Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 342
Købe - Købe
 

 

muner. Selskabet er gensidigt og virker under justitsministeriets tilsyn.

Repræsentantskabets formand direktør O. P. Christensen.

Justitsministeriets tilforordnede er departementschef Aage Svendsen. Regeringens tilsynshavende ved vurderingerne er arkitekt, murermester Henning Hansen.

Nuværende direktion: cand. jur. Knud Chri­stensen (f. 1895), der er adm. direktør og ar­kitekt Hans Erling Langkilde (f. 1906).

Adresse: Ved Stranden 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Brødfabriker A/S, mølleri og fa­brikation af forskellige brødsorter, herunder knækbrød.

Aktieselskabet er stiftet i 1917 gen­nem overtagelse af et antal brødfabriker, som var grundlagt på forskellige tidspunkter i løbet af forrige århundrede.

Således var Bispebjerg Mølle, senere Bispebjerg Mølle og Brødfabrik, opført omkring 1801 som almin­delig vindmølle, Aagades Brødfabrik stam­mede fra 1885 og selskabets nuværende hoved­virksomhed, Schulstad & Ludvigsen, grund­lagdes i 1880 under navn af Store Kongens­gades Brødfabrik for dernæst en overgang at benævnes Viggo Schulstads Bagerier.

I 1891 anvendte fabrikens leder, Chr. Ludvigsen, først af alle, malt ved fremstilling af syrefrit brød, - det maltede brød, og i 1897 bagte hans søn, E. H. Ludvigsen, først af alle, syrnet brød med tilsætning af malt - det maltsyr­nede brød.

Gennem "System Ludvigsen" grundfæstedes den fabrikmæssige fremstilling af brød, og den er nu videreført gennem mere end en menneskealder på videnskabeligt grundlag.

Selskabets nuværende direktør er Birger Ja­cobsen (f. 1887).

Adresse: Ryesgade 27, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Bunkerkul Depot A/S.

Stiftet 1911 ved en sammenslutning af de af rederiet C. K. Hansen og firmaet Schack Steenberg & Co. tid­ligere drevne kulforretninger.

Nuværende di­rektion: skibsrederne Knud Hansen, Chr. Har­hoff, Bennet C. K. Hansen og Preben Harhoff.

Adresse: Amaliegade 35, Kbhvn. K.          

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Desinfektionskompagni.

Grundl. i 1910 af C. J. Wamberg (d. 1927) og Jens Georg Tagen (f. 1876).

Sidstnævnte optog i 1948 sønnerne, O. Tagen (f. 1905) og P. Tagen (f. 1907), som medindehavere.

Adresse: Vesterbrogade 139, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Drivremmefabrik A/S.

Grundl. l 1856 af L. P. Sørensen (f. 1825, d. 1906).

Om­dannet til aktieselskab i 1927.

Nuværende di­rektør: Michael Olsen (f. 1891).

Adresse: Vesterbrogade 102, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Elektromotorfabrik.

Grundl. d. 1. juli 1910 af H. M. Nielsen (f. 1870), der stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Finsensvej 29, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns en gros Ligkistelager ved J. Sem­ler og L. Chr. Pedersen.

Grundl. i 1878 af J. Semler.

Denne optog senere L. Chr. Pedersen som medindehaver.

Indehaver (siden 1. jan. 1946): S. P. Petersen (f. 1894).

Adresse: Saxogade 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavns Fjerrenseri A/S.

Grundl. d. 9. marts 1895 af Martin Cohn (f. 1870, d. 1921).

Omdannet til aktieselskab i 1904.

Direktør (fra 1922): Max Lewisohn (f. 1890).

Adresse: Dampfærgevej 23, Frihavnen, Kbhvn. Ø         

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Frihavn er anlagt i henhold til lov nr. 44 af 31. marts 1891.

Anlæget udførtes af Københavns havnevæsen og fuldførtes i lø­bet af ca. 3 ½ år. Havnen åbnedes for trafik­ken den 9. november 1894.

Ifølge bestemmel­serne i førnævnte lov blev driften af Frihav­nen ved en koncession, dateret 27. april 1892 overdraget til et driftselskab, der stiftedes d. 7. juli 1894 under navnet Kjøbenhavns Fri­havns Aktieselskab; senere er oprettet tillægs­koncessioner af 22. marts 1916 og 16. febr. 1920.

Frihavnsselskabets første bestyrelse bestod af: valgte af indenrigsministeriet: kommandør, havnekaptajn F. W. W. Lüders; kontrolrevi­sor M. J. Jacoby. Valgte af aktionærerne: etatsråd, bankdirektør I. Glückstadt, formand; grosserer J. Bernburg; grosserer C. F. Hage; ingeniør H. Hamme­rich; etatsråd, national­bankdirektør R. N. Strøm.

Driftsdirektør var E. Thieisen.

Under 24. april 1915 afsluttedes overens­komst mellem Køben­havns havne bestyrelse og Kjøbenhavns Fri­havns-Aktieselskab om en udvidelse af Frihavnen, hvorved de nord for denne liggende, havnevæsenet tilhørende grunde inddroges un­der Frihavnens område.

Havnevæsenet skulde bygge og bekoste et nyt bassin med dertil hørende bolværk, medens udstyrelsen af den ud­videde Frihavn bekostedes af frihavnsselska­bet i overensstemmelse med § 2 i koncession af 27. april 1892.

 

I. Glückstadt

 

Kjøbenhavns Frihavns Aktieselskab har i henhold til den meddelte koncession for et tidsrum af 80 år, eneret til at drive frihavns­virksomhed. Det til driften nødvendige ud­styr skal bekostes af selskabet; indtil 1. januar 1949 var der til dette formål anvendt 26 mill. kr.

Frihavnsselskabet påtager sig losning og opbevaring af gods og transport af godset in­denfor havnens område og udlejer pakhuse og lagerplads til forretningsdrivende.

Alle regulativer og takster, herunder tak­sterne for elektricitet og kraft, som frihavns­selskabet leverer til lejerne, skal godkendes af ministeriet for offentlige arbejder, hvis tilla-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage