Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 344
Købe - Købe
 

 

Københavns Isoleringskompagni ved Søren W. Graae.

Grundl. i 1897 af S. Pauls en (d. 1898) og Otto Jensen (f. 1872, d. 1917).

Efter sidst­nævntes død fortsattes virksomheden af fru E. Ingerslev Jensen indtil 1941, da den overtoges af den nuværende indehaver, Søren J. W. Graae (f. 1915).

Adresse: Peder Skramsgade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Klichéfabrik.

Grundl. i 1905 af cand. pharm N. Bendixen.

Omdannet til aktie­selskab i 1909 med vedtægter af 30. april.

Den 22. okt. 1909 tiltrådte fabrikant Chr. Johan Møller (f. 1880) som selskabets direktør, ef­ter kort forinden at væ­re indtrådt i dets be­styrelse.

Aktieselskabet hæve­des i 1918 og C. J. Møl­ler overtog virksomhe­den som personligt fir­ma; i 1945 optog han sin søn, Erik Møller (f. 1908), som medinde­haver.

 

C. J. Møller

 

Fabrikant C. J. Møller har gennem årene ind­taget forskellige tillids­hverv indenfor branchen, bl. a. var han older­mand i Kemigraflauget 1914-38, siden 1938 er han formand i bestyrelsen for Kemigraflau­gets Lærlingeskole.

Adresse: Vimmelskaftet 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns kontrollerede Vinhandel.

Grundl. i 1900 af Hans Andersen.

Indehaver (siden 1927): E. Holst (f. 1900).

Adresse: Bredgade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjøbenhavn's Kreaturtransport.

Grundl. d. 1. maj 1869 af H. C. M. Nielsen (f. 1832, d. 1889).

Indehaver siden 1933: Osvald V. Jen­sen (f. 1879).

Adresse: Amerikavej 11, Kbhvn. V.                  

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Kreditforening er med hjemmel i lov af 17. marts 1882,

stiftet d. 18. marts s. å. på foranledning af overretssagfører A. Hein (f. 1838, d. 1899), der var foreningens admini­strerende direktør indtil sin død, da han blev afløst af sagfører Carl Herforth (f. 1866, d. 1937), som året før var indtrådt i direktionen og forestod foreningens daglige ledelse indtil 1936.

Foreningens formål er at yde lån mad pant i faste ejendomme (dog ikke landbrugsejen­domme) indtil 3/5 af taksationsværdien.

Kreditforeningen kan endvidere med hjem­mel i lov af 15. marts 1939 indenfor 7½ % af den pågældende åbne series kasseobligationer yde tilsvarende lån i bygninger under opfø­relse, såfremt der for lånet tillige stilles be­tryggende bankgaranti eller sikkerhed i så­danne aktiver, hvori umyndiges midler kan an­bringes, for at lånet vil blive indfriet eller ned­bragt, hvis det ikke efter udløbet af den fast­satte frist for den endelige bebyggelse findes at kunne ydes med det oprindeligt bevilgede beløb.

Foreningens virkeområde, der ved stiftelsen alene omfattede staden Kjøbenhavns grund og Frederiksberg bydistrikt samt dele af Brønshøj, Tårnby og Hvidovre sogne, er efterhånden ud­videt med hele Københavns amtsrådskreds.

 

Københavns Kreditforening

 

Siden Foreningens stiftelse er der ydet lån til samlet beløb ca. 1.052 mill. kr. Heraf er til­bagebetalt et hovedstolsbeløb af ca. 586 mill. kr., således at resthovedstolen for alle 13 se­rier udgør ca. 466 mill. kr. med en restgæld, stor ca. 426 mill. kr.

Foreningens reservefond udgør ca. 12,1 mill. kr.

Ifølge lav af 4. april 1902 kan umyndiges og offentlige stiftelsers midler anbringes i fore­ningens kasse obligationer, hvoraf mere end 67 % er modtagne til opbevaring i kreditfore­ningen mod udstedelse af indskrivningsbevis til

kasseobligationsejerne.

Kreditforeningens virksomhed, der bestyres af en direktion under kontrol af et repræsen­tantskab, er undergivet tilsyn af boligministe­riet, hvis godkendelse også kræves til æn­dringer i kreditforeningens statutter.

Repræsentantskabets formand: direktør O. P. Christensen.

Direktion: Aage Finsen (f. 1891), administre­rende direktør fra 1936, og Knud Oxholm Jun­gersen (f. 1913), bygningskyndig direktør fra 1945.

Adresse: Gammeltorv 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KøbKøbenhavns Kreditforeningenhavns Kul og Koks Kompagni A/S (K.K.K.K.).

Stiftet i 1909 af H. J. O. Kirschner, P. A. Jensen, V. J. A. Muller og M. E. H. Møl­ler. Direktionen består nu af Immanuel Strand (f. 1891 og F. R. Riis (f. 1896).

Adresse: Islands Brygge 22, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Kurvemøbelfabrik, G. Fricken­meiers Eftf.

Grundl. i 1907 af G. Frickenmeier. Indehaver (siden 1. jan. 1920): Josef Bacina.

Adresse: Teglgårdsstræde 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage