Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 328
Kold - Kong
 

Kolding Vatfabrik ved C. Christensen's Eftf. H. P. Højer.

Grundl. i 1869 som uldspinderi. og i 1900 overtaget af C. Christensen (f. 1864), som omdannede virksomheden til vatfabrik.

Indehaver (siden 1936): H. P. Højer (f. 1882).

Adresse: Nørremarksvej, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolonialboden.

Grundl. d. 6. nov. 1898 af Henrik Mentz (f. 1875).

Omdannet til aktie­selskab i 1946 med Aage Petersen (f. 1907) som direktør.

Adresse: Gammel Kongevej 101, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolonial-Import ved Sigurd Nielsen.

Grundl. i 1863 af Vilh. Hollmann (d. 1894).

Nuværen­de indehaver: Sigurd R. Nielsen (f. 1892).

Adresse: Hostrupsvej, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Koloniallageret, Poul Lindahl.

Grundl. i 1848 af r. P. Larsen.

Indehaver siden 1934: Poul Lindahl (f. 1910).

Adresse: Storegade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolonial-Magasinet i Svendborg.

Grundl. d. 8. april 1905 af Chr. Hansen.

Indehaver (siden 1945): Viggo Wils (f. 1906).

Adresse: Møllergade 48, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kompagniet for Spejl- og Vinduespolering.

Grundl. d. 1. april 1895 af Frants L. Olsen (f. 1863), der fremdeles er indehaver af virksom­heden.

Adresse: Vestergade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Kong Frederik i Aalborg.

Grundl. d. 10. febr. 1869 under navnet "Hotel du Nord".

In­dehaver (siden 1. maj 1937): Chr. Hansen (f. 1892).

Adresse: Kongensgade 8, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Kong Frederik i København.

Opført i året 1900 på den grund, hvor tidligere gæstgive­riet "Den hvide Svane" lå. Hotellets første vært var Oluf Christensen (f. 1861, d. 1932).

I 1918 overtoges det af de nuværende ejere, A. Villads Olsen (f. 1887) og John Sedwall (f. 1875).

Adresse: Vester Voldgade 25, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kong Salomons Apotek i København.

Opret­tet d. 11. maj 1658.

Apotekets første indeha­ver var Johannes Kirchhoff (d. 1693).

Inde­haver siden 1929: Ove Muller (f. 1890).

Adresse: øster gade 58, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kongelig Militær og Vajsenhus Apothek.

Det kongelige Vajsenhusapotek har fra 1736 til 1877(1890) været drevet på et privilegium, som Frederik IV gav Det kongelige Vajsen­hus, for at tilføre dette midler.

Indehaver siden 1930: K. Juul (f. 1887).

Adresse: Købmagergade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Kongelige Klasselotteri, har sin oprindelse fra 1753.

Det forandredes fra et ambelotteri til et lotteri med enkelte numre ved lov af 6. marts 1869.

Direktør siden 1936: Eggert Balt­hazar-Christensen (f. 1885).

Adresse: Suomisvej 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Kongelige Mønt.

I 1541 indrettedes en mønt i Sankt Clara Kloster på hjørnet af Møn­tergade, nu Klareboderne, og Gammel Mønt.

Møntmester var Poul Fechtel. I årenes løb har "Mønten" haft forskellige hjemsteder indtil den i 1923 flyttedes til den nye møntbygning (op­ført 1921-23) på Amager Boulevard. Nuvæ­rende møntdirektør: N. P. Nielsen (f. 1885).

Adresse: Amager Boulevard 115, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DET KONGELIGE OCTROJEREDE BRANDASSURANCE-COMPAGNI FOR VARER OG EFFEKTER

Er stiftet som A/S ved kgl. Octroj af 4. April 1798, for at tegne Assurance for Risiko af Ildsvaade på alle Slags Købmands-Gods m.v. overalt i Kongens Riger og Lande uden for Staden Kjøbenhavn.

I 1814 ophørte Kompagniet at tegne Forsikring i Norge.

I 1864 åbnede det Assurance i Kbhvn. Inden for Voldene.

I 1891 optog det i sig det kgl. Octrojerede Kjøbenhavnske Brandassurance Compagni, der var stiftet ved kgl. Octroj af 1778 og kun måtte overtage Forsikringer på Løsøre i Staden Kjøbenhavn.

I 1864 var dets Virksomhed dog udvidet til at omfatte hele Landet.

I 1898 udvidedes Kompagniets Virksomhed til Udlandet og samme Aar vedtoges det at tegne Indbrudstyveriforsikring, i 1907 yderligere at tegne Bygningsforsikring.

Adresse: Højbroplads 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Det Kongelige octroierede almindelige Brand­assurance-Compagni A/S.

Ved kgl. octroi af 11. maj 1778 stiftedes Det kongelige octroie­rede kjøbenhavnske Brandassurance-Compagni og ved kgl. octroi af 4. april 1798 Det konge­lige octroierede almindelige Brandassurance­-Compagni, hvilke selskaber i 1891 sammen­sluttedes under det nuværende navn. Kaldes i daglig tale kort "Kgl. Brand". Selskabets di­rektører siden sammenslutningen: C. F. Tiem­roth (1891-1901),

J. Teisen (1901-19).

Fra 1919-32: J. Vissing og G. Thorsen,

fra 1933­43: J. Vissing alene og siden

1943: cand. jur. Poul Vissing (f. 1909).

Adresse: Højbro Plads 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DET KONGELIG OCTROIEREDE SØASSURANCE-KOMPAGNI

Er stiftet 20. April 1726 af en Kreds af Datidens ansete Købmænd. Kompagniets første Octroi af 20. April 1726 blev konfirmeret 1. Juli 1746 og denne atter 2. April 1850, hvilken sidste Konfirmation er gældende endnu.

Adresse: Gl. Strand 34, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

DEN KONGELIGE PORCELAINSFABRIK OG FAJANCEFABRIKEN ALUMINIA, A/S

Kemikeren F. H. Müller (f. 1732, d.1820), der i 1772 havde godtgjort Muligheden af at tilvirke ægte Porcelæn af bornholmsk Porcelænsjord, stiftede i 1774, et A/S, der året efter oprettede en Fabrik på Kjøbmagergade. Den gik allerede i 1779 over til Staten og fik Navnet ”Den kgl. Porcelainsfabrik”, og dette Navn har den erhvervet Ret til at beholde, også efter at den i 1867 blev solgt til G. A. Falck.

I 1883 solgte Falck den til A/S Aluminia, der flyttede ”Den kgl. Porcelainsfabrik” ud til Smallegade. Fabrikken Aluminia er grundlagt 1863 på Kristianshavn af Aug. Schiøtt, der døde samme Aar; hans Fader drev derefter Fabrikken til sin Død 1867, hvorefter den overgik til hans Svigersøn, daværende Major Bech. Denne satte sig i Forbindelse med Philip Schou (f. 1838), der i 1868 tiltrådte som Medejer og Direktør.

Året efter flyttedes Fabrikken til Smallegade.

I 1872 overgik den til et A/S. Efter Sammenslutningen i 1883 lededes begge Fabrikker fremdeles af Philip Schou, indtil denne i 1902 trak sig tilbage, hvorefter Fr. Dalgas (f. 1866) ansattes som administrerende Direktør. Som kunstnerisk Leder for ”Den kongelige Porcelainsfabrik” ansattes i 1884 Arnold Krog (f.1856); i 1892 udnævntes han til kunstnerisk Direktør for ”Den kongelige Porcelainsfabrik”. Som kunstnerisk Leder for ”Fajancefabrikken Aluminia” ansattes i 1905 Joachim Petersen.

Adresse: Smallegade 45, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Den Kongelige Porcelainsfabrik og Fajancefa­brik en Aluminia A/S.

Grundl. af kemikeren F. H. Muller (f. 1732, d. 1820), som i 1775 stiftede et aktieselskab og oprettede en porce­lænsfabrik på Købmagergade.

Fra 1779-1868 var staten ejer af fabrikken, som i 1882 solg­tes til A/S Aluminia, der er grundlagt 1863 af Aug. Schiøtt (d. 1863) og omdannedes til

 

 

Udsalget, Amagertorv nr. 6

 

aktieselskab i 1872.

Efter sammenslutningen lededes begge fabrikker til 1902 af Philip Schou (f. 1838, d. 1922) og fra 1902 til 1931 af Frederik Dalgas (f. 1866, d. 1934). I 1931 tiltrådte Christian V. Christensen (f. 1886) som administrerende direktør.

Adresse: Smallegade 45, Kbhvn. F. Udsalg: Amagertorv 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage