Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 353
Land - Lang
 

Landmændenes Andels-Eksport-Slagteri i Nak­skov.

Grundl. d. 2. juni 1896 på initiativ af Vestlollands Landmandsforening og åbnet d. 19. jan. 1897. Foruden den egentlige svine­slagtning optoges fra jan. 1898 slagtning af kreaturer, som efter nogle års standsning gen­optoges i 1926, hvorefter der oprettedes et særligt kreaturslagteri med kølerum.

I 1902 oprettedes en særlig afdeling for ægeksport, som udvidedes i 1909 og senere.

I 1915 opfør­tes et nyt tarmrenseri.

I 1923-24 fandt en gen­nemgribende ombygning sted.

I 1931 byggedes et nyt kedelhus med køleanlæg og i 1932 et nyt fedtsmelteri.

I 1940 købtes Nakskov of­fentlige slagtehus af Nakskov kommune til kreaturslagteri.

Den 2. juni 1896 valgtes den første besty­relse med forpagter C. Lacoppidan, Peder­strup som formand. Ca. 1900 afløstes forpag­ter Lacoppidan som formand af hofjægerme­ster H. E. v. Beck, Stensø, der i 1911 afløstes af hofjægermester A. Konow, Gammelgaard. Denne efterfulgtes i 1919 af forpagter E. F. Neergaard, Skjelstofte, som i nov. 1924 aflø­stes af proprietær C. M. Koefoed, Sejerlund.

I 1925 blev amtsrådsmedlem, gårdejer Alfred Jensen, Charlottenlund, slagteriets formand, han blev i 1933 afløst af proprietær Hs. J. N. Thomsen, "Egelund"; denne afløstes i 1948 af proprietær Albert Svendsen, Hvidkilde, Ve­sterborg.

Slagteriets første direktør var O. Chr. Han­sen, der i 1913 flyttede til Køge og afløstes af slagteriets daværende bogholder Ferd. Frede­riksen, der fratrådte i april 1925 og efterfulg­tes. af H. Møller Simonsen, der ved sin ud­nævnelse til direktør var bogholder på Odder Andels-Svineslagteri. Denne blev i dec. 1933 direktør i Nykøbing F. og efterfulgtes af den nuværende direktør H. Madsen.

Adresse: Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Land og Folk, dagblad.

Det første nr. af bladet udkom den 11. dec. 1911 under navnet Solida­ritet. Fra maj 1918 ændredes navnet til Klas­sekampen og fra 1. maj 19·21 til Arbejderbla­det. Efter at Arbejderbladet var blevet for­budt d. 22. juni 1941 påbegyndte det kommu­nistiske parti i august s. å. udsendelsen af det illegale Politiske Månedsblad, hvilken titel fra marts 1942 ændredes til den nuværende Land og Folk. Bladet udkom illegalt indtil 5. maj 1945. Nuværende redaktør: Børge Houmann (f. 1902).

Adresse: Dronningens Tværgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Landschultz Pianofabrik A/S.

Grundl. d, 12. juni 1866 af C. L G. Landschultz.

Omdan­net til aktieselskab d. 11. nov. 1912.

Direktør (siden 1937): Poul Landschultz Engelhardt (f. 1909).

Adresse: Frederiksborggade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Landvaskeriet "Fredelighed", J. Olsen & Søn.

Grundl. d. 2. juni 1867 af Jeppe Olsen (f. 1825, d. 1909) og hustru Bengta Olsen (f. 1832).

I 1900 overtoges forretningen af sønnen, Gerhard Olsen (f. 1870).

Nuværende indehavere: fru Nina Maglekilde-Petersen og fru Elly Mol­bech.

Adresse: Toftebæksvej 11, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ernst E. Lang, kolonial, brændsel, korn og fo­derstoffer.

Forretningen har gennem århundre­der været drevet af slægten Hage. C. F. Hage døde i 1849, hvorefter forretningen fortsattes af hans sønner indtil deres bortrejse fra Stege ca. 1880. Deres højt betroede medarbejder, kendt i Stege som grosserer Jørgensen, overtog forretningen efter dem. Grosserer Jørgensen døde i 1896, hvorefter forretningen overtoges af købmand Christopher Petersen. Denne døde i 1911 og efterfulgtes af den nuværende inde­haver, Ernst E. Lang (f. 1888 i Køge).

Adresse: Storegade 4, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. A. Lang's Eftf., Johan F. Møller, garveri og læderhandel.

Grundl. d. 19. febr. 1845 i Bro­gade af Jørgen Christensen Hansen.

Overtaget d. 9. sept. 1882 af garver Frederik Alexander Lang (f. 6. dec. 1847, d. 19. juni 1929) og d. 15. juni 1929 af den nuværende indehaver, Jo­han Frederik Møller (f. 7. maj 1872).

Adresse: Brogade 18, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langaa Cementvarefabrik ved J. Friis.

Grundl. d. 25. okt. 1905 af H. J. Friis og I. Jensen Friis (f. 1885).

Siden 1917 er sidstnævnte eneinde­haver.

Adresse: Langaa St.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langaa Træindustri, trævarer og trækunst.

Grundl. d. 18. aug. 1905 af A. K. Andersen.

In­dehaver (siden 1937): H. Graabech (f. 1905).

Adresse: Langaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. C. Langager, kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 14. aug. 1906 af S. C. Langager (f. 1873, d. 1943) som Købmandsforretning en de­tail.

I 1914 omlagdes den til grossistvirksom­hed.

I 1930 overtoges ledelsen af grundlæggerens søn, konsul Hugo Langager (f. 26. jan. 1901).

Adresse: Dæmningen 28, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Langballe & Søn A/S, kalkværk, mørtelfa­brik og bygningsmaterialer.

Grundl. d. 1. maj 1834 af C. Langballe (f. i Vejle 25. juli 1805, d. 1885).

Efter at have lært handelen i Ran­ders og Århus etablerede han sig som køb­mand i Århus ved byens Vesterport d. 1. maj 1834.

Forretningen udvidedes efterhånden til for­uden den almindelige købmandshandel at om­fatte både industrielle virksomheder og et betydeligt sejlskibsrederi.

Således oprettedes A a r h u s  T e g l v æ r k,  A a r h u s  S a l t ­v æ r k  og  

A a r h u s  K a l k v æ r k.

Sønnen, Otto Langballe (f. 31. aug. 1843, d. 1910), indtrådte i firmaet i 1870 og fortsatte med modernisering og udvidelser af firmaets fabrikker og handelsvirksomhed.

Han deltog i byens offentlige liv bI. a. som byrådsmedlem i 18 år og som formand i handelsforeningen i en årrække, ligesom han knyttedes til besty-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage