Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 256
Holm - Hols
 
 

J. P. Holmboe & Søn, fabrikation af farver og lakker.

Grundl. d. 16. febr. 1858 af Jens Peter Holmboe (f. 1831, d. 1912).

Forretningen star­tedes som malerforretning, men efter at inde­haveren i krigen 1864 havde mistet førligheden paa venstre arm, overgik forretningen til salg af malervarer.

I 1899 overtog sønnen, cand. pharm. Chr. Holmboe (f. 25. april 1874, d. 28. maj 1944), forretningen, der senere udvidedes til farvefabrikation under ledelse af Erik G. Holmboe (f. 15. jan. 1905) og Asger G. Holm­boe (f. 9. nov. 1903).

Siden 1946 er de to sidstnævnte indehavere.

I 1934 stiftedes A/S A. l i o l m b o e's L a k ­f a b r i k med en aktiekapital på 100,000 kr.

Bestyrelsen består af ovennævnte Asger G. Holmboe, der er direktør, ovennævnte Erik G. Holmboe og fru Signe Marie Holmboe.

Adresse: Nørregade 1-5, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HOLMEGAARD´s GLASVÆRK VED LEHNSGREVE CHR. FR. DANNESKIOLD SAMSØE

Holmegaards Glasværk (Danmarks første Glasværk) er grundlagt 1825, Lehnsgreve C. C. S. Danneskjold Samsøe (f. 1774, d. 1823) havde kort før sin Død søgt om Bevilling til Anlæget for derved at udnytte den Holmgaards Gods tilhørende Mose, men Glasværket kom først i Gang 2 År senere under Enkegrevinde Henriette Danneskjold Samsøe (d. 1845). Indtil 1831 arbejdedes med én Ovn, og der fabrikeredes udelukkende Flasker. Der blev saa bygget én Ovn til, og Fabrikation af Hvidtglas optoges. Fra 1845 – 86 var Grundlæggerens Søn, Geheimekonferensraad, Lehnsgreve C. C. S. Danneskjold Samsøe (f. 1800, d. 1886) Indehaver.

I denn Periode anlagdes 1847 Kastrup Glasværk, der atter afhændedes 1873 (se Artikel ”Kastrup Glasværk”); til dette henlagdes Fabrikationen af Flasker, hvorefter der paa Holmegaars Glasværk kun tilvirkedes  Hvidtglas (fra 1895 ved 3 Ovne). Omkring 1850 begyndte Glasværket en Import af udenlandske Glasvarer for at supplere dets egen Produktion. Denne Import drives endnu.

I 1857 forpagtede Godthaab Glasværk ved Helsingør, der senere overgik til De forenede Glasværker.

I 1886 overtoges Firmaet af den foregående Ejers Søn, Greve Ernest Danneskjold Samsøe (f. 1840, d. 1908) og efter dennes Død af hans Brodersøn, Greve Aage Danneskjold Samsøe (f. 1886) under Administration af sin Fader, Lehnsgreve Chr. Fr. Danneskjold Samsøe (f. 1838) for sidstnævntes Levetid.

Adresse: Nyhavn 12 (oplaget); Glasværket: Olstrup St.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Holmegaards Glasværk A/S.

Holmegaards Glas­værk (Danmarks første glasværk) er grundlagt d. 5. nov. 1825. Lensgreve C. C. S. Danneskjold Samsøe (f. 1774, d. 1823) havde kort før sin død søgt om bevilling til anlæget for derved at udnytte den Holmegaards gods tilhørende mose, men glasværket kom først i gang 2 år senere under enkegrevinde Henriette Danne­skjold Samsøe (d. 1845).

Indtil 1831 arbejde­des med een ovn, og der fabrikeredes ude­lukkende flasker.

Der blev så bygget en ovn til, og fabrikationen af hvidtglas optoges.

Fra 1845-86 var grundlæggerens søn, geheimekonferensråd, lensgreve C. C.S. Danneskjold Samsøe (f. 1800, d. 1886) indehaver.

I denne periode anlagdes 1847 Kastrup Glasværk, der atter afhændede s 1873 (se artiklen "Kastrup Glasværk"), til dette henlagdes fabrikationen af flasker, hvorefter der på Holmegaards Glasværk kun tilvirkedes hvidtglas (fra 1895 ved 3 ovne). Omkring 1850 begyndte glas­værket en import af udenlandske glasvarer for at supplere dets egen produktion.

I 1857 forpagtedes Godthaab Glasværk ved Helsingør, der senere overgik til De forenede Glasvær­ker.

I 1886 overtoges firmaet af den foregå­ende ejers søn, greve, Ernest Danneskjold Samsøe (f. 1840, d. 1908) og efter dennes død af hans brodersøn, lensgreve Aage Danne­skjold Samsøe (f. 1886, d. 1945).

I 1936 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab med Chr. Grauballe (f. 1879) som adm. direktør; denne var tiltrådt som direk­tør for virksomheden i 1926.

Adresse: Holme-Olstrup (Glasværket) og

Nyhavn 12, Kbhvn. K. (Oplaget).

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holmehave Handelsgartneri.

Grundl. d. 18. febr. 1857 af gartner Söderholm.

Derefter på forskellige hænder.

Den 1. juni 1898 overtaget af L. Mandrup Poulsen (f. 1875). Denne af­stod i 1945 gartneriet til sin søn, Andreas Man­drup Poulsen (f. 1899), som fremdeles er inde­haver af det.

Adresse: Holmehave pr. Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Olsen Holmelund A/S, kulimportforretning.

Grundl. i 1892 af H. Olsen Holmelund (f. 1871, d. 1932).

I 1925 overgået til aktieselskab.

Di­rektør (siden 1948): Harald Lützen (f. 1884).

Adresse: Gothersgade 44, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Holmen A/S, kolonial en gros.

Grundl. i 1885 af Christen Holmen (f. 1860, d. 1934).

I 1920 omdannet til aktieselskab med Chr. Holmen som direktør.

Direktør (fra 1. juli 1950): K Nielsen.

Adresse: Østergade 25, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hugo Holmstoel, jernhandel.

Grundl. i 1870 af P. Christensen.

Indehaver (siden 1929): Hugo Holmstoel (f. 1901).

Adresse: Nyelandsvej 10, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Holmstrup,. guldsmedeforretning.

Grundl. d. 10. april 1890 af V. Holmstrup (f. 1864).

Nuværende indehaver: Vilh. J. Holmstrup.

Adresse: Pilestræde 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Holscher, købmandsforretning.

Grundl. d. 24. april 1868 af V. Bache.

I 1946 overtaget af Aage. Holscher (f. 1914).

Adresse: Algade 105, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Adolph Holst A/S, papirvarefabrik og litogra­fisk etablissement.

Grundl. i 1887 af stentryk­ker Adolph Holst.

Firmaets oprindelse føres imidlertid direkte tilbage til 21. marts 1800, da C. M. Rottbøl Sadolin begyndte et bogbinderi i Aalborg.

Firmaets produktion omfatter alle litografiske arbejder, kartonnage, bogtrykkeri, æskefabrikation og bogbinderi. 13. jan. 1945 blev fabriksbygningerne totalt Ødelagt af Schalburgkorpset. Ny fabrik er opført og ta­get i brug i 1947.

Nuværende bestyrelse: direktør Paul Han­sen (f. 1887), landsretssagfører Povl A. Engel­sen (f. 1903), bankdirektør Richard Meyer (f. 1874), godsekspeditør Ingemann Westergaard (f. 1895) og direktør Asger Spannow (f. 1903). Direktør (siden 1939): A. C. Hedegaard (f. 1896).

Adresse: Korsgade 39, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. E. HOLST´s EFTERFØLGER, HANS LIISBERG

Kgl. Hof-Instrumentmager-, Ur- og Kronometermagerfirma, er grundlagt i 1859 af Hans Edvard Holst (f. 1825, d. 1892) Forretningen gik i 1881 over til H. Liisberg (f. 1860).

Adresse: Ny Østergade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

JOHANNES HOLST´s EFTERFØLGER

Bagerfirma, er grundlagt 1835 af Hofbager N. C. Albeck (d. 1878), efter hvis Død Forretningen overtoges af hans Søn, Valdemar Albeck, der i 1881 afløstes som Indehaver af A. L. A. Engel; denne optog i 1886 J. V. Jacobsen i Firmaet, som atter udtrådte 1891.

I 1896 overtoges Forretningen af Johannes Holst (d. 1909), hvis Enke nu fortsætter den under ovennævnte Firma.

Adresse: Kjøbmagergade 65, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Joh. Fr. Holst & Søn, smede-, klejnsmede- og maskinværksted.

Grundl. d. 1. april 1873 af Hinrich Nic. Holst (f. 1847, d. 1912) og d. 1. dec. 1912 overtaget af sønnen, Joh. Fr. Holst (f. 1885, d. 1948), der d. 1. jan. 1937 optog sin søn, Hinrich Chr. K. Holst (f. 1910), som med­indehaver.

Efter Joh. Fr. Holsts død er sidst­nævnte eneindehaver.

Adresse: Vestergade 44, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Holst & Søn ved Marius Holst og Ing­vardt Holst, farveri.

Grundl. d. 22. marts 1882 af r. Bagger.

Nuværende indehavere: Marius Holst (f. 1875) og sønnen, Ingvardt Holst (f. 1910).

Adresse: Ny Vestergade 12, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. N. Holst, farveri.

Grundl. d. 9. marts 1880 af farver M. N. Holst (f. 1850, d. 1930).

Den 1. jan. 1914 overtages forretningen af sønnen, Poul Holst (f. 1884), der i 1947 afstod den til sin nevø, Ruben Leonh1;lrd (t. 1910).

Adresse: Danmarksgade 34, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage