H.C.Frydendahl: Mindeord om
J. Chr. Clausen(1864-1941)............................................................................Side 527
Register...........................................................................................................Side 535
Foreningsmeddelelser..............................................................................................XIII
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
II²

1942

Indhold:
Museumsinspektør Svend Larsen: Møntegaarden..............................................Side  1
Museumsinspektør Vicot Hermansen: Sct. Hans Præstegaard
i Odense, Bygningens Historie gennem 400 Aar................................................Side   25
Professor Peter Skautrup: Jyske Lov................................................................Side   52
Adjunkt Aage F. Blomberg: Træk af den fynske Adels
Historie 1536-1660.........................................................................................Side  65
Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing: Svenskernes Udskrivninger
paa Fyn 1658..................................................................................................Side  94
Fru Agnes Bruun, f. Licht: Erindringer fra Horne Præstegaard...........................Side 101
Museumsassistent, cand. mag. Erling Albrectsen: Guldringene
fra Sallingelunde..............................................................................................Side 143
Landsarkivar Harald Hatt: Mindeord om Frederik Hjort
(1863-1942)..................................................................................................Side 148
Samme: De fynske Kirkebøger og de fremmede Tropper i 1808..Side 155
Foreningsmeddelelser..............................................................................................I

Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
II²
1944
Indhold:
Redaktionssekretær Sven Arnvig: Billedskæreren Anders
Mortensen fra Odense og hans Arbejder i fynske Kirke samt 
Nakskov Kirke...............................................................................................Side 157
Samme: Maleren Hans Schütte fra Odense.......................................................Side 214
Adjunkt Gunnar Andersen: Altertavlen i Dalum Kirke.......................................Side 223
Fhv. Politimester V. Woll: Konsumtionsboderne i Kerteminde.
En Billedtekst..................................................................................................Side 231
Museumsassistent, cand. mag. Erling Albrectsen: Et fynsk
Offerfund fra den ældre romerske Jernalder.....................................................Side 241
Rektor, Dr. Phil. Vilh. Lorenzen: En Middelfartpræsts Trængsler. Fra Katholicismens sidste Dage i Danmark....................................................................................Side 266
Førstelærer H. C. Frydendahl: Mindeord om Christine Reimer.........................Side 274
Universitetslektor, Cand. mag. Henning Henningsen: En gammel
Kalentegaard i Nyborg.....................................................................................Side 283
Foreningsmeddelelser..............................................................................................V
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
II³

1945
Indhold:
Biskop H. Øllegaard: Biskop Jakob Madsen.....................................................Side 285
Forfatter Niels Th. Mortensen: Mads Hansens Sagn- og
Folkevisedigtning...............................................................................................Side 323
Cand. theol. S. Lassen: Optegnelser om mine Bedsteforældre
paa Selleberg og i Østrup...................................................................................Side 355
Civilingeniør W. Bay: De fynske Fraadstenskirker..............................................Side 410
Fhv. Politimester V. Woll: Det jødiske Befolknings-Element i
Kerteminde i forrige Aarhundrede......................................................................Side 430
Museumsassistent, cand. mag. Erling Albrectsen: Bukkerupfundet.
En Tilføjelse.......................................................................................................Side 448
Adjunkt Aage F. Blomberg: Nogle Kontrafejere i Odense i
17. og 18. Aarhundrede.....................................................................................Side 451
Forpagter Erik Hansen: Bondens Retsforhold. Bidrag til Belysning
af Forholdet mellem Godsejer og Fæster i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede.....................................................................................................Side 471
Adjunkt Gunnar Andersen: Altertavlen i Dalum. En Tilføjelse..............................Side 482
Foreningsmeddelelser..............................................................................................XIII
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
II4
1946
Indhold:
Førstelærer H.C. Frydendahl: P. Jensen, Kværndrup........................................Side  485
Dyrlæge P. Jensen: Slægtshistoriske Optegnelser. I Uddrag ved
H. C. Frydendahl.............................................................................................Side 493
Fhv. Politimester V. Woll: "Jomfruen, der slog sine Forældre"
og andre af Paludan-Müllers Barndomsminder fra Kerteminde..........................Side 548
Fhv. Politimester V. Woll: Et gammelt Kerteminde-Kort...................................Side 553
Adjunkt Aa. Fasmer Blomberg: Sønderse Bylov...............................................Side 557
Forpagter Erik Hansen 
 : Lidt om Ellested Skole..............................................Side 573
Forpagter Erik Hansen  : Konsistorialraad Johan Hendrich Colding
Lidt om Kommunal Administration....................................................................Side 581
Forstander F. Elle Jensen: Kapellan Hans Lemming i Nyborg............................Side 588
Forfatter Georg Hansen: Begravelsesvedtægter for Lund Herreds
Præsteskab 1717.............................................................................................Side 599
Kommunelærer Otto Andersen: Degne og Degnekaar i 18.
Aarhundrede. Bidrag til Degneembedets Historie i Sønder
Næraa Sogn....................................................................................................Side 608
Foreningsmeddelelser............................................................................................XVII
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
III¹
1947
Indhold:
Olaf Andersen: Mindeord om H.C.Frydendahl.................................................Side   1
Jens Pilegaard: Rigborg Brockenhuus...............................................................Side   7
Fhv. Politimester V. Woll: Kerteminde Bødkerlav.............................................Side 32
C.J.P.O.Sestoft: Kværndrup Posthus...............................................................Side 48
M. Eriksen: Bregninge-Søby Skolehistorie I......................................................Side 65
Foreningsmeddelelser............................................................................................I
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
III²
1948
Indhold:
Stud. Mag. Sigismund Nielsen: Valgene paa Fyn i 1848 til den grundlovgivende Rigsforsamling................................................................................................Side  93
Kaptajn M. Vesterdal: Brudstykkre af en fyensk Jægers Dagbog
fra Treaarskrigen.............................................................................................Side 219
Oberstløjtnant H. P. Langkilde : En fynsk Slægtsgård og dens
Beboere indtil Udskiftningen............................................................................Side 256
Boganmeldelse................................................................................................Side 287
Foreningsmeddelelser................................................................................................V
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
III³
1949
Indhold:
M. Eriksen: Bregninge-Søby Skolehistorie II...................................................Side 289
Chr. Behrendt: Borgmester Hans Nielsen Bangs Gaard i
Middelfart og dens Senere Ejere.....................................................................Side 328
Foreningsmeddelelser............................................................................................IX
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
IV¹

1950
Indhold:
Adjunkt, cand. mag. Aage Fasmer Blomberg: Jens Steen
Sehested....................................................................................................Side    1 - 79
Politimester V. Woll: Smaatræk af Livet i Kerteminde i forrige
Aarhundrede..............................................................................................Side  80 - 90
Lærer Birger Isaksen: Lars Frederiksen......................................................Side  91 - 117
Dr. phil. Vilh. Lorenzen: Et sydfynsk Voldsted............................................Side 118 - 126
Arkivar, cand. juris Seesten: Christian Behrendt..........................................Side 127 - 131
Boganmeldelse..........................................................................................Side 132 - 133
Foreningsmeddelelser.......................................................................................I-VII
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
IV²
1951
Indhold:
Stadsskoleinspektør J. Høirup: Hilsen til lensbaron
Berner Schilden Holsetn............................................................................Side 135 - 137
Ekspeditionssekretær, cand polit. J. A. Tork:
Fynske Stationsbyer..................................................................................Side 138 - 188
Tandlæge Shr. Kiilsgaard: Peder Hansen Smededreng...............................Side 189 - 219
Museumsinspektør, cand. mag. E. Albrectsen: Fyns
bebyggelse i oldtiden.................................................................................Side 220 - 252
Foreningsmeddelelser..............................................................................................I-VII
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
IV³
1952

Indhold:
Adjunkt, cand. mag. Henrik Hertig: Dankvart Dreyer.................................Side 255 - 281
Dr. phil. Vilh. la Cour: Voldsted ved Højskovgård.....................................Side 282 - 296
Politimester V. Woll: Ejendommene ved havnepladsen
i Kerteminde.............................................................................................Side 297 - 318
Lektor, cand. mag. Hakon Müller: To breve fra 1848................................Side 319 - 325
Redaktionssekretær Sven Arnvig: Noget mere om
Hans Schütte............................................................................................Side 326 - 332
Kommundlærer Børge L. Barløse: Ejendomsforholdene i
Nr. Broby sogn i ældre tid........................................................................Side 333 - 348
Kristen Larsen, gårdmand i Dalby: Et par mindeblade ved
arkivar, mag. art. Hans Ellekilde...............................................................Side 349 - 396

Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
V¹
1953
Indhold:
Stud. mag. Aage Andersen: Et fund af middelalderlige sko
og lædersager fra Svendborg..................................................................Side   1 -   22
Lærer Birger Isaksen: Lidt om Lykkesholms fæstere...............................Side  23 -  31
Lektor, dr.phil. Hans Fussing:Et besværligt skriftemål..............................Side  32 -  39
Forstander, cand. theol. F. Elle Jensen: Mag. Martin
Caspar Wolfburg....................................................................................Side  40 -  51
Cand. phil. Jens Pilegaard: Høravlingsinstituttet på
Lykkenssæde..........................................................................................Side  52 - 153
Lærer N. A. Dalberg: Om hør og hørberedning........................................Side 154 - 160
Politimester V. Woll: Mads Jørgen Møller til Krumstrup
og "Store Mette".....................................................................................Side 161 - 167
Lærer L. P. Pedersen: Mindeord om sognepræst
Hans Hansen...........................................................................................Side 165 - 167
Stadsskoleinspektør Johs. Høirup: Lærer Anton Mikkelsen......................Side 168
Foreningsmeddelelser.............................................................................................I - IV
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift

1954
Indhold:
Adjunkt, cand. mag. Henrik Hertig: Maleren Wilhelm Bendz......................Side 169 - 211
Cand.mag. Jens Kolmos: Fynske købmænds indsats i dansk
handelsliv fra slutn. af 16. Årh. til midten af 17. Årh...................................Side 212 - 311
Politimester V. Woll: Borgmestre og rådmænd i Kerteminde
indtil 1747...............................................................................................Side 312 - 338
Mag.art. John Kousgård Sørensen: Bebyggelsesnavne
på Hindsholm..........................................................................................Side 339 - 347
Amtsassessor J.Smith: Amtsskrivere og amtsforvaltere
på Ærø....................................................................................................Side 348 - 371
Landsarkivar Carl Lindberg Nielsen: Ryggesløse
skoledisciple............................................................................................Side 372 - 373
Rentier Hans Fr. Danielsen: Hør...............................................................Side 374 - 376
Revisor L. Larsen....................................................................................Side 377
Ny lokalhistorisk litteratur........................................................................Side 378 - 382
Foreningsmeddelelser..............................................................................I - VII
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift

1955
Indhold:
Pedersen, Johs., Sognepræst: Politisk røre i Odense.................................Side 385 - 415
Høirup, Johs., stadsskoleinspektør: Træk af de fynske
vejes historie............................................................................................Side 416 - 464
Lorenzen, Wilh., dr. phil: Erik Dahlbergs spionvirksomhed
på Fyen mellem Carl Gustavs to svenskekrige..........................................Side 465 - 480
Andersen, P.M., overlærer: Anton Nielsen...............................................Side 481 - 507
Register til bd V......................................................................................side 508 - 521
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
VI¹
1956
Indhold:
Hæstrup, Jørgen, lektor, dr. phil.: Våbenmodtagelser på
Fyn under besættelsen...........................................................................Side   1 -  67
Pedersen, Johs., Sognepræst: Bidrag til Fyens Stifts
litterære Selskabs historie......................................................................Side  68 - 152
Holm, Jens, kommunekasserer: Horne sogns skoler I.............................Side 153 - 185
Høirup, J., stadsskoleinspektør: Træk af fynske vejes
historie II
..............................................................................................Side 186 - 224
Woll, V., politimester: to menneskeskæbner.Løjtnant
Ulrik Gotschalck Gedde - civilingeniør Hans Nielsen.............................Side 225 - 234
Olsen, Peter R., lærer: Af Lars Pedersens optegnelser...........................Side 235 - 244
Fussing, Hans, lektor, dr. phil. †: Holberglæsning på
Fyn i 1700-tallet...................................................................................Side 245 - 263
Småstykker.
Ludvigsen, Johanne: Lidt om folkehusholdningen på
fynske herregårde...................................................................................Side 264 - 265
Olsen, Illum, husmand: Gl. Slotsbanke ved Frederiksgave........................Side 265-266
Ny lokalhistorisk litteratur.......................................................................Side 266 - 267
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
VI²
1957
Indhold:
Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil.: Hvor gammel
er Ærøskøbing?....................................................................................Side 269 - 285
Holm, Jens, kommunekasserer: Horne Sogns Skoler II..........................Side 286 - 314
Blomberg, Åge Fasmer, lektor, cand. mag.: Alexander
Durham. Kgl. Majestæts Skibshøvedsmand......................................... .Side 315 - 348
Nielsen, Carl Lindberg, landsarkivar, cand. mag.: En Vidt-
løftig Degn. Jens Holst i Søby- Turup....................................................Side 349 - 352
Barløse, Børge L., viceskoleinspektør: Oberst Christian
Fibiger og hans Slægt............................................................................Side 353 - 370
Lorenzen, Vilh., dr. phil. : En gruppe Voldsteder i Ollerup
og Egense Sogne..................................................................................Side 371 - 412
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
VII¹
1959
Indhold:
Pedersen, Johs., Sognepræst: Af Rohmanns Arkiv III............................Side    1 -   95
Polk, Franz, Sognepræst: Allested Kirke...............................................Side   96 - 111
Blomberg, Åge Fasmer, lektor, cand. mag.: Caspar
Bartholin og Marija Beetzein..................................................................Side 112 - 120
Nissen, Poul, kontorchef: Udskriftningen i Fyne Stift...............................Side 121 - 170
Pedersen, Johs., Sognepræst: Et ungdomsbillede af forfatteren
Otto Rungs mormor, Catharine Rohmann...............................................Side 171 - 218
Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil: St. Alberts
kirkegård på Ærø..................................................................................Side 219 - 237
Blomberg, Åge Fasmer, lektor, cand. mag.:  V.Woll...............................Side 238 - 239
Ny lokalhistorisk litteratur......................................................................Side 240 - 242
Dansk historisk Fællesforening...............................................................Side          243
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
VII²
1960
Indhold:
Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil: Ærøskøbings gamle kirke.................Side 245 - 281
Pedersen, Johs., Sognepræst: Solskin og Skyer over Taasinge................Side 282 - 303
Blomberg, Åge Fasmer, lektor, cand. mag.: Hvem har
bygget Næsbyhoved-Broby kirke ? Slægten Barsebek
og dens efterkommere og Næsbyhoved-Broby kirke............................Side 304 - 335
Lorenzen, Vilh., dr. phil. : Dronning Margrethes
fynske rigsfæstninger............................................................................Side 336 -351
Strøyberg, Jens, apoteker: En feltlæges dagbog 1846...........................Side 352 - 375
Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil: Ærøs forbindelse
med Brandenburg i 13. og 14. Aarhundrede.........................................Side 376 - 397
Deibjerg, K., lærer: Et lille tidsbillede.................................................. .Side 398 - 399
Ny lokalhistorisk litteratur.....................................................................Side 400 - 406
Foreningsmeddelelser...........................................................................Side 407 - 408
Dahl, Aage, sognepræst: Fyns stifts præstehistorie I..............................1 - 16
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
VIII¹
1962
Indhold:
Schiørring, Niels, professor, dr. phil.: Rørup-Fragmentet..............................Side  1 -    8
Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil: Svenskerne på Ærø1658 - 59...............Side  9 -   33
Pedersen, Johs., Sognepræst: Familien Rohmann i
Rønninge præstegård 1838 - 48.................................................................Side 34 - 119
Fabritus, Albert, kgl. ordenshistoriograf, administrator, dr.
phil.: Præsten Stephen Laursens Notater om Verninge
.................................Side 120
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
VIII²
1963
Indhold:
Madsen, Håkon Bennike, adjunkt, cand. mag: Næsbyhoved
lens bønder 1502 - 1510.....................................................................Side 121 - 179
Pedersen, Johs., Sognepræst: Familien Rohmann i
Rønninge præstegård 1838 - 48  II .....................................................Side 180 - 241
Hansen, Günther, dr. phil., Köln: En enentyer som tea-
terdirektør i Odense.............................................................................Side 242 - 245
Ny lokalhistorisk litteratur....................................................................Side 246 - 248
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
VIII³
1964
Indhold:
Jørgensen, Harald, landsarkivar, dr. phil.: 1864's betyd-
ning for det danske samfund................................................................Side 249 - 260
Pedersen, Ellen, adjunkt, cand. mag.: T. M. Trautner og
hans erindringer...................................................................................Side 261 - 336
Brøndegaard, V. J., forfatter: Botanikeren Emil Rostrup
i Skårup (1858 - 83)...........................................................................Side 337 - 384
Pedersen, Johs. Garnæs, friskolelærer i Refs- Vindinge
skole 1737 - 1907...............................................................................Side 385 - 427
Hansen, Günther, dr. phil., Köln: Den første Shakespeare-
opførelse i Odense...............................................................................Side 428 - 435
Blomberg, Åge Fasmer: Museumsdirektør Svend Larsen.......................Side 436-438
Blomberg, Åge Fasmer: Axel Ernst.......................................................Side 439
Ny lokalhistorisk litteratur.....................................................................Side 440
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
IX¹
1965
Indhold:
Kornerup, Else: En tragisk livsskæbne fra pietismens tid.........................Side   1 -  74
Polk, Franz: Præster og degne i Allested og Vejle sogne........................Side  75 - 111
Blomberg, Åge Fasmer: Christoffer Urne til Rygård...............................Side 112 - 125
Nielsen, Lars: Dansk ungdomssamvirke for Nordøstfyn.........................Side 126 - 152
Pedersen, Erik Helmer: Agrarbevægelsen..............................................Side 153 - 223
Nielsen, Carl Lindberg: Hans Bernt Nielsen Seesten...............................Side 224 - 225
Ny lokalhistorisk litteratur......................................................................Side 226 - 229
Foreningsmeddelelser............................................................................Side 230 - 231
Kasseregnskab for året 1964.................................................................Side 231
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
IX²
1966
Indhold:
Isaksen, Birger: Carl Bagger. Årene i Odense................................................Side 233
Vesterdal, M.: En gård bygges......................................................................Side 276
Ny lokalhistorisk litteratur..............................................................................Side 331
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
IX³
1967
Indhold:
Pedersen, Johannes: Om familien Rohmanns sidste år i Rønninge...............Side 337 - 392
Jensen, K. J.: Den danske garnison i Nyborg 1942 i 1943.........................Side 393 - 426
Kjærboe, Tove: Skippertidens huse og døre i Ærøskøbing
og lidt om de gamle håndbærkere..............................................................Side 427 - 464
Mørch, Søren: Forsøg på en udredning af Claus Brockenhuus'
økonomiske forhold (ca. 1620-1640)........................................................Side 465 - 528
Ny lokalhistorisk litteratur..........................................................................Side 529 - 531
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
X¹
1968
Indhold:
Larsen, Emmy: Den gamle Købmandsgaard..............................................Side   1 -  23
Pedersen, Johannes: Om Enkeprovstinde Louise Rohmann
i København 1861-1885 og om, hvordan det gik Provst
Rohmanns Børn.......................................................................................Side  24 -  82
Eriksen, M.: En mærkelig 10-årig Provsteretssag......................................Side  83 -  93
Grove-Stephensen, F. S.: Skærpelse - Frifindelse.....................................Side  94 -  98
Jacobsen, H. H.: H. C. Andersen og Odense Katedralskolen....................Side  99 - 121
Blomberg, Åge Fasmer: Lensbaron Berner Schilden Holsten.....................Side 122 -125
Ny lokalhistorisk litteratur.........................................................................Side 126 -127
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift

1969
Indhold:
Kirchhoff, Hans: Oprøret i Svendborg august 1943.......................................Side 129
Arnvig, Sven: Billedskæreren Anders Mortensen - Nogle arbejder
og nogle forlæg...........................................................................................Side 174
Rasmussen, Jørgen Nybo: Broder Laurids Brandsen og reformen
i Odense Gråbrødrekloster 1469.................................................................Side 192
Johansen, Hanne Staff: En landsby´s udskiftning. Bjerreby på
Tåsinge.......................................................................................................Side 199
Isaksen, Birger: Johan Speyer......................................................................Side 234
Hansen, Helge Land: Ejer Høg. En undersøgelse over dansk
adelig økonomi i det 17. århundrede............................................................Side 246
Ny lokalhistorisk litteratur............................................................................Side 306
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift

1970
Indhold:
Gunnar Rosling: Træk af fynsk almue- og bondeliv 1861 - 185........................Side 309
Helge Land Hansen: Ejler Høg - En undersøgelse over dansk
adelig økonomi i det 17. århundrede - 2. del...................................................Side  377
Lektor Blomberg trækker sig tilbage som formand..........................................Side  451
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1971
Indhold:
Preben Hahn-Thomsen: Knud Prislavsen - Nyborg grundlægger.........................Side   7
Birte Hjorth Pedersen: Optegnelser fra Drejø 1794 - 1845.................................Side  16
Jørgen Smith: Et lille juridisk drama fra Ærø og Slesvig........................................Side  44
Hans Henrik Jacobsen: En fynsk jægers dagbog med tegninger og digte fra treårskrigen........................................................................................................Side  56
Birger Isaksen: Sophus Michaëlis og Odense......................................................Side 116
Hans Kirchhoff: Bogense, Assens, Fåborg og Kerteminde august 1943...............Side 139
Ny lokalhistorisk litteratur...................................................................................Side 172
Navneregister.....................................................................................................Side 186
Foreningsmeddelelser. .......................................................................................Side 191
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1972
Indhold:
Laust Kristensen: Lokalhistoriske arkiver............................................................Side    7
Hans Henrik Jacobsen: Havnen, som Oense ikke fik...........................................Side   15
Laust Kristensen: Jochum Anchersen - en vestfynsk bonde..................................Side  44
Åge Petersen: En Fynsk stereoskopfabrikant.......................................................Side  72
Preben Hahn-Thomsen: Den fynske mæcén apoteker sibbersen...........................Side  81
Birger Isaksen: Otto C. Fønss og Middelfart........................................................Side  93
Hans Henrik Jacobsen: To identiske dagbøger ?..................................................Side 106
Ny lokalhistorisk litteratur...................................................................................Side 110
Navneregister.....................................................................................................Side 119
Foreningsmeddelelser. .......................................................................................Side 123
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1973
Indhold:
M. Vesterdal: Giersings Realskole......................................................................Side    7
Hans Larsen og Aage Gottschalk Rasmussen: En gammel drabsag fra Søbysøgaard......................................................................................................Side   61
Svend Frederiksen: Kvægpesten i Aasum 1745...................................................Side  66
Bent Morillas: Kort visit i Danmark Siena 1788....................................................Side  70
Steffen Hove: Erindringer om fynsk landmandsliv - Rasmus Syberg Petersen fortæller..............................................................................................................Side  78
Hans Henrik Jacobsen: Karl Timmermann ( 1837 - 1921)...................................Side 100
Ny lokalhistorisk litteratur...................................................................................Side 126
Navneregister.....................................................................................................Side 131
Foreningsmeddelelser. .......................................................................................Side 135
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1974
Indhold:
H. H. Jacobsen: Fynsk disputats.........................................................................Side    7
E. Ladewig Petersen: Omkring stændermødet i Odense i februar 1637................Side   14
Laust Kristensen: Tyveri og forholdsregler derimod i det 19. århundrede..............Side  37
M. Vesterdal: Folketingsvalgene i Verninge i 1853...............................................Side  44
Vigand Rasmussen: Da Ærø skulle have en jernbane.............................................Side 60
Svend Frederiksen: Boghvede.............................................................................Side  78
V. J. Brøndegaard: Fynboen og boghveden.........................................................Side  97
E. K. Wesergaard: Prossekage...........................................................................Side 104
Publikationer fra Landsarkiver for Fyn.................................................................Side 116
Ny lokalhistorisk litteratur...................................................................................Side 117
Navneregister.....................................................................................................Side 124
Foreningsmeddelelser. 1974...............................................................................Side 128
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1975
Indhold:
Preben Hahn-Thomsen: Hans Svensen, Nyborg-præsten, der endte som birgittinermunk.....................................................................................................Side    7
Åge Fasmer Blomberg: Hestekærere, skorstensfejere og andet rakkerpak............Side  18
Hans Hansen: Hjulby mose og Kullerup sluse.......................................................Side   31
Harald Th. Hansen og Jens Mollerup: En langelandsk frigård og dens
ejere i 1700-tallet................................................................................................Side  40
Åge Fasmer Blomberg:  Oprettelse af Langsø birk 1747......................................Side  53
Claus M. Smidt: To fynske herregårde under Louis Seizetiden: Krengerup og Einsidelsborg......................................................................................................Side  72
Tove Kjærboe: Martin Kleinsorg og Jørgen Henrik Wind....................................Side  89
M. Vesterdal: Med 3. Reservejægerkorps på Fyn under våbenstilstanden
1848 - 49..........................................................................................................Side  95
Hans Henrik Jacobsen: Litterært besøg i Gudbjerg Præstegård...........................Side 113
Henning Nielsen og Jørgen Thomsen: Redaktør Bondegaard og
svinehunden "Estrup"..........................................................................................Side  124
Ny lokalhistorisk litteratur..................................................................................Side  142
Navneregister....................................................................................................Side  151
Foreningsmeddelelser.1977 - 78 ......................................................................Side  154
Forfattere til årbogens artikler............................................................................Side 159
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1976
Indhold:
C. Emilius Jacobsen: Fra mulerdreng til landsbydegn...........................................Side    7
Laust Kristensen: Oprettelse af skole i Husby 1712............................................Side   39
Knud Aarup: Spændte forhold i Kerte skole midt i det 19. Århundrede..............Side   56
Svend Frederiksen: Fynske forsamlingshuse.......................................................Side   71
Thomas Riis: Hvor lå Svendborgs middelalderlige Fisketorv...............................Side  109
Jens Mollerup og Harald Th. Hansen: Frederik Ahlefeldt og hans instruks
fra 1767............................................................................................................Side 114
Peder Nielsen: Erholm, et stamhus og en slægt...................................................Side  127
Ny lokalhistorisk litteratur..................................................................................Side  139
Navneregister...................................................................................................Side  146
Foreningsmeddelelser.1977 - 78 ......................................................................Side  151
Forfattere til årbogens artikler............................................................................Side 155
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1978
Indhold:
Hans Kirchhoff: Odens 1943 - set fra Klaregade................................................Side    7
H. F. Rasmussen: Breve over haver - Et nordfynsk husmands-
hjems åndelige testamente..................................................................................Side   15
Peder Nielsen: Postvæsenet i Årup.....................................................................Side   33
Harald Th. Hansen og Jens Mollerup: Skæbner bag et gravsted -
En retssag på Langeland 1831...........................................................................Side  40
Ove Jørgensen: Hvorfor Salomon von Havens kanalprojekt i
Odense ikke blev gennemført............................................................................Side   51
Jan Bak Harder: Jørgen Poulin Harder - guldsmed i Odense
1777 - 96........................................................................................................Side    66
Claus Bjørn: Bondeuro på Fyn 1768 - 70.........................................................Side    73
Erland Porsmose Christensen: Stordrift og fællesdrift - Gods-
strukturer ved Kertinge Nor igennem 600 år.....................................................Side    88
Anne Riising: Indsamling af foreningsarkiver i Fyns stift......................................Side  113
Ny lokalhistorisk litteratur.................................................................................Side  114
Navneregister...................................................................................................Side  122
Foreningsmeddelelser.1977 - 78 ......................................................................Side  126
Forfattere til årbogens artikler...........................................................................Side 130
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1979

Indhold:
Åge Fasmer Blomberg: Sagen mellem borgmester Jens Madsen
Rosenberg, Odense og Peter Børting...................................................................Side    7
Henrik Damsgaard og Niels Erik Frederiksen: Mark- og dyrknings-
fællesskabet i Dreslette omkring 1680..................................................................Side   14
Bjørn Westerbeek Dahl: Christoph Heer og Frederik den Tredjes
by ved Slipshavn.................................................................................................Side   42
Ove Jørgensen: fem kort over Det fynske Rytterdistrikt -
Et lille supplement til N. E. Nørlund, Danmarks Kortlægning.................................Side  8
Svend Frederiksen: 1 bøge-saa = 3 mark.............................................................Side 70
Kaj Mehr: Fattigvæsenet i Svanninge....................................................................Side  78
Kaj Habekost: "Foreningen til Opførelse af Alderdoms-
Friboliger" og dens virke i Odense indtil 1900 - "I arbejdernes
og samfundets interesse"...................................................................................Side   86
P. H. Rendsvig: Maglebjerg ved Kerteminde fjord.............................................Side  109
Ny lokalhistorisk litteratur..................................................................................Side  114
Navneregister...................................................................................................Side  119
Foreningsmeddelelser.1978 - 79 ......................................................................Side  122
Forfattere til årbogens artikler............................................................................Side  125
Fynske Årbøger 1939 - 79...............................................................................Side  127

Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1980
Indhold:
Gorm Bloch: Glimt af fynske mindestens historie.................................................Side     7
Knud Erik Madsen: Tyfusepiemien i Bogense 1895............................................Side   21
Birger Isaksen: "Kursus af 1878" i Odense..........................................................Side   27
Tove Kjærboe: Kistebilleder..............................................................................Side   37
Kaj Mehr: Jagten "de sex sødskende" af Faldsled...............................................Side   41
H. F. Rasmussen: Nordfyn og de gudelige forsamlingers folk...............................Side   51
A. Lolk: Bemærkninger i kirkebøgerne om de døde på Tåsinge
1646 - 1813.....................................................................................................Side   64
Tove S. Nyberg, Fritz saaby Pedersen: De latinske vers om Oden-
ses middelalderlige biskopper...........................................................................Side   76
Otte Jonasen: Penge, folk og øvrighed i det gamle Assens..................................Side   99
Ny lokalhistorisk litteratur.................................................................................Side  111
Navneregister...................................................................................................Side  119
Foreningsmeddelelser.1979 - 80 ......................................................................Side  123
Forfattere til årbogens artikler...........................................................................Side  126
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1981

Indhold:
Svend Frederiksen: Fynske gadestævner og oldermænd..................................Side    7
Sven Arnvig: På egen hånd i Odense. - Erindringer fra
besættelsestiden.............................................................................................Side    32
Kaj Mehr: Galeaser og skonnerter fra Sydfyn.
- En Beretning fra sejlskibenes storhedstid......................................................Side   56
Jens Lampe: Bidrag til urmageriets historie i Nyborg.......................................Side   64
F. S. Grove-Stephensen: Ærøskøbings skibe 1747 og 1778/79......................Side   75
Morten Mikkelsen: Politivæsenet i Odense 1850 - 1880.................................Side   81
Hans Henrik Jacobsen: Folketingsvalget i Bogense i 1872 -
og hvad derpå fulgte.......................................................................................Side   93
Ulrik Schrøder: Kirkeriste på Fyn og Ærø.......................................................Side  115
Ny lokalhistorisk litteratur...............................................................................Side  126
Navneregister.................................................................................................Side  133
Foreningsmeddelelser.1980 - 81 ....................................................................Side  138
Forfattere til årbogens artikler.........................................................................Side  141

Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1982
Indhold:
Finn Stendal Pedersen: Fynske landsbyer ca. 1500 - 1800.............................Side     7
Ove Jørgensen: Odense Byfred 477...............................................................Side   27
Mikael Venge: På sporet af Holme loster........................................................Side   39
Ole Nederland: Rudkøbing-borgere og deres salvangivelser
1704 - 05.....................................................................................................Side   65
Tove Kjærboe: Mindeblade fra Ærø..............................................................Side   80
Svend Frederiksen: Brandstedmænd..............................................................Side   87
Åge Fasmer Blomberg: Hanibal Sehested og hans nærmeste
familie (3.bidrag)...........................................................................................Side   95
Erland Porsmose  m.fl.: En stol, der skiftede plads på Kerteminde Museum....Side 117
Svend Frederiksen 1895 - 1982....................................................................Side  121
Ny lokalhistorisk litteratur..............................................................................Side  123
Navneregister................................................................................................Side  132
Foreningsmeddelelser.1981 - 82 ...................................................................Side  136
Forfattere til årbogens artikler........................................................................Side  140
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1983
Indhold:
Niels Henrik Jensen: Borgerkvarteret i Odense i slutningen af 1500-tallet.............Side   7
Ove Jørgensen: Kortbilagene til C. T. Engelstofte Oense Byes Historie...............Side  27
Jens Kongstad Lampe: Urmageriet i Bogense og Kerteminde.............................Side   47
Tove Kjærboe: Billedhuggeren Gunnar Hammerich ogÆrøskøbing......................Side  56
P. H. Rendsvig: Sneddeled ved Kerteminde fjord...............................................Side    71
Finn Stendal Pedersen: Fyenske godser ca. 1500-1800.....................................Side    77
Åge Fasmer Blomberg: Hanibal Sehested og hans nærmeste
familie (4.bidrag)...............................................................................................Side  104
Ny lokalhistorisk litteratur..................................................................................Side  117
Navneregister....................................................................................................Side  126
Foreningsmeddelelser................ ......................................................................Side  130
Forfattere til årbogens artikler...........................................................................Side  135
Fynske Aarbøger Historisk Samfund for Fyns Stift
1993
Indhold:
Ebbe Thestrup Pedersen: Fraa Ryesgade til Lunde på Nordfyn
(Erindringer)................................................................................................Side     7
Thorvald Jensen: En Saltofte-dreng fortæller (Uddrag af erindringer).............Side    24
Christian Andersen: Rasmus Skovsgaards samlinger fra
Sanderum sogn............................................................................................Side    47
Eva Lund: Et samfrændeskifte fra 1822.........................................................Side    57
Regitze Rohde: Erindringer fra Svendborg og omegn af
generalmajor Poul Martin von Bülow (1795-1877).......................................Side    74
Bent Østergaard: Som de gamle sjunge, så kvidre de unge.
- Om Hans Mules og Mette Kottes efterslægt...............................................Side   89
Viggo Bang: Striden om Ringe Mølle på Nordfyn..........................................Side  100
Ny lokalhistorisk litteratur.............................................................................Side  109
Navneregister...............................................................................................Side  118
Foreningsmeddelelser................ ..................................................................Side  122
Forfattere til årbogens artikler.......................................................................Side  125
Historisk Samfunds publikationen..................................................................Side  128
Jakob  
Petersen  
SKAMLINGS-
BANKEN
1843 - 1943

Indhold:
Den 18. Maj for 100 Aar siden blev det første Møde holdt paa Skamlingsbanken, som inden Krigen i 1864 hørte med til Sønderjylland. I Trediverne var den nationale Opvaagnen brudt igennem rundt om i Sønderjylland, og som et Udslag af denne Bevægelse købte 19 sønderjydske Bønder den 6. Marts 1843 Skamlingsbanken for at gøre den til en Festplads, hvor danske Folkemøder kunde afholdes.
Med sikkert Blik havde Lederne fundet et af de dejligste Steder i hele Landet, et Sted, hvorfra Øjet kunde gaa ud over store Dele af baade Kongeriget og Sønderjylland. Nu fik de spredte Bevægelser i Festen paa Højskamling den 18. Maj 1843 sit stærke, samlede Udtryk. Laurids Skau talte, saa det aldrig glemtes, og J. C. Drewsen hyldede Peter Hiort Lorenzen og overrakte ham et Sølvdrikkehorn som en Tak fra en stor Kreds af Landmænd.
I 1844 holdtes det Folkemøde paa Skamling, der af dem alle vil staa som det betydningsfuldeste baade paa Grund af den vældige Tilslutning, det fik, og paa Grund af de Taler, der blev holdt. Siden har Skamlingsbanken frem for noget andet Sted været Danmarks nationale Festplads, og Minde har føjet sig til Minde gennem de hundrede Aar.
Dette rigt illustrerede historiske Arbejde af Sprogforeningens Formand, Bibliotekar Jakob Petersen i Aabenraa fortæller paa en levende og samtidig grundig Maade Skamlingsbankens Historie og dermed et væsentligt Afsnit af vor nationale Historie.

FYN

Turistforeningen for Danmark
Årbog 1956

Indhold:
Indledning.......................................................................................................Side     7
Fyns Land. Af Forfatteren Marinus Børup.......................................................Side    11
Havet omkring Fyn. Af redaktør Ib Paulsen.....................................................Side    31
Fyn Gennem Danske Maleres Øjne. Af Museumsdirektør Leo Swane..............Side   55
Fynske Haver. Af professor C. Th. Sørensen...................................................Side   91
Fynboerne. Af forfatteren Olaf Andersen..........................................................Side 101
Fynsk. Af lektor ved Kbhvn.'s Universitet Poul Andersen.................................Side  119
Hjemmemusiken og dens betydning på fyn.
Af direktør for Det fynske Musikkonservatorium.Martin Andersen...................Side  147
DANMARK
ØST FOR STOREBÆLT

Turistforeningen for Danmark
Årbog 1957

Indhold:
Indledning.......................................................................................................Side     7
Danmark Øst for Storebælt.
Af forfatteren Johannes Smith..........................................................................Side     9
Det danske Landskab og Malerne...................................................................Side    37
Af bibliotekar Henrik Bramsen
Billedredaktion ved Else Lofthus

Nordsjælland..................................................................................................Side    44
Vestsjælland...................................................................................................Side    61
Sydsjælland....................................................................................................Side    77
Østsjælland.....................................................................................................Side    91
Lolland, Falster, Møen....................................................................................Side   105
Bornholm........................................................................................................Side   117

Dialekterne Øst for Storebælt..........................................................................Side   129
Af lektor ved Københavns Universitet Poul Andersen

Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Oldtiden        1
Indhold:
Begyndelsen til en historie?..............................................................................Side    7
Ved randen af bræen......................................................................................Side   12
Det skovklædte kontinent................................................................................Side   18
De lange lune kyster........................................................................................Side   23
Døden og livet................................................................................................Side   29
Midtvejs i historien..........................................................................................Side   32
En ny tids bonde.............................................................................................Side   37
Af jord er du kommet......................................................................................Side  43
Landmandsliv..................................................................................................Side  52
Stridsøksens lov..............................................................................................Side  57
Kobber, guld, bronze og flint............................................................................Side  63
De unge, de rige og de smukke........................................................................Side  70
Arbejder og dage.............................................................................................Side 79
Kongerne af Kivik og Voldtofte.......................................................................Side  87
Guddomme og magi..................................................................................... ...Side  94
Førromersk jernalder - tiden uden navn...................................................... ....Side 102
Den vandrende landsby..................................................................... .............Side 108
Bønder og krigsmænd..................................................................... ...............Side 114
Torden i syd....................................................................................................Side 122
Langs med sultegrænsen.............................................................................. ...Side 128
Guderne er vrede......................................................................................... ..Side 135
Krig, Krig, Krig.................................................................................. ...........Side 144
Kong Hugleik og riget.....................................................................................Side 152
Høvding, hird og handelsmænd........................................................................Side 159
Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Vikingetid 
2
Indhold:
Hedninger fra havet..........................................................................................Side   7
Kongen, kejseren og konfrontationen................................................................Side  15
Skibet..............................................................................................................Side  22
Krigsmænd og købmænd.................................................................................Side  29
Ansgar, den mislykkede martyr.........................................................................Side  37
Den store hedenske hær...................................................................................Side  44
Vikingerne i England.........................................................................................Side  51
Vikingerne i Frankrig........................................................................................Side  57
Nye landsbyer og større landsbyer....................................................................Side  64
De velbyrdige og hæderværdige........................................................................Side  73
Kunst og kamp.................................................................................................Side  81
Gudernes brogede vrimmel...............................................................................Side  89
De gamles grave...............................................................................................Side  99
Uorden i kongerækken.....................................................................................Side 106
Gorm og Thyra, Harald og Tove.......................................................................Side 112
Og gjorde danerne kristne................................................................................Side 119
Kong Haralds storhed og fald...........................................................................Side 129
Vikingekrigens organisator................................................................................Side 138
Nordsøimperiet................................................................................................Side 145
En Mand af to verdener....................................................................................Side 154
De unge løver...................................................................................................Side 159
Slutspil.............................................................................................................Side 166
Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Valdemarerne
3
Indhold:
Konger i knibe................................................................................................Side    7
Ved det barbariske hav...................................................................................Side   12
De små tyve hænger man, de store...?.............................................................Side   17
Fra Vikingetid til Valdemarstrid i Borup...........................................................Side   24
Kirker, præster og trolddom............................................................................Side  32
Jeg går til paven!.............................................................................................Side  43
Knud Svendsen - helgen eller hvad ?  ..............................................................Side  49
Herrens Vrede og velsignelse...........................................................................Side  59
Store og små bønder.......................................................................................Side  65
Kong Niels - alt andet end enehersker.............................................................Side  71
Et hus bygget af kostelige stene........................................................................Side  78
Vendetta.........................................................................................................Side  87
Kongsemnerne................................................................................................Side  94
Et dynasti indstiftet i himlen..............................................................................Side 100
Venderne - hvem hærgede, hvem vandt ?.........................................................Side 110
Nye købmænd og nye købstæder....................................................................Side 115
Bed og arbejd.................................................................................................Side 125
Skjalmsønnernes triumf....................................................................................Side 136

Vendernes konge.............................................................................................Side 145
Stormagt ved Østersøen...................................................................................Side 151
En nation i Europa............................................................................................Side 158
Kongejagt og katastrofer..................................................................................Side 168
Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Borgerkrige 
4
Indhold:
Valdemars lov.................................................................................................Side    7
Kongens gård.................................................................................................Side   14
Herremænd og andre bønder...........................................................................Side  22
Salt, sild og tyske købmænd............................................................................Side  31
By og borger...................................................................................................Side  39
Brødre og fjender............................................................................................Side  46
Sprænghesten..................................................................................................Side  53
Nyborg slot og Finderup lade...........................................................................Side  61
Drot og marsk og ærkebisp..............................................................................Side  69
Hammer og ambolt..........................................................................................Side  76
Kongemagerne................................................................................................Side  84
Røverriddere og anarki....................................................................................Side  93
Genopbygning.................................................................................................Side  101
Dødens høst....................................................................................................Side  111
Profetier og åbenbaringer.................................................................................Side
  118
Magnus, Valdemar, Albrecht og Albrecht........................................................Side  128
Hansekøbmænd og hansekrig..........................................................................Side  133
Rigets høvedsmand og rigets råd......................................................................Side  140
Kong Valdemars datter....................................................................................Side  147
Uventet sejr.....................................................................................................Side  152
Hvad der blev talt om i Kalmar........................................................................Side  157
Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Usikker union
5
Indhold:
Fredsfyrsten....................................................................................................Side   7
Himmelens dronning og Nordens.....................................................................Side  15
Slesvig land genvundet?...................................................................................Side  22
Matadorer.......................................................................................................Side  27
Øresunds-imperialisme....................................................................................Side 
34
Frihet âr den bästa ting....................................................................................Side  43
Tre konger og tre rigsråd.................................................................................Side  49
Kongemagerne................................................................................................Side  55
Christian og Dorothea......................................................................................Side 64
Sidste stik.......................................................................................................Side  71
Bønderne og vornedskabet..............................................................................Side  79
Basse og Bille, Rosenkrants og Gyldenstjerne..................................................Side  89
Købstæder og kompagnier..............................................................................Side 100
Gudstjenestens forøgelse.................................................................................Side  110
Dæmring eller gry?..........................................................................................Side  119
Mord, slag og brand........................................................................................Side 125
Engelsen skyder med kanoner..........................................................................Side 134
Skandaler ved hoffet........................................................................................Side 140
Sture, Sverige, Stockholm, Stortorget..............................................................Side  148
Store forventninger..........................................................................................Side 154
Kongens fald...................................................................................................Side 163
Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Revolution-
adslsvælde
6
Indhold:
Mellem to konger...........................................................................................Side   7
Prælater og prædikanter.................................................................................Side  15
Uvejret trækker op.........................................................................................Side  27
Borger- og bondekrig.....................................................................................Side  34
Ambrosius Bogbinders terror..........................................................................Side  43
Statskup.........................................................................................................Side  49
"Himmeriges gods"..........................................................................................Side  57
Kongen, kansleren og Peder Okse..................................................................Side  67
Herrestand og gotisk renæssance....................................................................Side  77
Danmark og Sverige - Venner eller fjender?....................................................Side  85
Hængeparti.....................................................................................................Side  95
Købstæder og matadorer................................................................................Side 105
Vismanden på Hven........................................................................................Side 117
Heksebål........................................................................................................Side 126
Adelsvælde.....................................................................................................Side 132
Formynderregering..........................................................................................Side 141
En meget ung konge........................................................................................Side 152
Oprustning og trusler.......................................................................................Side 160
Kalmar og Älvsborg........................................................................................Side 166
Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Magten og militæret
7
Indhold:
Rud'ernes dans.................................................................................................Side   7
Konge af Danmark...........................................................................................Side  15
De elendige......................................................................................................Side  25
Statskapitalisme................................................................................................Side  31
København - en hovedstad?.............................................................................Side  39
Guds vrede og straf..........................................................................................Side  49
Den lærde republik...........................................................................................Side  55
Den svenske bombe.........................................................................................Side  65
Lutter am Barenberg og derefter.......................................................................Side  73
Skumringstimen - fra Tilly til Torstensson...........................................................Side  81
Lynkrig og lammelse.........................................................................................Side  91
Levende og døde i Sørbymagle.........................................................................Side  97
Svogre, svigerinder og Sverige..........................................................................Side  105
Hvo intet vover.................................................................................................Side  115
Men nu fik de modstand....................................................................................Side  123
Da landet blev øde............................................................................................Side  131
"Vil du ikke, så skal du!"...................................................................................Side  138
Den utrygge enevælde.......................................................................................Side  147
Magtens korridorer...........................................................................................Side  159
De fine, de fattige og de fattigfine.......................................................................Side  167
Krigen vundet - sejren tabt!...............................................................................Side  173
Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Gud og
kongen 
8
Indhold:
Danmark, som det var......................................................................................Side   7
Verden er en maskine.......................................................................................Side  16
Hekseri eller blind alarm?..................................................................................Side  23
Eksperimentet Fredericia..................................................................................Side  31
Pomp, Ppragt og postulater..............................................................................Side  39
Kold krig, varm krig, lynkrig.............................................................................Side  49
Fra Poltava til Tönning......................................................................................Side 
58
Krig i Kattegat..................................................................................................Side  65
Den sidste pest..................................................................................................Side  76
Kolonier i solen.................................................................................................Side  82
Verdensmand i Lille Grønnegade.......................................................................Side  95
Troens rare klenodie.........................................................................................Side  103
Godt håb for Grønland?....................................................................................Side  112
Den vanskelige enevælde..................................................................................Side  122
Den første fredskonge.......................................................................................Side 131
Hvorfor drak Jeppe?........................................................................................Side  139
Gudsfrygt på mode...........................................................................................Side  152
Tiderne skifter..................................................................................................Side  159
Ved århundredets midte....................................................................................Side 165
Erik Kjersgaard's Nye Store Danmarks Historie
Rigdom og
Fald 
9
Indhold:
Nordens tvillingriger..........................................................................................Side   7
Tre excellencer.................................................................................................Side  17
Gengangere fra Gottorp....................................................................................Side  28
Galante fester...................................................................................................Side  33
København - en ny hovedstad..........................................................................Side  40
Fysiokrater og kartoffeeltyskere.......................................................................Side  51
Det nylig skabte land........................................................................................Side  58
Johnn Friedrich Struensee................................................................................Side  67
Oplyst enevælde..............................................................................................Side  75
Herre over regn og smukt vejr..........................................................................Side  83
Gyldne tider.....................................................................................................Side  89
Kronprinsens kup............................................................................................Side 102
Tabere og vindere...........................................................................................Side 110
Hvad har stakkels neger gjort..........................................................................Side 115
Frihed, lighed og....?........................................................................................Side 123
Fra Malta til Kongedybet.................................................................................Side 134
Anden akt.......................................................................................................Side 144
Kapere og kanonbåde.....................................................................................Side 153
Scylla og Charybdis.........................................................................................Side 163
Palle Bruus Jensen

De døde
De dømte
De frikendte

Specielle danske kriminalsager og deres konsekvenser

Når skyldsspørgsmålet i en dansk kriminalsag er afgjort ved en dansk domstol, og den tiltalte er blevet frikendt, er der stribevis af eksempler på, at "folkedomstolenø2 alligevel har fået det sidste ord. "Der går jo sjældent røg af en brabd-filosofien"!

De fleste af de sager, der omtales i bogen, har efterladt tvivl i befolkningen om, hvorvidt de kendelser og konklusioner, domstolene og politiet er nået frem til i de enkelte sager, nu også er de rigtige. Eller om det måske bare er fordi, "forbryderen" tilfældigvis havde en god forsvarer? Eller for den sags skyld: Var det retfærdigt, at han blev dømt - selv om han nægtede til det sidste og politiets bevismateriale måske var lidt tyndt?

Ved læsning af de enkelte beretninger i denne bog, er det alene op til læseren at danne sig sin helt egen mening om, hvorvidt, retfærdigheden er sket fyldest....eller ej!

Fogtdals Historiske Billeder

Forbrydersker
og offentlige fruentimmere 1863-1919

Forbryderskerog offentlige fruentimmere 1863-1919

Over 400 kvindeskæbner er hentet ud af politiets gamle forbryderalbum og præsenteret med portrætter, synderegister og rettens dom.

Der findes i udvalget både kvindelige tyve, bedragersker og barnemordere, men også et stort kapitel med københavnske prostituerede, der blev tvangsregistreret hos politiet med foto.

Indledningen fortæller om en barsk samtid, hvor kvinderne var underlagt mændene, og hvor forbyrdersker var jaget vildt.

Prostitution var lovliggjort fra 1874 til 1906. Men man skulle registreres som offentligt fruentimmer hos politiet og underkaste sig ugentlig lægekontrol for kønssygdomme hos politilægen.

Jørn Ørum Hansen

Før nu tid

Frihed, lighed....
naturlighed 1784-1830

Preben Lund

Dramaer i Danmarks historie
År 400-1448

Danmarks historie vrimler med dramatiske begivenheder og spændende personer, der har gjort voldsomt indtryk på danskerne gennem tiderne.
Nogle historier er sande, andre er myter, der er fortalt igen og igen. Nogle af de mest levende beretninger bliver genfortalt her.

Dette bind handler om Danmarks historie fra Uffe hin Spage og frem til dronning Margrethe den Første.

Dansk og udenlandsk
Kriminal Litteratur
Hvem Skrev Hvad
                                      Side 1 2
Tilbage