Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 414
Møll - Møll

 

Sørensen videreførte virksomheden til han i 1935 overdrog den til Carl Sørensen (f. 1882, d. 1945).

Efter sidstnævntes død overtog en­ken, fru Ane Sørensen, virksomheden.

Den daglige ledelse forestås af sønnen, Fredlev Sø­rensen (f. 1920).

Adresse: Clemensgade, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller's Boghandel.

Grundl. d. 15. maj 1900 af Niels Ph. Møller (f. 13. maj 1874, d. 9. sept. 1942). Overtaget i 1942 af sønnen, Alfred Ph. Møller (f. 2. april 1904).

Boghandelen har eget trykkeri og er udgiver af "By & Land", op­lands avis for den nordlige del af Tønder amt.

Adresse: Jernbanegade 10, Skærbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Møller, smedeforretning.

Grundl. d. 7. juni 1895 af Rudolf Møller (f. 1870, d. 1941).

I 1941 overtaget af Aage Møller (f. 1897).

Adresse: Sorøvej 11, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anna Møller, bog- og papirhandel.

Grundl. i 1856 af Thorvald Ussing (d. 1871).

Indehaver (siden 1941): Anna Møller (f. 1913).

Adresse: Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. Møller,

rederi. Rederiets grundlæggelse kan føres tilbage til grundlæggelsen af A/S Dampskibsselskabet Svendborg i 1904 (første vedtægter af 16. april 1904); for dette selskab var A. P. Møller (f. 1876) forretningsfører.

I 1912 grundlagdes Dampskibsselskabet af 1912.

Foruden for disse selskabers flåder er· fir­maet A. P. Møller korresponderende reder for selskabet "Tank- og Ruteskibe i Interessent­skab", stiftet i 1928 af ovennævnte to damp­skibsselskaber som interessenter.

Firmaet A. P. Møller ejer endvidere Odense Staalskibsværft A/S, grundl. 1918.

A. P. Møller er stadig indehaver af rederiet, med sin søn, A. Mærsk Mc. Kinney Møller som medindehaver.

Adresse: Kongens Ny torv 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. T. MØLLER & Co.

Handelshus, er grundlagt den 2. Jan 1821 af Andreas Thomas Møller (f. 1792, d. 1861). Stifteren af Firmaet hørte til en gammel Handelsslægt, der igennem flere Generationer havde drevet en betydelig Urtekramforretning og Skisrederi i Kbhvn. Under Krigen med Englænderne mistede imidlertid Faderen, Christopher Nicolai Møller (f. 1765, d. som Toldintendant i Staden, Hannover 1843) Størstedelen af sin Formue og udvandrede efter Byens Bombardement til Hamburg, hvor han på ny etablerede en Forretning. Sønnen kom tilbage til Danmark i 1820. I 1839 optog han sin Svoger, Jacob August Wulff (f. 1806, d. 1884) i Firmaet, samtidig med at dette antog sit nuværende Navn. Ved Grundlæggerens Død indtrådte hans to Sønner, Nicolai Philip Frederik Richard Møller (f. 1824, d. 1907) og Harald Louis August Møller (f. 1829, d. 1907), af hvilke siidstnævnte trak sig tilbage fra Forretningerne, så at førstnævnte fra 1884 (efter Wulffs Død) var Eneindehaver, indtil han i 1896 overdrog Virksomheden til Sønnerne Andreas Thomas Møller (f. 1859) og Valentin Emil Aage Møller (f. 1863).

Virksomheden omfattede fra Begyndelsen Tømmerhandel og Kommissionsforretning, fra 1825 tillige Assurance; senere optoges Handel med grønlandske, islandske og færøiske Produkter, som endnu er Firmaets Hovedforretning. I 1900 etableredes en Filial i Leith, Skotland, under Firma A. T. Møller & Rasmussen, i det Chr. Rasmussen optoges som Kompagnon i denne.

Adresse: Dronningens Tværgade 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. T. Møller & Co., handelshus.

Grundl. d. 2. jan. 1821 af Andr. Thomas Møller (f. 1792, d. 1861).

Hans bedstefader og fader drev før ham kolonialhandel og senere skibsrederi, men un­der krigen med England mistede -faderen, Chri­stopher Nicolay Møller (f. 1765, d. 1843) sin formue.

Andr. T. Møller begyndte i Kbhvn. efter i nogle år at have været kompagnon i firmaet Rønnenkamp & Co., en kommissionsforretning på England, hvor han havde fået sin endelige kommercielle uddannelse. Han udvidede efter­hånden denne forretning betydeligt ved han­del på og fra Sverige og Finland, fortrinsvis i trælast.

I 1839 optog han sin svoger, den se­nere sidste oberst for borgervæbningen, Jacob August Wulff (d. 1884), som medindehaver. Ved Andr. T. Møllers død i 1861 indtrådte hans sønner, Richard Møller (f. 1824, d. 1907) og Harald Møller (f. 1829, d. 1907) i firmaet. Sidstnævnte udtrådte i 1882, og i 1896 optog Richard Møller sine to sønner, Andreas Tho­mas Møller (f. 1859, d. 1935) og Valentin Aage Moller (f. 1863, d. 1950), som medindehavere.

I 1918 indtrådte firmaets. mangeårige prokurist, grosserer O. N. Hansen (f. 1873) som ansvarlig deltager.

Dengang, da Kbhvn. var stabelplads for is­landske og færøske produkter, specialiserede forretningen sig i disse, og dets hovedvirksom­hed består da også stadig i eksport heraf, samt af de tilsvarende produkter fra Grønland, og er formentlig den ældste kunde hos Den kongelige grønlandske Handel.

Firmaet har nær tilknytning til firmaerne Valentin Aage Moller & Co., Kbhvn., Milano og Bordeaux, Comercial Ibero Danesa, S.A., Madrid, Barcelona og Kbhvn. og Moller, Ver­mehren & Co., Kbhvn.

Virksomheden har haft til huse på den nuværende adresse siden 1825.

Adresse: Dronningens Tværgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

August Møller & Søn, slagterforretning.

Grundl. i 1879 af August Møller (f. 1854, d. 1931).

In­dehaver siden 1931: sønnen Carl Møller (f. 1886).

Adresse: Borgergade 86, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel E. Møller's Damp-Krølhaarsspinderi A/S.

Grundl. d. 1. febr. 1885 af Axel E. Møller (f. 1859, d. 1941).

I 1912 omdannedes virksomhe­den til et aktiesel­skab under ovenståen­de navn og med grund­læggeren som direktør.

 


Axel E. Møller

 

I 1936 stiftedes datter­selskabet Axel E. Møl­ler's Børstefabrik A/S under samme ledelse.

Bestyrelsen består af grundlæggerens søn, Knud Møller (f. 1882), der er direktør for sel­skabet, fabrikant W. Harding og overretssagfører Axel E. Larsen.

Adresse: Kløvermarksvej 32, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Møller, assurance- og olieforretning.

Grundl. d. 1. juli 1890 af Chr. Møller (f. 1863, d. 1922).

I 1922 overtaget af sønnen, Charles Møller (f. 1888).

Adresse: Vestergade 22, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Møller & Søn, skibsmæglerforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1907 af C. Møller (d. 1922) og søn, Hugo Møller (f. 1882).

Siden 1922 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Nyhavn 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Møller's Eftf., glarmesterforretning.

Grundl. i 1870 af r. Rasch (d. 1898).

I 1900 overtaget af Carl Møller.

I 1928 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, J. M. Tons­gaard (f. 1890), under det nuværende firma­navn.

Adresse: Nørregade 40, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Møller's Maskinsnedkeri & Listefabrik.

Grundl. i 1886 af Frederik Andersen.

Nuvæ­rende indehavere: Carl Møller (f. 1870) og sønnerne, Kaj Møller og Viggo Møller.

Adresse: Enghavevej 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage