Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 211
Hafn - Hage

 

Det Forenede Danske Livsforsikrings-Aktiesel­skab Hafnia.

Stiftet d. 20. april 1872 på initia­tiv af etatsråd C. J. Ramm (f. 1831, d. 1913).

De øvrige stiftere var departementschef J. Benzon-Buchwald (f. 1821, d. 1877), profes­sor T. N. Thiele (f. 1838, d. 1910) og over­retssagfører C. de Fine Skibsted (f. 1839, d. 1902). Hafnia er landets ældste private livs­forsikringsselskab.

Nuværende direktion: H. W. Sprechler (f. 1893) (formand) og højesterets­sagfører K. Steglich-Petersen (f. 1880).

Adresse: Holmens Kanal 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Hafnia i København.

Grundl. i jan. 1899.

Nuværende indehaver (siden 1949): Marinus Nielsen (f. 1895).

Adresse: Vester Voldgade 23, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Hafnia i Køge.

Grundl. i 1905.

Indeha­ver (siden 1919): V. Mortensen (f. 1874).

Adresse: Jernbanegade 14, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Hafnia i Vejle.

Grundl. ca. 1906.

Inde­haver siden 1940: Johs. Nielsen (f. 1881).

Adresse: Vestergade 7, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Hagelin, cigarfabrik.

Grundl. d. 1. marts 1901 af Ludvig Hagelin (f. 1876), der stadig er indehaver af fabrikken.

Adresse: Kong Georgs Vej 6 A, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Charles Hagemann, slagterfirma.

Grundl. i 1892 af Charles Hagemann (f. 1867).

I 1934 overtaget af sønnen, Jørgen Hagemann (f. 1904).

Adresse: Vesterbrogade 178, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hagen & Sievertsen A/S.

Virksomheden, der omfatter sten-, offset- og bogtryk, litografi, kartonnage- og æskefabrikation m. m., er grundl. d. 17. juni 1851 af litograf P. J. Ha­gen (f. 1818 i Slesvig, d. 1903) og stentryk­ker Chr. Sievertsen (f. 1826 i Flensborg, d. 1898).

I 1867 købtes ejendommen i Nedergade nr. 21, hvor fabriken endnu er beliggende.

I 1873 omdannedes virksomheden til aktie­selskab med Chr. Sievertsen som direktør.

Samme år overtoges A. C. N e b e l & C o.'s T r y k k e r i e r.

I 1884 udnævntes selskabets værkfører, Christoffer Møller (f. 1843, d. 1901), til direktør og aflø­stes ved sin død af sønnen, Holger Møl­ler (f. 1874, d. 1930).

Efter direktør Holger Møllers død i 1930 til­trådte Selskabets nu­værende direktør, V. M. Nørredam (f; 1888).

 

V. M. Nørredam

 

I 1893 købtes ejen­dommen i nr. 23 i Ne­dergade og i 1898 over­toges V i g g o

W e s t e r m a n n s  S t e n­t r y k k e r i  i Svendborg og i 1939 overtoges A/S A n d e r s e n  &  B r u u n s  F a b r i k e r s  afdelinger for kartonnagefabrikation og off­set- og stentrykkeri.

I året 1930 købtes det store ejendomskom­pleks Nedergade nr. 33-37 af A/S Wilh. Løn­greens Fabriker (i likvidation) og i tilslut­ning til dette kompleks opførtes i 1937 en stor ny fabriksbygning, samtidig med at en større udvidelse og modernisering af virk­somhedens maskinanlæg fandt sted.

Adskillige brande har hærget virksomheden i årenes løb. De alvorligste fandt sted i 1907 og i 1922, og navnlig den sidste, der forårsa­gede en brandskade på over ½ million kr. gav anledning til opførelse af nye fabriksbygnin­ger og anskaffelse af nye maskiner. Trods virksomhedens alder er bygninger og anlæg takket være stadige udvidelser og fornyelser i overvejende grad nye og indrettede med ratio­nel produktion for øje.

 

A/S Hagen & Sievertsen, Odense

 

Følgende har været bestyrelsens formænd: etatsråd, apoteker G. Lotze (1873-94), etats­råd, sparekassedirektør Kragh (jan.-nov.1894), fabrikant S. Hempel (1894-1909), etatsråd, bankdirektør A. Høeg (1909-40) og siden 1940 fabrikant L. Tørring (f. 1875), der sammen med direktør Tage Klint (f. 1884) og bankdirektør G. Jacobsen (f. 1874), danner selskabets nuværende bestyrelse.

Fra meget beskedne forhold er virksomhe­den i årenes løb vokset til een efter branchens forhold betydelig størrelse. Et par tal anskue­liggør dette: ved virksomhedens overgang til aktieselskab i 1873 blev den vurderet til om­kring 54.000 rdl.

I dag er virksomhedens byg­ninger og anlæg brandforsikret for 7 mill. kroner.

Adresse: Nedergade 21-23 og 31-37, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hagen & Sørensen, Odense litografiske Anstalt, bogtrykkeri og litografisk anstalt.

Grundl. d. 1. okt. i904 af litograf C. F. C. Hagen (f. 1855, d. 1912) og justitsråd M. Sørensen (f. 1858, d. 1929). Sidstnævnte var eneindehaver fra 1912 til 1929.

I 1929 overtog J. V; Saksø (f. 1883, d. 1943) og A. Saksø (f. 1888) virksomheden; si­den 1943 er A. Saksø eneindehaver.

Adresse: Overgade 19, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage