Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 246
Hint - Hjor
 

HINTZ & Co. (ELISABERHSMINDE), A/S

Chokoladefabrik P. Chr. Deichmann (f. 1795, d. 1848) oprettede i 1825 Fabrikken ”Elisabethsminde” (den ældste Chokoladefabrik) som efter flere Ejerskifter i 1872 overtoges af Hintz & Co. Dette Firma, hvis Indehavere var Chr. Hintz og H. P. Danker (f. 1838, d. 1891), havde 1857 grundlagt en Tændstikfabrik i Slesvig, som 1859 flyttedes til Flensborg; samtidig udtrådte Hintz af Firmaet.

1865 flyttedes Fabrikken til Kbhvn., og 1867 oprettedes en Sukkervarefabrik. H. P. Danker solgte 1872 Forretningen til K. V. Groth og cand. Polit. C. A. F. Winkel (død 1876), men indtrådte igen, da Chokoladefabrikken Elisabethsminde samme År Købtes. På Elisabethsmindes Grund opførtes nu Bygninger til Drops- og Konfektfabrikation, samtidig udtrådte K. V. Groth og C. A. F. Winkel, medens sidstnævntes Fader, Godsejer, cand. Jur. A. N. Winkel (død 1885) indtrådte i Firmaet. Efter dennes Død blev hans Enke Medindehaver og efter Dankers Død (1891) Eneindehaver. Virksomheden overgik 1895 til et A/S, der tillige ejer Chokoladefabrikken Luzern. Vejle Chokoladefabrik, som A/S ligeledes ejedes, flyttedes 1908 til Kbhvn´s Frihavn.

Adresse: Nørre Søgade 35, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Fr. Hintze, buntmagerforretning.

Grundl. i 1892 af Frederik Hintze (f. 1865, d. 1943).

I 1927 overtaget af sønnen, J. F. Hintze (f. 1898).

Adresse: Perlegade 30, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

John Hintze's Enke, assurance- og skibspro­vianteringsforretning.

Grundl. i 1848 af agent M. Christiansen (d. 1916) som brændeforret­ning i forbindelse med rederi- og skibspro­vianteringsforretning.

I 1880 overgik skibs­provianteringsforretningen til konsul John Hintze (f. 1848, d. 1898), ved dennes død fort­sat af hans enke under firmanavnet John Hintze's Enke med sønnen, konsul Ludvig Hintze (f. 5. dec. 1882), som bestyrer og i 1906 associé. Denne blev eneindehaver i 1916 og overtog d. 1. april 1917 den af M. Christian­sen indtil 1916 førte Øvrige forretning.

Adresse: Toldbodgade 3, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. M. HIRSCHSPRUNG & SØNNER, A/S

Cigarfabrik, er grundlagt 1826, overgik i 1858 til Brøderne Bernhard Hirschsprung (f. 1834) og Heinrich Hirchsprung (f. 1836), i 1899 omdannet til et A/S.

Adresse: Tordenskjoldsgade 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. M. Hirschsprung & Sønner A/S, cigar- og cigarillosfabrik.

Grundl. i 1826 af A. M. Hirsch­sprung (f. 1793, d. 1871) og overgik i 1858 til hans sønner, Bernhard Hirschsprung (f. 1834, d. 1909) og Heinrich Hirschsprung (f. 1836, d. 1908).

I 1899 omdannedes firmaet til aktiesel­skab med Holger Hirschsprung (f. 1867, d. 1949) som adm. direktør.

Selskabets første bestyrelse bestod af H. N. Andersen, Is. Glück­stadt, Bernhard og Heinrich Hirschsprung samt A. B. Munter.

Nuværende bestyrelse: M. A. Abrahamson, Ludvig Bing, Th. Knudtzon, T. H. Langebæk, Erik Reinhard og J. F. Schibler. Nuværende direktion: Asger M. Hirschsprung og W. Kjær. Aktiekapital: 4,2 mill. kroner.

Adresse: Tordenskjoldsgade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Hjardemaal, købmandsforretning.

Grundl. d. 17. okt. 1899 af Chr. Jensen (f. 1872, d. 1941), efter hvis død forretningen overtoges af enken, fru Julie Jensen (f. 1881), med søn­nen O. Hjardemaal-Jensen (f. 1918) som be­styrer.

Siden 1946 er sidstnævnte indehaver.

Adresse: Store Sankt Mikkels Gade 19, Vi­borg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. S. HJARUP

En gros Forretning i Hørkam, Jærn og Vognartikler, er grundlagt 1822 af Mikkel Sørensen Hjarup (f. 1795, d. 1877), der i 1854 overdrog Forretningen til sin Søn, Peter Christian Hjarup (f. 1830, d. 1898), hvis Søn Michael Sofus Hjarup (f. 1866) overtog den i 1891.

Adresse: Vestergade 29, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

"Hjejlen", Damp- og Motorskibsselskab A/S.

Stiftet d. 14. febr. 1861 med det formål "at anskaffe en dampbåd til at befare søer og vandløb mellem Silkeborg og Ry Mølle, dels for at fremme turistbesøget og dels for at lette samkvemmet mellem Silkeborg og en del af dens opland".

Nuværende bestyrelse: driftsbe­styrer J. P. Johansen (f. 1873), landsretssag­fører J. Neergaard Jessen (f. 1889) og fh. ho­telejer N. Chr. Skov.

Adresse: Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Hjersing, kaffehandel en gros.

Grundl. d. 24. jan. 1849 af J. P. Hjersing (f. 1822, d. 1886).

Efter dennes død videreførtes forret­ningen af sønnen, P. C. C. Hjersing (f. 1854, d. 1932).

I 1914 optoges C. C. Wildner-Chri­stensen (f. 1881, d. 1949) som medindehaver.

I 1932 overtog han forretningen som eneinde­haver. I 1949 overtog sønnen, J. P. Wildner-­Christensen (f. 1917) firmaet.

Adresse: Brødregade 15, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjorte Apoteket i København.

Oprettet d. 27. dec. 1799.

Apotekets første indehaver var Ni­colai Tychsen (f. 1751, d. 1804).

Indehaver (siden 1930): H. E. Tegner (f. 1892).

Adresse: Gothersgade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjorte Materialhandelen ved B. Daugaard Madsen.

Grundl. d.19. april 1899 af S. Madsen (f. 1873, d. 1945).

I 1945 overtaget af sønnen, B. Daugaard Madsen (f. 1906) (medindehaver 1936).

Adresse: Frederiks Alle 102, Århus.

 

C. A. Hjorth, vognfabrik.

Grundl. d. 1. marts 1898 af C. A. Hjorth (f. 1867), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Nygade 6, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. HJORTH

Kolinialforretning. Forretningen er begydt som Tobaksfabrik af Mikkel Jeg og fortsat af P. Bønnelykke; i 1832 overtoges den af Jacob Holm Herskind (f. 1805, d. 1853), der ved Siden af Tobaksfabrikken etablerede Kolonialforretning. Af senere Ejere indtrådte J. Jermin i Firmaet i 1847, Pirzel i 1854, J. P. Hjorth i 1861. I 1869 anlagde sidstnævnte en Filial i Skjørping. I 1874 overtog M. P. Jensen Kolonialforretningen i Forpagtning. Medens J. P. Hjorth fortsatte med Korn og Foderstoffer. Hans Søn, Chr. Hjorth overtog Firmaet i 1893 og overdrog i 1896 Korn- og Foderstofafdelingen til V. Tügel (nu A/S Aalborg Foderstof-Import).

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Hjorth's Eftf., kolonialforretning.

Forret­ningen er Grundlagt af Mikkel Jeg (f. 1745, d. 1805), der i 1777 tog købmand seks amen i Aalborg.

Indehavere siden 1932: E. Krogen (f. 1893) og H. H. Nielsen (f. 1906).

Adresse: Slotsgade 12, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

EMIL HJORTH & SØNNER

Violinbyggerfirma, Strengehandel, er grundlagt 1789 af Andr. H. Hjorth (f. 1749, d. 1834). Forretningen gik efter hans Død over til Sønnen, Johs. Hjorth (f. 1809, d. 1900), hvis Søn, Emil Hjorth (f. 1840) blev Associé i 1865 og Eneindehaver i 1880. I 1906 optoges hans 2 Sønner, Otto og Knud Hjorth, i Forretningen, der nu antog Navnet Emil Hjorth, & Sønner; 1910 udtrådte Emil Hjorth af Firmaet.

Adresse: Frederiksberggade 12, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Emil Hjorth & Sønner, violinbyggerfirma, strengehandel.

Grundl. i 1789 af Andr. H. Hjorth (f. 1749, d. 1834).

Forretningen gik ef­ter hans død over til sønnen, Johs. Hjorth (f. 1809, d. 1900), hvis søn, Emil Hjorth (f. 1840, d. 1920) blev medindehaver i 1865 og eneinde­haver i 1880. I 1906 optoges hans to sønner, Otto Hjorth (f. 1877) og Knud Hjorth (f. 1880), som medindehavere af forretningen, der nu an­tog navnet Emil Hjorth & Sønner, og samme år udtrådte Emil Hjorth.

I 1939 optoges Knud Hjorths søn, Arne Hjorth (f. 1910), i firmaet.

Firmaet er leverandør til Det kgl. Kapel, Det kgl. Musikkonservatorium og Statsradiofonien m. fl.

Adresse: Frederiksberggade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Hjorth & Co., grossererfirma, agenturvirk­somhed.

Specialitet: herre-hatte og herre-lin­geri-artikler en gros.

Grundlagt d. 1. marts 1875 af Frederik Hjorth (f. 1850, d. 1926).

I 1917 overgik virksomheden til sønnerne Ejnar og Robert Hjorth.

Fra 1933 føres firmaet videre af Robert Hjorth (f. 1890) som enein­dehaver.

Adresse: Stormgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Hjorth & Co., manufaktur, fabrikation og en gros.

Grundl. d. 11. sept. 1866 af Georg Hjorth (f. 1840) og Chr. Thomsen (f. 1842, d. 1910). Nuværende indehaver: E. Jahn (f. 1892).

Adresse: Vindegade 14-18, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Hjorth's Terracottafabrik.

Grundl. den 9. marts 1859 af Lauritz Adolph Hjorth (f. 1834, d. 1912) og ved hans død overtaget af søn­nerne, P. C. Hjorth (f. 1873) og H. A. Hjorth (f. 1877). Førstnævnte blev eneindehaver i 1931.

I 1895 oprettedes en filial i Sandvig, ba­seret på turisthandel, i 1899 begyndte frem­stillingen af sortbrændt terracotta, og i 1905 tilvirkningen af kunstnerisk udførte stentøjs­arbejder, hvilke tillige med syrefaste tekniske apotekerkrukker nu er fabrikkens hovedar­tikel.

Adresse: Krystalgade 5, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage