Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 563
Spar - Spar

 

 

Borgen, der fungerede fra 12. november 1854 til 31. marts 1862, hvorefter købmand N. P. Stausholm trådte til og fungerede til den 1. januar 1875. Han afgav hvervet til fuldmægtig G. Blum, der i mange år havde været sparekassens revisor og var blevet medlem af direktionen den 7. november 1874.

Fuldmægtig Blum fungerede som kasserer og bogholder indtil d. 30. september 1895 og derefter alene som kasserer indtil 31. december 1905.

Bogholder N. Arnold, der ansattes d. 1. oktober 1895, fungerede som sådan indtil d. 30. september 1923, men han var allerede d. 14. maj 1908 blevet medlem af direktionen og blev efter tilsynsrådets tiltræden udnævnt til enedirektør den 1. april 1924.

Bestyrelsen består af et tilsynsråd: landsretssagfører Johannes Poulsen, der er formand, vicekonsul C. Holmen, sognefoged P. L. Bigaard, gårdejer J. P. Larsen, sognefoged N. P. Nielsen, politimester Carsten Arbøl, og tømrermester Erik Eriksen samt af sparekassens nuværende direktør, C. M. Jørgensen (f. 1902), der tiltrådte som direktør i 1941.

Indlånskapital: kr. 15.157.540,36.
Adresse: Nygade 4, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn.

Stiftet den 4. juni 1847.

Tilsynsrådets formand: købmand Emil Madsen (f. 1885).

Direktør (siden 1937): N. Th. Olsen (f. 1892).
Adresse: Jessensgade J, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Kerteminde og Omegn.

Sparekassen åbnedes d. 14. dec. 1861 med love, der var vedtaget af

borgerrepræsentationen d. 17. sept. s. å. Den stiftedes på initiativ især fra tobaksspinder M. E. Bloch (f. 1820, d. 1889), efter at borgerrepræsentationen havde arbejdet med planen i en årrække. Den første direktion kom til at bestå af to repræsentanter for landboerne, nemlig Baron C. Juel-Brockdorff, Schelenborg (f.

 

Spare- og Laanekassen for Kerteminde og Omegn

 

1827, d. 1888) og Proprietær D. Møller (f. 1818, d. 1876) samt fem byboer, nævnte M. E. Bloch, i hvis ejendom sparekassens første lokaler lå, læge G. H. Gottschalck (f. 1809, d. 1871) og købmændene Th. Delcomyn (f. 1820, d. 1910). E. A. Prøvensen (f. 1828, d. 1893) og J. Causlund (f. 1816, d. 1877).

Tilsynsrådet består nu af købmand O. Andresen, der er formand, forretningsfører J. J.
Petersen, murermester P. S. Petersen, kammerherre, hofjægermester Niels R. Juel,

gårdejer N. Chr. Rasmussen, fiskeeksportør Johs. Hansen og gårdejer V. Danielsen.

Direktion: Emil Sørensen (f. 1880), der tiltrådte i 1928, og F. C. Gotfredsen (f. 1905), der tiltrådte i 1944.

I de første år dreves sparekassens virksomhed i skiftende lokaler i direktionsmedlemmernes ejendomme, men i 1896 fuldendtes opførelsen af dens nuværende bygning. Lokalerne åbnedes d. 12. februar s. å.

Adresse: Langegade 33, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn.

Grundl. d. 25. okt. 1856 med prokurator Dahl som formand for bestyrelsen.

Direktør (siden 1922): P. C. Fasting (f. 1882).

Adresse: Jernbanegade 3, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Korsør og Omegn.

Grundl. d. 9. juli 1859 på initiativ af bl. a. borgmester N. Sylow (f. 1829, d. 1870). Nuværende direktion: direktør Holger Qvistgaard (f.1873),

proprietær J. P. N. Pedersen (f. 1877) og konsul Thorvald Rasmussen (f. 1884).

Adresse: Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk.

Stiftet 1. febr. 1862.

Nuværende direktion: gårdejer H. M. Andersen (f. 1884) og Fr. Rasmussen (f. 1901).

Adresse: Vestergade 21, Helsinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN OG OMEGN

Blev aabnet 1. Maj 1820. Som Stiftere nævnes: Kammerraad, Sekretær i General-Toldkammer- og Commerdekollegiet H. Bech, Etatsraad, Finansdeputeret J. Collin, Dr. Theol. J. P. Mynset, Etatsraad, Generalauditør og Bankdirektør P. Møller, Etatsraad, Borgmester F. C. Schäffer og Præst ved Trinitatis Kirke J. L. Paludan.

Adresse: Niels Hemmingsensgade 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.

Stiftet d. 1. maj 1820 på initiativ af assessor i generaltoldkammer- og commerce - collegiet Herman Bech,

dr. theol. J. P. Mynster,

etatsråd, finansdeputeret Jonas Collin,

etatsråd, generaldirektør, nationalbankdirektør P. Møller,

etatsråd, borgmester Schäffer og pastor J. L. Paludan; og disse seks udgjorde sparekassens første direktion.

Nuværende direktion: C. C. Dybdal (f. 1899) (adm. direktør siden 1945) og Erik Graae (f. 1883) (fra 1941).

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Kjøge og Omegn.

Grundl. d. 25. juni 1836.

Direktør (siden 1947): Harry Jensen (f. 1907).

Adresse: Torvet 14, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Lemvig Købstad og Omegn.

Grundl. d. 2. aug. 1847 på initiativ af I. C. F. W. Melbye, postmester,

købmand A. W. Andrup,

købmand M. Smith,

købmand P. Madsen,

møller C. Jensen, Søegaard,

proprietær N. Breinholt, S-Vinkel,

proprietær Christen Olesen, Gudum Kloster og

proprietær Jens Gregersen, Engbjerggaard, der tillige udgjorde den første bestyrelse. Nuværende direktør: C. P. Aaberg,

Adresse: Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage