Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 443
 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER A/s

 

omfatter følgende tre virksomheder: K a b e l ­v æ r k e t på Frederiksberg,

V a l s e v æ r k e t i Sundbyøster på Amager og

T r a a d v æ r ­k e t i Middelfart.

 

K a b e l v æ r k e t.

 "virksomheden blev un­der navnet "Nordisk Kabelfabrik" grundlagt af ingeniør H. P. Prior (f. 1866; d. 1936), som d. 1. september 1891 oprettede en fabrik for elektriske kabler og ledninger i Kannike­stræde nr. 14 København; men allerede i 1893 måtte virksomheden flyttes til større og mere tidssvarende lokaler i

Ryesgade nr. 105.

De efterfølgende års stær­ke udvikling inden for den elektrotekniske industri og den deraf føl­gende forøgede efter­spørgsel efter elektri­ske kabler og ledninger bevirkede imidlertid, at en ny udvidelse af ka­belfabriken var nød­vendig, men da pladsen i Ryesgade ikke tillod en sådan, besluttedes det i 1906 at bygge et kabelværk på en dertil erhvervet grund på Frederiksberg, hvor der var gode muligheder for yderligere udvidel­se. Det har derved væ­ret muligt, efterhånden som udviklingen kræ­vede det. at udvide produktionsrammerne, og Kabelværket på Fre­deriksberg er derfor i dag et fuldt moderne anlæg, der kan tilfredsstille de voksende krav, som udviklingen af elektroteknikken fører med sig.

På Kabelværkets grund ligger i øvrigt sel­skabets administrationsbygning (opført 1938­39), hvor direktion og hovedkontor har sine lokaler.

 

T r a a d v æ r k e t.

Initiativet til oprettelsen af et trådværk udgik fra en kreds af mænd inden for handels-, industri- og bankverdenen, og da kabelfabriken var storforbruger af kob­bertråd, som måtte importeres fra udlandet, var det naturligt, at den nævnte kreds kom i forbindelse med ingeniør H. P. Prior. Resul­tatet af de førte forhandlinger blev, at "Nor­disk Kabelfabrik" omdannedes til et aktiesel­skab under navn N o r d i s k e K a b e l- o g T r a a d f a b r i k e r, og d. 15. april 1899 åbne­des driften af Traadværket i Middelfart.

I be­gyndelsen fremstilledes kobbertråd, almindelig blank og galvaniseret jerntråd, pigtråd og søm, men efterhånden slog man også ind på andre fabrikationer, og i dag fremstiller fabriken tråd og båndjern, søm, kramper, skruer, kæder, møbelfjedre, hesteskosøm etc.

Fremstillingen af kobbertråd er senere overflyttet til Kabelvær­ket.

 

V a l s e v æ r k e t.

I året 1907 overtog selskabet F r e d e r i k s v æ r k  V a l s e v æ r k

som var blevet grundlagt omkring år 1800. Værket blev flyttet fra Frederiksværk til Sundby på Amager, hvor det efter genop­bygningen blev sat i drift i jan. 1909.

Vær­ket fremstiller halvfabrikata af metaller, såsom plader, rør, stænger og profiler.

 

S e l s k a b e t.

Aktieselskabet N o r d i s k e K a b e l- o g T r a a d f a b r i k e r stiftedes d. 21. febr. 1898 ved overtagelse af den af inge­niør Prior grundlagte fabrik. Ingeniør H. P.

Prior blev selskabets første administrerende di­rektør, og aktiekapitalen blev fastsat til 750.000 kr., men er senere udvidet, sidst i 1948 "til 22.500.000 kr.

 

Administrationsbygningen

 

Desuden er der i 1939 oprettet et holdingselskab, med en nuværende aktiekapi­tal på 16.500.000 kr., der under navnet N o r ­d i s k  I n d u s t r i  H o l d i n g  A/S arbejder i nøje tilknytning til selskabet.

J e r n t r a a d  ­s p i n d e r i e t  A/S i Varde, som A/S Nordi­ske Kabel- og Traadfabriker overtog i 1919, ejes nu af holdingselskabet.

 

Nuværende bestyrelse:

Gesandt N. P. Arnstedt (f. 20. sept. 1882)

Fh. borgmester Vilh. Fischer (f. 15. aug. 1877)

Direktør Henry P. Lading (f. 1. maj 1881),

formand

Direktør Vilhelm Nielsen (f. 14. nov. 1869)

Direktør Bent Suenson (f. 27. okt. 1902)

Direktør, generalkonsul Erik Thune (f. 2. okt. 1893).

 

Nuværende direktion:

Jørgen Knudtzon (f. 24. april 1894), adm. direktør og

P. J. Rasmussen (f. 11. juni 1888), tekn. di­rektør.

 

Adresse: La Coursvej 7, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage