Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 439
Nord - Nord
 

i følgende brancher: brandforsikring (siden 1898), driftstabsforsikring (siden 1911), tyve­riforsikring (siden 1898), kombineret grund­ejerforsikring (siden 1926), vandledningsska­deforsikring (siden 1915), glasforsikring (si­den 1926), cykletyveriforsikring (siden 1930) m. m.; yderligere tegnes til Nordisk Livsfor­sikrings-A/S af 1897 og Nordisk Ulykkesfor­sikrings-A/S af 1898 livs-, ulykkes-, ansvars­ og automobilforsikringer m. m.

I andre lande tegnes direkte forsikringer i Norge (siden 1899), Sverige (siden 1898) og Island (siden 1898). Tidligere generalagenturer i Frankrig, Holland, Meksiko, Spanien og Tyskland er nedlagt.

Indirekte forretning overtages i alle bran­cher, også livsforsikring.

Ved udgangen af 1949 var forsikringsbestan­den i direkte forretning sammensat af ca. 175.000: forsikringer med en samlet forsikringssum paa godt 2 ½ milliarder kr.

Præmieindtægten androg i 1949: direkte forretning: ca. 4 millioner kr. Indirekte forret­ning: ca. 2,8 millioner kr. i alt ca. 6,8 millioner kr. De samlede reserver udgjorde pr. 1. jan. 1950 ca. 8,6 millioner kr., fordelt med godt 5,4 millioner kr. på de tekniske reserver og 3,2 millioner kr. på andre reserver.

Bestyrelsens formænd: borgmester L. Borup (f. 1836, d. 1903) (1897-1903), højesteretssag­fører Ludv. Arntzen (f. 1844, d. 1913) (1903­13), højesteretsassessor V. Ingerslev (f. 1838, d. 1923) (1913-23), direktør C. A. Iversen (f. 1855, d. 1934) (1923-31), direktør Chr. Mag­nussen (f. 1860, d. 1940) (1931-39) og over­retssagfører Niels Olesen (f. 1881) (fra 1939).

Direktionen fra 1897-1931: Chr. Magnussen.

Nuværende direktion: civilingeniør Poul Se­rup (f. 1884).

Prokurister: underdirektør O. Jeller, akkvi­sitionschef T. M. Balling og direktionssekre­tær Johs. Wogelius Nielsen.

Adresse: Grønningen 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Cyklefabrik A/S.

Grundl. i 1895 af fabrikant H. P. Hansen (f. 14. marts 1877).

Virksomheden begyndte i Fakse under me­get beskedne forhold og flyttede i 1910 til Kø­benhavn, først til Mariendalsvej og derefter til det gamle banegårdsterræn.

Da banegårdster­rænet skulle bebygges, måtte man se sig om efter nye lokaler og byggede i 1932 den nuvæ­rende fabrik i Linde Alle.

Fabrikken er gennem årene blevet udvidet betydeligt, således at firmaet i dag beskæftiger ca. 75 personer.

 


Nordisk Cyklefabrik

 

I 1935 omdannedes virksomheden til et aktie­selskab under navnet H. P. Hansen's Cyklefa­brik A/S med H. P. Hansen og Theodor Holm (f. 21. nov. 1878) som direktører. Efter at H. P. Hansen var trådt tilbage, ledede Theodor Holm virksomheden indtil 1948, hvor Vilh. Jør­gensen (f. 27. marts 1896) indtrådte i direktio­nen. Vilh. Jørgensen har været tilknyttet bran­chen siden 1913.

Bestyrelsen består af direk­tørerne samt overretssagfører Oluf Bay (f. 1877).

I 1940 ændredes firmanavn et til Nordisk Cyklefabrik A/S. Aktiekapitalen er på 300.000 kr. Fabrikationen omfatter cyklestel, cyklestyr som bifirma.

Under samme ledelse drives Nordisk Cykle Pneumatik Agentur (se dette).

Adresse: Linde Alle 51-53, Kbhvn. Vanløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

­

Nordisk Cykle Pneumatik Agentur, Cyklegummi og specielle cykledele ­til grossister.

Indehaver: direktør Theodor Holm (f. 21. nov.1878).

Forretningen er oprindelig grundlagt d. 20. nov. 1879 af gene­ralkonsul Jens Peter Andersen (f. 28. sept. 1855 i Neder Draaby, Frederiksborg amt, d. 2. juli 1914) som læ­der, skind og agentur­forretning.

I året 1910 udskiltes afdelingen for pneumatik, og et ak­tieselskab dannedes un­der ledelse af direktø­rerne Holger Hjorth og Theodor Holm. Dette aktieselskab havde i en årrække general­agenturet i Skandinavien for den verdens­kendte franske fabrik Michelin for salget af automobilgummi og cyklegummi, med kon­torer og lager i Reventlowsgade. Senere over­tog den franske fabrik imidlertid selv salget af automobilgummi fra egen afdeling i Køben­havn.

 

 

Theodor Holm

 

 

Aktieselskabet ophævedes i året 1932, og direktør Theodor Holm overtog for egen reg­ning fortsættelsen af denne afdeling.

Afdelingen for læder og skind fortsættes under Firma I.  A n d e r s e n j u n. & C o. (se dette).

Nordisk Cykle Pneumatik Agentur driver i dag en omfattende forretning i hele Skandi­navien med cyklegummi og forskellige spe­cialiteter, især til racercykler, som forhandles til grossister og fabrikanter indenfor cykle­branchen.

Under samme ledelse er også op­taget fabrikationen af cyklestel og cyklestyr, idet direktør Theodor Holm sammen med Vilh. Jørgensen (f. 27. marts 1896) har ledelsen af N o r d i s k C y k l e f a b r i k A/S (se dette).

Adresse: Linde Alle 51-53, Kbhvn. Vanløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Droge- & Kemikalieforretning A/S, se side 441.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage