Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 17
Achi - AEG

 

 

Achilles (f. 1856, d. 1935) og i 1935 af den­nes datter, frk. Karen Achilles.

Adresse: Storegade 39, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ada ved E. Pedersen, rullefabrik.

Grundl. i 1900 af Einar Pedersen (f. 1880), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Hostrupsvej 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Adam's Transport Co. A/S.

Grundl. d. 1. febr. 1884 af generalkonsul R. Ingwersen (f. 20. aug. 1848, d. 19. sept. 1934).

I 1915 omdan­net til aktieselskab. Spedition, linieagentur, assurance, toldklarering, møbeltransport, ind­pakning, pakhusforretning. Filialer og agentu­rer i Århus, Aalborg, Esbjerg, Gedser, Odense og Padborg.

Nuværende direktør: generalkonsul, over­retssagfører C. B. Ingwersen (f. 19. juni 1882).

Hovedkontor: Danasvej 30, Kbhvn. V.

Eget Frihavnslager: Dampfærgevej 11, Fri­havnen, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Adamsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 6. aug. 1875 af A. Lorentzen. Indehaver si­den 1940: Carl Adamsen (f. 1912).

Adresse: Adelgade 16, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cort Adeler's Gaard's Vinhandel.

Denne forret­ning er grundlagt i 1673, da Cort Adeler (f. 1622, d. 1675) åbnede måske den første vinhan­del i København, i hvert fald den ældste sta­dig eksisterende, i den ejendom, der stadig bærer hans navn.

Forretningen var på forskellige hænder, ind­til den overtoges af Charles Bagger, der drev denindtil 1911, hvor den overtoges af Vilh. Kjær. Senere overtages vinhandelen af H. V. Schnack, der i 1930 overdrog den til Poul Thomsen (d. 1940). Siden dennes død har hans enke, fru Ingeborg Thomsen været indehaver af forretningen.

Adresse: Strandgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

D. B. ADLER & Co.

Bankfirma, er grundlagt af D. B. Adler (f. 1826, d. 1878) den 22. Februar 1850.

D. B. Adler havde i nogle år været medindehaver af Firmaet Martin Levin & Adler i London, og Forretningen i København oprettedes som en slags Filial af Londonerhuset; Adler vedblev at være passiv Deltager i dette, ligesom Martin Levin var passiv Deltager i Firmaet i København.

Forretningen omfattede Colonial, Korn etc., men D. B. Adler overtog omtrent samtidig med starten sin Onkel, Saul Meyer´s Bankierforretning (hovedsagelig Inkassoforretning).

Forbindelsen med Londonerhuset ophævedes efter nogle års forløb, og medens Firmaet efterhånden opgav sin vareforretning, således at det nu kun har bibeholdt Forretningen i Tran (særlig grønlandsk Tran), udvikledes Bankierforretningen snart til at blive Hovedsagen.

I 1870 kommanditerede D. B. Adler & Co. Firmaet adler, Wulff & Meyer i Århus, som drev Købmands- og Bankvirksomhed. (Dette Firma blev i 1874 omdannet til Aktieselskab under Navn: Jydsk Handels- og Landbrugsbank, som senere blev en Filial af Københavns Handelsbank).

D. B. Adler optog i 1859 som Kompagnon sin Svoger, Alfred Raphael (f. 1835), søn af en af Indehaverne af Firmaet R. Raphael and Sons, London.  A. Raphael udtrådte i 1860, og i 1869 optog Adler Martin Goldschmidt (f. 1839, d. 1904) i Firmaet.

Ved D. B. Adler død i 1878 indtrådte hans Søn, cand juris B. D. Adler (f. 1851), i 1904 M. Goldschmidt´s Søn, Axel S. Goldschmidt (f. 1869) og ved M. Goldschmidt´s død i Maj 1904 hans anden Søn, Valdemar Goldschmidt (f. 1878).

I September 1906 solgtes Firmaet til Københavns Grundejerbank, og ved afståelsen d. 1. Jan. 1907 trådte B. D. Adler og A. Goldschmidt ud af Firmaet. Dette fortsattes dog i det ydre som en selvstændig forretning med V. Goldschmidt som Eneindehaver, således at det var muligt efter Bankkrisen atter at udskille Firmaet af Grundejerbanken, og Firmaet rekonstrueredes da den 1. Sept. 1908 med V. Goldschmidt og førnævnte B. D. Adler´s søn D. B. Adler (f.1879) som Indehavere, medens Københavns Handelsbank samtidig interesserede sig som Kommanditist.

Adresse: Østergade 61, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

D. B. Adler & Co., se Fællesbanken for Dan­marks Sparekasser.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. L. Adler, marmor en gros.

Grundl. d. 14. Sept. 1901 af Hugo Adler (f. 1875) og Axel Repsdorph (f. 1871), som stadig er indehavere af forretningen.

Adresse: Marmorvej, Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JULIUS ADLER

Tobaksfabrik, er grundlagt 1854 af Julius Adler (f. 1835, d. 1902). Efter hans død overgik Forretningen til Albert Jacobsen (f. 1861).

Adresse: Kongens Nytorv 26, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

FR. TH. ADOLPH´s ENKE, A/S

Grossererfirma, er grundlagt 1814 af Frantz Thestrup Adolph (f. 1786, d. 1832). 

Efter hans død fortsatte Forretningen af Enken under Ledelse af Sønnen, Johan David Stadfeldt Adolph (f. 1813, d.1891), som efter Moderens død i 1844 blev Firmaets Indehaver.

I 1887 trak han sig tilbage, og Firmaet gik da over til hans 2 Sønner, Frantz Thestrup Adolph (f. 1844, d. 1907) og Johan Valdemar Adolph (f.1853), der allerede i 1878 var optagne som Medindehaver. Den sidstnævnte udtrådte i 1896 og samtidig indtrådte førstenævntes Søn, Carl Johan Adolph (f. 1870) og i 1905 dennes yngre Broder, Holger Adolph (f. 1879). 

Firmaet omdannedes 1907 til et A/S.

Adresse: Slotsholmsgade 16, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Fr. Adolphsen & Søn, møbelforretning samt Snedker- og sadelmagerværksteder.

 

    

   Fr. Adolphsen           Hans Adolphsen

 

 

Grundl. d.  1. okt. 1891 af Fr. Adolphsen (f. 1866, d. 1932), der i 1920 optog sin søn, Hans Adolph­sen (f. 1893, d. 1943), som medindehaver. Fr. Adolphsen udtrådte af virksomheden i 1926 og Hans Adolphsen videreførte den som ene­indehaver til sin død. Derefter videreføres for­retningen af enken, fru Marie Adolphsen (f. 1898).

Adresse: Storegade 11, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Adresseavisen Kalø Vig.

Grundl. 20. nov. 1898 af Thøger Jensen (f. 1859, d. 1950). Indehaver (siden 1908): L. Bredah1 (f. 1882).

Adresse: Rønde:

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. H. ADRIAN

Kobbersmedefirma, Gas- og Vandmester, er grundlagt 1857 af Hans Henrik Adrian (f. 1829, D. 1886), efter hvem Forretningen gik over til hans søn, Rudolf P. F. Adrian (f.1859).

Fra 1742 har Familien Adrian givet Kbhvn. en række Kobbersmed.

I 1740 indvandrede Isak Adrian hertil fra Danzig, to år efter gjorde han Mesterstykke og åbnede en Forretning. Efter hans død i 1777 gik den over til Sønnen, Jacob Adrian, og efter dennes død i 1831 til Sønnen, Didrik Peter Adrian, der døde i 1864; hans Søn er den ovenfor anførte Hans Henrik Adrian som etablerede sig i 1857.

Adresse: Nyhavn 37, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab. Fir­maet, som har eksisteret siden 1898, bar i de første 10 år navnet Allgemeine Elektricitats Gesellschaft, Ingeniørbureau, København, men blev i 1908 omdannet til et dansk aktieselskab og antog sin nuværende form.

AEG

 

Den 10. sept. 1947 blev det rekon­strueret under dansk ledelse og med dansk aktiekapital på ½ mill. kr. Afhændelse af aktierne kan ikke finde sted til tyske eller japanske statsborgere.

Selskabet     er generalrepræsentant for International General Electric Company Inc., New York, og dets formål er industrielt at udnytte elektro­teknikkens resultater. Det er berettiget til at udføre og drive alle slags elektriske anlæg og til at drive handel med elektriske maskiner, apparater, tilbehørsdele og andre industrielle frembringelser.

Handelsafdelingen leverer alle arter af elektrisk materiel, såsom almindelig

husin­stallationsmateriale, ledningsmateriel, moto­rer, instrumenter, ure, varme- og kogeappara­ter m. v.

 

Ingeniørafdelingen leverer målere, svejse­anlæg, ensrettere, transformatorer og turbo­generatorer m. v., ligesom den beskæftiger sig med specialinstallationer og har udført sådan­ne på Københavns Hovedbanegård (lys- og kraftinstallationer, signalanlæg og billettryk­kemaskiner), Det kgl. Teater (scenebelys­ningsanlæg) og montagen af Masnedøværkets elektriske del.

 

Telefunkenafdelingen leverer af egen pro­duktion radiomodtagere og grammofonplader, desuden leveres alle slags antenneanlæg, in­strumenter samt målfotograferings- og sender­anlæg.

Telefunkenfabrikken fabrikerer radioappa­rater og herhenhørende materiel samt elektri­ske husholdningsapparater.

 

Udover ovennævnte repræsenterer selska­bet Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Ber­lin, og T e l e f u n k e n, Gesellschaft fur drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, lige­som det indehaver repræsentationen for for­skellige større engelske, belgiske og franske firmaer indenfor den elektriske og elektroaku­stiske branche.


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage