Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 332
 

KRAKS LEGAT

 

 

 Titelbladet til Holcks første vejviser

 

Udgiver af Kraks Vejviser o. a. håndbøger.

Københavns Vejviser er grundlagt i 1770 af agent Hans Holck (f. 1726, d. 1783); han hav­de tidligere udgivet nogle "Handelsspejl", der var forløbere for Vej­viseren.

Fra 1784-1791 udgaves Vejviseren af Christian Gottlob Prof t (d. 1793), fra 1792-1809 af Christian Georg Proft (d. 1809) og fra 1810­62 af boghandler L. B. Thiesen (f. 1779, d. 1836) og dennes enke (d. 1864).

 Fra 1800­-1862 er hele Vejviseren kun et Person-Register og næppe anset for sin nøjagtighed ("det kan du kigge i Vejviseren efter").

Fra 1863-1902 var stadskonduktør, kaptajn, senere etats­råd, T. Krak (f. 1830, d. 1908) redaktør og udgiver.

Foruden det bestående Person-Regi­ster indførtes i 1863

Real-, Fag- og Firma-Register, i 1864 tillige Hus-Register.

Annoncerne indførtes i 1863 og tilføjelserne i Fag-Registret i 1889 (se T. Krak Veyviserens Vej, Hjalmar Gammelgaard: Vej­viseren gennem halvandet Hundrede Aar og Carl C. Christensen: Fra Holck til Krak)

 

     

  T. Krak                              Ove Krak

 

 

Fra 1903-1914 udgaves Vejviseren af T. Kraks søn, læge Ove Krak (f. 1862, d. 1923). Medens etatsråd Krak havde stået som udgi­ver af Vejviseren i kraft af en bevilling fra kommunalbestyrelsen, søgte dr. Krak ikke no­gen bevilling, og Vejviseren udgives herefter som et privat foretagende.

Kraks Vejviser 1905 betegner et mærke­punkt i Vejviserens historie. Fra at være Vej­viser for København er den nu blevet Vej­viser for Danmark. Ikke blot er der tilføjet nyt Provins-Register, men Provinsens forret­ninger er optaget under de respektive fag og brancher sammen med de københavnske, så­ledes at der er skabt et samlet, systematisk ordnet Fag-Register for Danmark. Kraks Vej­viser er nu tillige Danmarks Handelsspejl.

I 1925 optoges endvidere et på engelsk affattet havne- og eksportafsnit, der i 1927 udvidedes til en fuldstændig Eksportvejviser for Dan­mark, der tillige i særudgave (Export Direc­tory of Denmark) hvert år gratis er udsendt til de danske repræsentationer, erhvervsorga­nisationer, handelskamre og større forretnin­ger og institutioner i udlandet til fremme af dansk eksport.

Fra 1941 udsendes Eksportvej­viseren udelukkende som selvstændig håndbog under navn "Dansk Eksportkalender". Eks­portvejviseren udgives med støtte af handels­ministeriet og er siden 1933 udgivet i samar­bejde med udenrigsministeriets erhvervskon­tor.

Kraks Forlag oprettedes i 1910 og fra dette år begynder udgivelsen af den biografiske år­bog: Kraks Blaa Bog.

I 1910 udsendtes også 1. udgave af Krak: Danmarks ældste Forret­ninger, der var udarbejdet på grundlag af et efterladt arbejde af etatsråd Krak. 2. udgave udkom i 1915 og 3. udgave i 1940.

I 1915 gik Vejviseren og forlaget over til et interessentskab bestående af Ove Krak og C. Brosted (f. 1878), der var indtrådt som for­retningsfører i 1901.

Efter Ove Kraks død overgik virksomheden d. 1. okt. 1923 ifølge testamentariske bestem­melser til et fond, Kraks Legat, hvis fundats er af 21. aug. 1923, 24. sept. 1940 og 5. nov. 1948, kgl. stadfæstet henholdsvis d. 13. febr. 1924, 2. okt. 1940 og 7. dec. 1948.

Kraks Legat har det dobbelte formål at sikre udgivelsen af Kraks Vejviser gennem tiderne og at lade Vej­viserens overskud komme samfundsnyttige for­mål til gode, fortrinsvis personer, institutioner eller foretagender, der virker til bedste for dansk handel og industri.

Den første bestyrel­se bestod ifølge fundatsen af fru Else Krak og generalkonsul Harald Koch, der havde ret til at vælge bestyrelsens tredie medlem; dette blev direktør Otto E. Andersen. Herefter be­sættes de senere ledige pladser i bestyrelsen, ligeledes iflg. fundatsens bestemmelser,

af for­manden for Grosserer Societetets Komite

 

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Fru Else Krak (f. 1885, d. 1930) ………………………………….1924-1930

Generalkonsul Harald Koch (f. 1878, d. 1936)………….....1924-1936

Direktør Otto E. Andersen (f. 1872 d. 1939……………..….1924-1939

Direktør Torben Zahle (f. 1882, d 1938)………………………1930-1938

Direktør C. Brosted (f. 1878)…………………………………………fra 1936

Direktør Edvard Bülow (f. 1880, d. 1940)………………….…1938-1940

Direktør William Mønsted (f. 1879) ……………………………..fra 1939

Direktør Th. Adler Svanholm (f. 1876, d. 1949) …........1940-1949

Grosserer Rudolph Schmidt……………………………………….…..fra 1949

[Fortsættes]

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage