Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 255
 

 

JACOB HOLM & SØNNER

Grossererfirma. Jacob Holm (f. 1770, d. 1845) kom i 1790 til byen, hvor han i 1794 etablerede sig som Urtekræmmer på Krsthvn., og denne Detailhdl., som han helt opgav 1817, var Begyndelsen til en stor, vidtforgrenet Virksomhed, såvel på Industriens, som på Handelsens Område.

I 1805 købte han Ejendommen Oliegren på Amager samt 3 Td. Land på den vestre Side af Landevejen, sidstnævnte Grund kaldtes sener Olieblad.

1807 – 08 anlagdes en såkaldet Hollandsk Mølle, bestemt til Olieslagning af Hørfrø og Raps, tilligemed et Stampeværk til Hamp.

1808 anlagdes en Limfabrik,

1809 en Sejldugsfabrik i Dronningensgade.

1810 anlagdes på Oliegren et Sæbesyderi, der senere flyttedes til Strandgade. På Olieblad anlagdes 1811 en Reberbane, og 1825 oprettedes en Stivelsefabrik i Prinsessegade.

Efter i nogle År at have forpagtet Wilders Plads købte Jacob Holm 1822 – 24 de Kaptajn Jensen og Kommandør Fabritius tilhørende Skibsværfter og drev desuden et udstrakt Skibsrederi.

1827 anlagdes på Fabritius´ Plads en Oliemølle og 1830 på den såkaldte Sandø et Trankogeri, der senere flyttedes ud til Olieblad.

1833 købtes Appelbyes Plads, 1840 Asiatisk Kompagnis Plads og 1844 Larsens Plads.

I 1836 optog han sine 3 ældste Sønner, Georg Holm (f. 1803, d. 1867), Ludvig Holm (f. 1804, d. 1858) og Christian Holm (f. 1807, d. 1876) i Forretningen, som derefter antog ovenfor anførte Firmanavn.

Af senere Indehavere nævnes: Valdemar Holm (f. 1835, d. 1908, Søn af Georg Holm) indtrådt i 1861, udtrådt 1901, Ed. Holm udtrådt 1873 og Andreas Peter Christian Holm (f. 1835, Søn af Christian Holm), der ligeledes indtrådte 1861 og fremdeles leder Firmaet i Forbindelse med yngre Medindehavere: Christian Frederik Holm (f. 1867) (Søn af A. P. C. Holm) indtrådte 1895, Jacob Erik Georg Holm (Søn af V. Holm) indtrådt 1895, udtrådt 1901, Johannes Sophus Holm (f. 1869) (Søn af A. P. C. Holm), Poul Erik Holm (f. 1874) (Søn af A. P. C. Holm) og Oscar Alfred Holm (Søn af V. Holm) alle tre indtrådte 1901, sidstnævnte udtrådte 1902.

Adresse: Strandgade 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

JACOB HOLM & SØNNERS FABRIKER A/S

 

Firmaet fører sin oprindelse tilbage til jule­aftensdag i året 1794, idet Jacob Holm (f. 1770, d. 1845) denne dag nedsatte sig som urtekræm­mer på Christianshavn.

Fra denne meget be­skedne begyndelse oparbejdede han en stor, vidtforgrenet virksomhed, såvel på industriens som på handelens og skibsfartens områder.

I 1810 løste Jacob Holm borgerskab som grosserer.

I årene 1808-11 erhvervede Jacob Holm en del små­lodder beliggende på Sundbyvester bys overdrev ved landevejen (nuvæ­rende Amagerbrogade), hvilken ejen­dom fik navnet "Holms lyst", samt i 1812 ejendommen "Oliegren", belig­gende på den østre side af landevejen.

 

 

I 1808 anlagdes på "Holms lyst" en hollandsk mølle bestemt til olieslagning, 1809 en limfa­brik, og endelig i 1812 på "Oliegren" en reber­bane. Desuden oprettede Jacob Holm forskel­lige andre mindre fabriker. Allerede i 1899 be­gyndte Jacob Holm at

købe parter i skibe, 17 år senere optog han skibs­bygning. På. Jacob Holms værft bygge­des således det første danske fyr­skib og det første danske dampskib.

Jacob Holm blev sin tids største danske skibsreder, og det var hans skib "Concordia", der foretog den første hvalfan­gerfærd og den første verdensomsejling un­der dansk flag.

 

A/S Jacob Holm & Sønners Fabriker

 

 

I årene fra 1824-40 erhvervede Jacob Holm:

Holms Plads, Appelbys Plads, Asiatisk Kom­pagnis Plads, samt i 1844 Larsens Plads.

I 1836 optog han sine 3 ældste sønner, Georg Holm (f. 1803, d. 1867) Ludvig Holm (f. 1804, d. 1858) og Christian Holm (f. 1807, d. 1876) i firmaet, som derefter antog nav­net Jacob Holm & Sønner.

Af senere inde­havere nævnes: Valdemar Holm (f. 1835, d. 1908, søn af Georg Holm) indtrådt i 1861, ud­trådt 1900, og Andreas Peter Christian Holm (f. 1835, d. 1920, søn af Christian Holm), der ligeledes indtrådte 1861 og ledede firmaet se­nere i forbindelse med sine sønner: Christian Frederik Holm (f. 1867, d. 1939), indtrådt 1894, Johannes Sophus Holm (f. 1869, d. 1939), Poul Erik Holm (f. 1874), begge indtrådte 1901.

I århundredets anden halvdel be­gyndte et omsving i den danske og især i den københavnske handel. Industriel specialisering satte ind, og man koncentrerede sig om oliemøl­len, limfabriken og reberbanen.

Efter den første verdenskrig solgtes olie­møllen, og limfabriken nedlagdes. "Reber­banen", der stadig er beliggende på "Oliegren", men i moderne fabrikslokaler, fører nu navnet og traditionerne videre.

I 1923 var firmaet blevet omdannet til ak­tieselskab med Johannes og Poul Holm som direktører.

I 1924 tiltrådte den nuværen­de administre­rende direk­tør, A. Gjes­sing, R.afDbg. p.p. (f. 1887).

Nuværende bestyrelse: di­rektør H. Pa­de, formand, vexelerer Walter Holm

Henriques, generalkonsul Poul Holm, proku­rist Erik Lund, professor dr. polit. Axel Nielsen, direktør A. E. Raun.

Aktiekapitalen udgør kr. 5.000.000.

Virksomheden beskæftiger idag godt 600 ar­bejdere og funktionærer.

Fabrikationen omfat­ter spinding af garn af hamp, hør, jute, manila og sisal og videreforarbejdning deraf til reb, tovværk, liner, høstbindegarn, seilgarn, kordel, textilgarner, tekniske garner etc. og desuden ståltovværk.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage