Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 374
Lore - Ludv
 

A. Lorentzen, Th. Lassens Eftf., maskinfabrik og støbegodslager.

Grundl. i 1869 af Thomas Lassen (d. 1911).

Indehaver (siden 1939): A. Lorentzen (f. 1904).

Adresse: Smedegade 35, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. LORENTZEN´s EFTERFØLGER

Bagerfirma, er grundlagt 1859,

Nuværende Indehaver: K. V. Pamperin (f.1864) fra 1890.

Adresse: Møntergade 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. N. Lorentzen, manufakturforretning.

Grundl. d. 2. dec. 1902 af J. N. Lorentzen (f. 1872, d. 1947).

I 1948 overtaget af K. B. Lorentzen (f. 1907).

Adresse: Holsted St.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VILH. LORENTZEN´s EFTERFØLGER

Bagerfirma, er grundlagt 1795. Den nuværende Indehaver, Valdemar Nielsen, overtog Virksomheden i 1903 efter Vilh. Lorentzen (d. 1903), der atter havde overtaget den efter sin Svigerfader, Jantzen.

Adresse: Frederiksberggade23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

BØRRE LORENZEN & Co.

Kgl. Hof-Manufakturhandel, er grundlagt 1847 af Julius S. A. Børre (f. 1823, d.1898) og Emil Lorenzen (f.1822, d.1902) under Firma Lorenzen & Børre.

I 1873 deltes Forretningen i to selvstændige Firmaer: J. Børre & Co. (se J. Børre & Co´s Efterfølger) og Børre Lorenzen & Co.

I 1875 overdrog Grundlæggerne sidstnævnte Firma til Johannes Børre Lorenzen og Joseph Herforth (f. 1853), hvilken sidste efter J. Børre Lorenzen´s Død i 1884 var Eneindehaver, indtil Firmaet i 1897 overgik til de nuværende Indehavere, Otto Vilhelm Ringberg (f. 1857) og Birger Christensen (f. 1870).

Adresse: Østergade 13, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

S. C. Lorenzen, kolonialforretning en gros.

Grundl. i 1880 af S. C. Lorenzen (f. 1852, d. 1924).

I 1919 overtaget af sønnen, C. S. Loren­zen (f. 1890) og svigersønnen, Jens Peter Sø­rensen (f. 1878, d. 1936).

Siden 1936 er C. S. Lorenzen eneindehaver.

Adresse: Vestergade 12, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

Lorenzi & Scarabello, terrazzoforretning.

Grundl. i 1905 af F. Lorenzi (f. 1874, d. 1944); i 1941 overtaget af sønnen, Carlo de Lorenzi (f. 1906).

Adresse: Alsgade 9, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Loria ved Albert Nielsen, stentryk­keri.

Grundl. d. 14. febr. 1868 af Ludvig Lo­ria (f. 1837, d. 1874).

Indehaver siden 1931: Albert Nielsen (f. 2. april 1866).

Adresse: Storegade 8, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lorry A/S,

forlystelsesetablissement, er en fortsættelse af et traktørsted, grundlagt 1834 af Lars Hansen Boserup.

I 1896 overtoges eta­blissementet af Laurentius ("Lorry") Feilberg (f. 1859, d. 1917). I 19-20 omdannede s etablis­sementet til aktieselskab under direktion af Valdemar Nielsen (f. 1870, d. 1935); efter hans død tiltrådte den nuværende direktør, Martin Østergaard (f. 1893).

Adresse: Allégade 7, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

TH. LOSE & Co.

Materialhandel en gros & en detail, er grundlagt 1801 af E. G. Lotze; i 1833 antog Firmaet sit nuværende Navn, idet Theodor Lose (f. 1793, d.1878) købte Forretningen i dette År og samtidig optog C. H. Schlich som Kompagnon; sidstnævnte døde 1863; fra 1863 til 1869 var E. F. V. Bech Medindehaver; i 1870 indtrådte P. J. Bartholdy og Fritz Hee (f. 1843); i 1877 døde Bartholdy og i 1878 Th. Lose, hvorefter Fritz Hee var Eneindehaver, indtil hans Søn, A. L. Hee (f. 1882) i 1908 optoges som Kompagnon.

Adresse: Kronprinsessegade 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hans D. Lottrup's Eftf. ved H. M. Sørensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 4. april 1876 af Hans D. Lottrup.

Indehaver (siden 1925): H. M. Sørensen (f. 1902).

Adresse: Sankt Pauls Gade 17, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. G. Lottrup, barnevognsfabrik.

Grundl. d. 9. sept. 1875 som karosseriværksted af J. Niel­sen (f. 1843, d. 1935). Indehaver siden 1943: H. G. Lottrup (f. 1893).

Adresse: Nørretorv 2, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. I. Lotz, markfrøforretning.

Grundl. i 1812 af Martin Lotz (f. 1772, d. 1824).

Indehaver siden 1945: E. Lotz (f. 1904).

Adresse: Heilmannsvej, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gustav Lotze A/S, kemisk fabrik og handel med medicinalvarer og kemisk-tekniske artik­ler en gros.

Grundl. i 1860 af daværende in­dehaver af Odense Løve Apotek, etatsråd Ernst Gustav Lotze (f. 1825, d. 1893).

Omdannet til aktieselskab i 1919 og overtaget af Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni A/S (se dette).

Adresse: Fisketorvet 9, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lous & Petersen, farvehandel.

Grundl. d. 27. marts 1903 af Albert Petersen (f. 1883, d. 1940).

Efter dennes død videreføres forretnin­gen af hans enke, fru Agnes Petersen (f. 1887) sammen med svigersønnen, Torben Lous (f. 1914), der har været ansat i forretningen siden 1932.

Adresse: Vesterbrogade 101, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lucas & Schaltz A/S, manufaktur en gros.

Grundl. d. 1. april 1890 af Hans Erik Schaltz.

Omdannet til aktieselskab i 1937.

Nuværende leder: forretningsfører H. Wolff (f. 1898).

Adresse: Lavendelstræde 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert Lucas, købmandsforretning.

Grundl. d. 7. april 1888 af L. P. Jensen (f. 1858, d. 1933).

Indehaver (siden 1. okt. 1943): Albert Lucas (t 1891).

Adresse: Skovgade 5, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Lucassen, murermesterforretning.

Denne forretning er grundlagt i 1908 af L. Lucassen (f. 1872, d. 1940).

Efter dennes død overtaget af sønnen, den nuværende indehaver, Chr. Lucassen, (f. 1906).

Firmaet har foruden flere private arbejder udført en hel del offentlige arbejder, heri kan nævnes Told- og Vagthusbygningen i Esbjerg samt Esbjerg Sømandshjem.

Adresse: Strandbygade 58, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. Luckow's Eftf., glarmesterforretning.

Grundl. i 1814 af Christian Carl Heinrich Luckow (f. 1779, d. 27. jan. 1854), efter hvem sønnen, Johan Christoffer Luckow (f. 1821, d. 1880), videreførte forretningen til sin død, hvorefter den fortsattes af enken indtil d. 1. nov. 1893, da den overtoges af sønnen, J. C. Luckow (f. 1. nov. 1868, d. 1941).

Nuværende indehavere: Anna Luckow (f. 1901) og V. Hansen (f. 1913). Forretningen har lige siden grundlæggelsen haft til huse i Smedegade.

Adresse: Smedegade 42, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

LUDVIGSEN & HERMANN

Maskinfabrik, er grundlagt 1838 af S. H. Ludvigsen (f. 1801, d. 1867) som Smedeværksted på en Del af den Grund, hvorpå Fabrikken nu er beliggende.

I 1839 gik han i Kompagni med Fryd, som atter udtrådte i 1845, og samme År indtræder Hermann (d. 1854) i Forretningen, der derefter antager det nuværende Firmanavn. Efter Ludvigsens Død i 1867 fortsætter hans 2 Sønner, C. og V. Ludvigsen Virksomheden indtil 1894, da de overdrager den til Axel Møller (f.1867) og Holger Neergaard (f. 1868).

Adresse: Nørrebrogade 39, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ludvigsen & Hermann, ingeniør- & entrepre­nørfirma for varme- og sanitetsanlæg. Grundl. i 1838 af S. H. Ludvigsen (f. 1801, d. 1867) som smedeværksted på en del af den grund, hvor­på virksomheden nu er beliggende.

I 1839 gik han i kompagni med jernstøber H. C. Fryd, som udtrådte i 1845, og samme år indtrådte Edv. Andr. Hermann (f. 1819, d. 1855) i for­retningen, der derefter antog det nuværende firmanavn.

Efter Ludvigsens død i 1867 fortsatte hans to sønner, C. og V. Ludvigsen, virksomheden indtil 1894, da de overdrog den til civilinge­niør Axel Møller (f. 1867, d. 1942) og civil­ingeniør Holger de Neergaard (f. 1868).

I 1930 blev fabrikkens grund solgt, og en­treprenør-afdelingen samt firmanavnet over­draget til civilingeniør A. C. Andersen (f. 1895) og civilingeniør J. C. Spange (f. 1868) som indehavere; sidstnævnte udtrådte af fir­maet i 1946, og civilingeniør A. C. Andersen var eneindehaver indtil 1947, da civilingeniør Vilh. Olsen (f. 1904) blev optaget i firmaet som medindehaver.

Adresse: Nørrebrogade 39, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage