Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 349
 

 

KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING

 

Den første bestemmelse om oprettelsen af en almindelig brandforsikring for bygninger i de danske købstæder blev truffet ved kgl. anord­ning af 13. jan. 1761.

Ligesom den tilsva­rende brandforsikring for København, der blev oprettet i 1731, blev denne brandfor­sikring for købstæder­ne baseret på g e n s i ­d i g h e d. Bestyrelsen blev henlagt direkte under regeringen (General-land-økonomi­ og Kommerce-Kollegiet, senere Justitsministe­riet), og indtrædelse i forsikringen var tvun­gen for alle ejere af købstadbygninger. Anordningen gav ogsaa landboere adgang til at ind­træde i forsikringen, men dette ophørte i 1792, da Den almindelige Brandforsikring for Land­bygninger blev oprettet.

Ved lov af 14. maj 1870 blev der givet Brandforsikringen selvstyre, og bestyrelsen blev henlagt til et af interessenterne valgt re­præsentantskab under justitsministerens tilsyn.

Dette udøves gennem en tilforordnet, og dette hverv varetoges af departementschef, geheime­konferensråd C. F. Ricard (f. 1830, d. 1908) indtil 1908, fra 1908-44 af overformyn­der M. P. Friis (f. 1857, d. 1944) og siden 1944 af departe­mentschef Aage Svend­sen (f. 1880).

Repræsentantskabets formænd har siden 1871 været: etats­råd N. W.

Petersen, Odense (f. 1817,d.1895) indtil 1894, etatsråd L. K. Kier, Aal­borg (f. 1829, d.1904) 1895­1904, borg­mester C. L. Scharling, Fredericia (f.1840, d. 1920)

1905-20, direktør V. Reimer, Nakskov (f. 1856, d. 1940) 1920-40, kreditforenings direktør N. M. Bak, Århus (f. 1873, d. 1947) 1940-45, og landinspektør S. Jungersen, Maribo (f. 1889) fra 1945.

 

Grønningen nr. 1

 

 

Siden Brandforsikringen overgik til egen be­styrelse har de administrerende direktører væ­ret: etatsråd J. Goldschmidt (f. 1827, d. 1917) indtil 1906, justitsråd A. Albertsen (f. 1848, d. 1913) 1906-13, tidligere borgmester og byfoged K. A. Hammerich (f. 1861, d. 1946) 1913-34 og derefter den nuværende direktør, cand. jur. A. H. Torp-Pedersen (f. 1892).

 

A. H. Torp-Pedersen

 

 

De stedlige forretninger udførtes oprindelig af byfogederne, men varetages nu af branddi­rektører, idet der i hver af de 80 købstæder findes et branddirektorat.

Brandforsikringen tegner kun forsikring af fast ejendom med tilbehør og i visse tilfælde af maskiner og kun indenfor købstædernes om­råde.

Den 1. april 1950 var der indtegnet ca. 115.000 ejendomme med en samlet forsikringssum af over 7 milliarder kroner. Foreningens formue udgjorde ca. 28 millioner kroner.

Efter at Brandforsikringens styrelse blev ud­skilt fra staten, havde foreningen kontorer i lejede lokaler i ejendommen Nørre Voldgade nr. 29, indtil ejendommen Store Kannikestræ­de nr. 16 blev erhvervet i 1876. Her forblev

kontorerne indtil 1944, da der flyttedes til Brandforsikringens ejendom Grønningen nr. 1.

Adresse: Grønningen 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage