Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 259
Horn - Hors
 

Varehuset Hornum.

Grundl. d. 4. okt. 1904 af Oskar C. Zimmermann (f. 1872, d. 1937) under navnet F. A. P. U. (Frederiks­berg Auktions og Par­tivare Udsalg).

Siden grundlæggerens død videreføres forretnin­gen af Svend Hornum (f. 1902). Denne har ført forretningen frem til nu at være Frede­riksbergs største vare­hus; kendt ikke alene af alle frederiksberge­re, men også ud over af den ret omfattende hele landet på grund forsendelsesforretning.

 

Svend Hornum

 

Adresse: Falkoner Alle 41, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HORNUNG & MØLLER, A/S

Hof-Pianofabrik, Grundlæggeren C. C. Hornung (f.1801, d. 1873) etablerer sig 1827 i Skelskør som Snedkermester og Pianofabrikant, flytter til Slagelse i 1834 og til Kbhvn. I 1842.

I 1851 trak han sig tilbage og overdrog Fabrikken til sin Medhjælper, H. P. Møller (f. 1802, d. 1859). Efter dennes Død fortsatte hans Enke Virksomheden under Ledelse af Sønnen, Fr. Møller (f. 1839), der i 1869 overtog den for egen Regning og i 1878 optog Broderen C. C. Møller (f. 1843) i Firmaet.

I 1907 overgik Virksomheden til A/S under Ledelse af ovennævnte Fr. Møller og C. C. Møller samt disses Sønner, henholdsvis Knud Møller (f. 1874) og Axel R. Møller (f. 1876), der indtrådte som Direktører.

Adresse: Bredgade 54, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hornung & Møller A/S, kgl. hof-pianofabtik.

Grundlæggeren C. C. Hornung (f. 1801, d. 1873) etablerede sig d. 14. okt. 1827 i Skæl­skør som snedkermester og pianofabrikant.

I 1834 flyttede han virksomheden til Slagelse og i 1842 til København.

I 1851 afstod C. C. Hornung fabrikken til sin medhjælper, H. P. Møller (f. 1802, d. 1859).

Efter dennes død fortsatte enken virksomheden under ledelse af sønnen, Fr. Møller (f. 1839, d. 1917), der i 1869 overtog den for egen regning.

I 1878 op­tog Fr. Møller sin broder, Conrad Møller (f. 1843, d. 1926) i firmaet.

I 1907 overgik virk­somheden til et aktieselskab, hvis bestyrelse bestod af ovennævnte Fr. Møller og Conrad Møller.

Bestyrelsesrådet består nu af Axel R. Møl­ler (f. 1876) (søn af ovennævnte Conrad Møl­ler) og Knud Møller (f. 1874) (søn af oven­nævnte Fr. Møller) samt højesteretssagfører Carl Heise (f. 1898).

Direktion: ovennævnte Axel R. Møller og Knud Møller (siden 1907) samt Bjørn Møller (f. 1907, søn af Axel R. Møller, underdirektør siden 1934).

Adresse: Bredgade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

T. M. Hornung & Sønner, pianofabrik.

Grundl. d. 22. aug. 1876 af Thorvald Martin Hornung (d. 1908), der i 1906 optog sønnerne, Sophus Jens Niels Hornung (f. 1877) og Martin Thor­vald Hornung (f. 1880) som medindehavere; siden 1940 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Gyldenløvesgade 11, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Andels-Svineslagteri.

Stiftet d. 14. juli 1887. Slagteriet er det første andels-svineslag­teri og blev stiftet på initiativ af seminariefor­stander Peter Bojsen, Gedved (f. 1838, d. 1922), der dengang var formand for Horsens Land­brugsforening.

Adresse: Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Avis (konservativ).

Grundl. d. 1. aug. 1828 af bogtrykker A. C. Fogh (f. 1799, d. 1859) under navnet "Skanderborg Amtsavis"; fra 1836 er navnet "Horsens Avis" med under­titel "Skanderborg Amtstidende".

Fra 1919 ejes avisen af et interessentskab, hvis nuværende interessenter er bladets forretningsfører Knud Christiansen (f. 1904) og fru Marie Christian­sen (f. 1876).

Nuværende redaktør: Karl J. Holm. Adresse: Søndergade 49, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Bank A/S.

Stiftet d. 4. febr. 1896 med en oprindelig aktiekapital på 100.000 kr., der efterhånden er udvidet til sin nuværende stør­relse 2 mill. kr. Reservefonds udgør ca. 1.900.000 kr.

Nuværende bestyrelse: købmand Johs. Kir­kemann, formand, cigarfabrikant Ejnar Peder­sen, næstformand, proprietær A. r. Overgaard, Hovedgaard, og direktør A. Blume Jacobsen.

Nuværende direktion: Max Christensen (f. 12. juni 1877) og P. B. Donner (f. 20. dec. 1887).

Banken har filialer i Tørring, Uldum, Rask Mølle, Nørre Snede, Klovborg, Hedensted, Løsning og Hovedgaard.

Adresse: Søndergade 17-19, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Belysnings Kompagni, elektroinstal­lationsfirma.

Grundl. d. 11. jan. 1911 af Å. T. Andersen (d. 1913) og Alfred Wiedemann (f. 1886). Sidstnævnte er siden 1913 eneindeha­ver.

Adresse: Smedegade 21, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Blyvalseværk & Metalforretning A/S.

Grundl. i 1721 af hollændere, der drev forret­ning med kobber og andre metaller.

Virksomheden førtes til 1904 under firma­ navnet P. C. Peters & Co., hvis sidste in­dehaver var Fritz van de Reydt (d.1904).

Efter hans død overgik virk­somheden til firmaet Chr. Boldsen, Ran­ders (se dette) og i 1913 til et aktieselskab med Chr. Bold­sen (f. 1853, d. 1933) som for­mand for be-styrelsen og Nørregade 15-17, Horsens hans søn, C. A. Boldsen (f. 1881) som direktør.

 

Nørregade 15 – 17, Horsens

 

 

Fra 1935 består bestyrelsen af: grosserer M. V. Ludvigsen, København, der er formand, di­rektør C. A. Boldsen og grosserer J. A. Kirkemann, Horsens.

Direktion: ovennævnte M. V. Ludvigsen og ovennævnte C. A. Boldsen.

Adresse: Nørregade 15-17, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Horsens Bryghus, se Østjydske Bryggerier.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage