Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 85
 

 

CARLSBERG BRYGGERIERNE

Gl. Carlsberg er grundlagt 1847 af Jacob Christian Jacobsen (f. 1811, d.1887), efter hvis Død det gik over til den af ham i 1876 stiftede Carlsbergfond, hvis Hovedøjemed er at virke til Gavn for Videnskaben. Hans Søn, Carl Jacobsen (f. 1842) grundlagde i 1871 Ny Carlsberg, som i 1902 ligeledes blev underlagt Carlsbergfonden som Grundlag for Ny Carlsbergfonden, der udelukkende skal anvendes i kunstneriske Øjemed. Den 1. Okt. 1906 indgik begge Carlsberg Bryggerierne under en fælles Ledelse med Carl Jacobsen som administrerende Direktør.

Adresse: Vestefælledvej 100, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

CARLSBERG BRYGGERIERNE

Indehaver Carlsberglondet

 

Ved Carlsberg Bryggeriernes drift skal det være det stadige formål uden hen­syn til øjeblikkelig fordel at udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed, således at disse bryg­gerier og deres produkter altid kan stå som et mønster og ved deres eksem­pel virke til, at øl bryggeriet her i lan­det holdes på et højt og hæderligt standpunkt.

 

I. C. JACOBSEN              CARL JACOBSEN

 

C a r l s b e r g B r y g g e r i e r n e, der er Nordens største bajerskølbryggeri, blev grund­lagt i 1847 af kaptajn, brygger I. C. Jacobsen (f. 1811; d. 1887).

Den første brygning blev fo­retaget på bryggeriet G a m l e C a r l s b e r g den 10. november 1847.

 

Navnet Carlsberg er dannet af navnet på

C. Jacobsens søn Carl J. (f. 1842, d. 1914) og ordet berg, den gamle, danske betegnelse for "bjerg", idet bryggeriet lå på en bakke udenfor datidens København.

 

I årene 1870-71 opførte fader og søn i fæl­lesskab det første N y C a r l s b e r g - det nu­værende "Mellembryggeri" - som Carl Jacob­sen overtog i forpagtning, indtil han i 1880 fuldendte bygningen af sit eget bryggeri, det egentlige Ny Carlsberg, hvorefter Mellembryg­geriet blev inddraget under Gamle Carlsberg.

 

I. C. Jacobsen, der meget tidligt i sin egen gerning havde fået forståelsen af videnskabens betydning for det praktiske liv, oprettede i 1875 det videnskabelige institut C a r l s b e r g L a b o r a t o r i u m.

Det følgende år stiftede han C a r l s b e r g f o n d e t, der efter hans død i henhold til hans testamentariske bestem­melser overtog bryggeriet Gamle Carlsberg til ejendom.

 

Carlsbergfondets arbejde til fremme og støt­te af nationale formål omfatter ifølge fondets statutter:

 

A.   C a r l s b e r g  L a b o r a t o r i e t  (hvor der i henhold til grundlæggerens bestemmelser arbejdes udfra den ideelt-videnskabelige grundsætning aldrig at hemmeligholde eller patentere betydningsfulde opfindelser, der tværtimod i videst mulig omfang skal of­fentliggøres til gavn for hele samfundet).

 

B.   V i d e n s k a b e n i a l m i n d e l i g h e d  (herunder C a r l s b e r g f o n d e t s b i o ­l o g i s k e I n s t i t u t, hvor bl.a. kræften udforskes) .

 

C.  D e t n a t i o n a l h i s t o r i s k e M u s æ u m p a a F r e d e r i k s b o r g.

Carlbergfondets nuværende direktion:

Professor, dr. phil. & theol. Johs. Pedersen (formand).

Professor, dr. phil. Niels Bjerrum.

Professor, dr. phil. Poul Tuxen.

Professor, dr. phil. Knud Jessen.

 

I 1902 gik brygger Carl Jacobsen i sin faders fodspor ved at grundlægge N y C a r l s b e r g ­f o n d e t, hvortil han skænkede sit bryggeri Ny Carlsberg. Dette fond, der virker til frem­me og støtte af kunsten, herunder kunstindu­stri og havekunst, omfatter bl.a. også det af Carl Jacobsen opførte N y C a r l s b e r g  G l y p t o t e k, hvis uvurderlige samlinger er af såvel kulturel som turistmæssig betydning for byen.

 

I året 1906 indgik Gamle Carlsberg og Ny Carlsberg under en fælles ledelse under nav­net C a r l s b e r g  B r y g g e r i e r n e og med brygger Carl Jacobsen som administrerende direktør, og overskudet af denne storvirksom­hed udbetales altså hvert år gennem de to fonds til støtte for videnskab og kunst, hvor­ved det kommer hele samfundet til gode.

 

Carlsberg Bryggeriernes nuværende direk­tion:

 

Administrerende direktør: Halfdan Hendrik­sen, f. 1881 i Kbhvn. Administrerende direk­tør 1946.

 

Teknisk direktør: Hans B. Fogh, f. 1898 i Schweiz.

Ansat på Carlsberg 1928. Overin­spektør 1934, teknisk underdirektør 1935, teknisk direktør 1936.

 

Direktør: K. Skat-Rørdam, f. 1903 Gedved.

Medlem af direktionen 1947.

 

Merkantil underdirektør: E. Klintholm, f. 1900 i Kerteminde. Ansat på Carlsberg 1934. Mer­kantil underdirektør 1936.

 

Teknisk underdirektør: K. G. Sørensen, f. 1904 i Kbhvn.

Ansat på Carlsberg som driftsin­spektør 1934, teknisk overinspektør 1937, teknisk underdirektør 1947.

 

I 1938 - på 50-årsdagen for Carlbergfondets overtagelse af bryggeriet Gamle Carlsberg ­stiftede Carlsbergfondets direktion C a r l s ­b e r g s  M i n d e l e g a t

f o r  B r y g g e r  I. C. J a c o b s e n.

Dette legat, hvis grundkapital var på 1 mill. kr. - nu 3 mill. kr. - har til opgave at "virke til støtte for samfundsgavn­lige formål på det praktiske livs område, sær­lig sådanne som har tilknytning til videnska­bens arbejde".

Carlsberg Bryggeriernes hovedkontor:

Vesterfælledvej 100, Kbhvn. V.

 

GAMLE OG NY CARLSBERG

 

GAMLE CARLSBERG

 

 

Elektrisk Lys på Gamle Carlsberg.

Ovenstående Billede viser os et elektrisk Belysningsanlæg af en for en Privatmand ikke
ringe Udstrækning, nemlig det, som er indrettet på Bryggeriet Gamle Carlsberg.

 

Da dettes Ejer, H r. K a p t. D r. J. C. J a c o b s e n, når han tager fat på en Sag, altid har for Skik at gribe den an med stor Kraft og megen Interesse, har han heller ikke ved denne Lejlighed indskrænket sig til at benytte en enkelt Konstruktion af Lysmaskiner og Lamper, men har, for at kunne anstille sammenlignende Forsøg, anvendt to forskellige Systemer, idet en Del af Anlægget belyses ved Hjælp af Prof. Jürgensens Lysmaskiner og Buelamper, medens en anden Del får sit Lys fra Maskiner og Lamper, leverede af Firmaet Siemens & Halske i Berlin; det store Kompleks af Lagerkældere belyses ved Hjælp af Swans Gløde-
lamper.

 

Som Drivkraft til samtlige Lysmaskiner i det ældre Bryggeri anvendes en egen lille Damp-
maskine med nominelt 4 Hestes Kraft; i det nye Bryggeri har man hidtil benyttet Bryggeriets store Dampmaskine til at drive de i denne Bygning opstillede fire Lysmaskiner, men i den seneste Tid er hertil anvendt en mindre Maskine på nominelt 12Hestes Kraft.

 

Det er imidlertid Kapt. Jacobsens Mening at gøre det hele Anlæg så rationelt som muligt, og
derfor påtænker han, samtidig med at anbringe endnu flere Lamper, at samle samtlige Lysmaskiner i en Centralstation og drive dem alle ved Hjælp af en enkelt større Dampmaskine, der vistnok må blive på 20 á 25 Hestes Kraft.

 

Da Carlsberg fik sit Navn.

Som bekendt er Carlsberg Bryggerierne delt i 2 Bryggerier, Gamle Carlsberg og Ny Carlsberg. Det ligger så langt tilbage som i 1847, at Brygger, Kaptajn J. C. Jacobsen byggede sit eget Bryggeri på Valby Bakke.

En Sommerdag nævnte År var de 2 Bygninger til Bryggeri og Lager bragte så vidt under Tag, at der holdtes Rejsegilde, ved hvilket Brygger J. C. Jacobsen, idet han udgød et Glas Vin over Skorstenen, som stod midt i Bygningskomplekset, døbte sit nye Foretagende
Carlsberg og således opkaldte det efter sin da femårige Søn Carl.

Siden adskiltes de udvidede Bryggerier i de 2 Gamle- og Ny Carlsberg, af hvilke det første drives videre af Faderen, det sidste af Sønnen.

 

Brygger, Kaptajn, Dr. phil. J. C. Jacobsen.

 

En Familiestrid 

 

Brygger I. C. Jacobsen anlægger Sag mod sin Søn Brygger Carl Jacobsen.

 

Ny-Carlsberg må ikke benytte Etiketter, der ligner Etiketterne på Gamle Carlsberg Ølflasker.

 

Ejeren af Ny Carlsberg,
Brygger Carl Jacobsen.

 

 

2. April 1884.

Højesteret påkendte i går følgende Sag, der af Ejeren af »Gamle Carlsberg«, Kaptajn, Dr. phil. Brygger I. C. Jacobsen, var anlagt imod ejeren af »Ny Carlsberg«, Brygger Carl Jacobsen angående Spørgsmålet om Sidstnævntes Forpligtelse til ophøre med Brugen af visse af ham benyttede Etiketter.

 

Ved en den 17de januar 1882 imellem Parterne indgået Overenskomst, der skulde træde i Kraft den 1ste oktober f. A., havde nemlig Brygger Carl Jacobsen forpligtet sig til under Forudsætning af, at Kaptajn I. C. Jacobsen for Bryggeriet Gamle Carlsbergs Vedkommende iagttog tilsvarende Regler, til på sine Etiketter, skulle være i fremtrædende Grad forskellige fra Gamle Carlsbergs Etiketter, kun at anbringe sit Bryggeriets Navn »Ny Carlsberg« og sit Varemærke, ikke sit Firmaets eller sit personlige Navn. Da nu Brygger Carl Jacobsen, der på den Tid til det af ham tilvirkede såkaldte bajerske Lagerøl benyttede en firkantet Etikette brun Farve, efter Overenskomstens Indgåelse havde ombyttet denne med en anden, der vel bærer Indskriften
Ny Carlsberg« og hans Varemærke, men efter Kaptajn Jacobsens Formening i Tegning og Form, de enkelte Deles Farver og den hele Anordning er en Efterligning af en af Gamle Carlsbergs Etiketter, og Carl Jacobsen efterden 1ste Oktober 1882 var vedbleven at benytte denne Etikette, kun med nogle uvæsentlige og ikke iøjnefaldende Modifikationer, havde Kaptajn Jacobsen under den ovennævnte imod Hr. Carl Jacobsen anlagte Sag påstået Sidstnævnte tilpligtet under en daglig Mulct ophøre med Brugen af sådanne Etiketter.

 

Hof og Stadsretten frifinder Sønnen Carl Jacobsen.

 

Hof og Stadsretten statuerede, at der efter Alt, hvad der under Sagen var oplyst, ikke var opstået eller kunne opstå nogen konkurrence imellem eller Forveksling af Citantens (Kaptajn Jacobsens) Exsportøl og Indstævnes (Carl Jacobsens) Lagerøl, og Hr. Carl Jacobsen blev derfor ved Rettens Dom frifunden for Kaptajn Jacobsens Tiltale.

Højesteret dømmer derimod Carl Jacobsen til al ophøre med Brugen af de gamle Etiketter.

 

Højesteret kom derimod til det modsatte Resultat. Det hedder herom i Præmisserne til Højesteretsdommen:

 

Ifølge Indholdet af den i den indankede Dom omhandlede, imellem Parterne afsluttede Overenskomst må Indstævnte antages at have påtaget sig en ubetinget Forpligtelse til at lade sine Etiketter være i fremtrædende Grad forskellige fra Gamle Carlsbergs Etiketter. Da den
Etikette, som Indstævnte efter Overenskomstens Indgåelse har indført for det af ham producerede
Lagerøl, imidlertid efter dens hele Udseende ikke findes at være i fremtrædende
Grad forskellig fra den Etikette, som Citanten benytter til sit Exportøl, må Indstævnte anses ikke i denne Henseende at have holdt sig Overenskomsten efterrettelig.

Carl Jacobsen blev derfor efter Kaptajn Jacobsens Påstand af Højesteret tilpligtet at ophøre med Brugen af den omhandlede Etikette.

 

 

Portalen til Ny Carlsberg-Bryggerierne, opført efter
Tegning af Professor V. Dahlerup.

 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

   -   :  Københavnerliv 1883 - 94

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage