Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 569
 

STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING

 

Den danske stats tilknytning til forsørgelses- og forsikringsinstitutioner dels som direkte stifter af sådanne, dels som garant går så langt tilbage i tiden som til midten af det 17. årh., men først et par hundrede år senere, nemlig d. 1. maj 1842, oprettedes den første danske egentlige livsforsikringsanstalt, Livsforsikrings-
anstalten i København, og denne anstalt samt den samtidig oprettede

søsterinstitution, Livrente- og Forsørgelsesanstalten af 1842, er de direkte forløbere for statsanstalten.

Staten har altså været banebrydende herhjemme på dette felt, og den af staten
garanterede statsanstalt indtager vedblivende en fremskudt stilling indenfor dansk livsforsikrings-virksomhed.

De for Statsanstalten gældende lovregler, hvorpå hele dens virksomhed hviler, er stedse blevet ændrede og moderniserede efter tidens krav, sidst ved lov af 26. nov. 1931, med ændringer ifl. lovene af 24. jan. 1934,

22. dec. 1936,

29. april 1940,

1. okt. 1945,

12. juli 1946 og

22. dec. 1947.

Embedsmændenes pligt til at tegne lovbefalet enkeforsørgelse i Stats anstalten bortfaldt allerede i 1919, og siden har Statsanstalten udelukkende forøget sin forsikringsbestand ved frivillig tegning, men også før den tid udgjorde den frivillige tilgang langt den væsentligste del af Statsanstaltens nytegning.

Den rigelige tilgang af nye forsikringer bærer vidne om, at Statsanstalten har vundet anerkendelse blandt befolkningen som en velorganiseret, moderne

livsforsikringsanstalt, hvor landets indvånere med fordel kan tegne deres livsforsikringer, livrenter og pensionsforsikringer under statens garanti.

Denne udvikling er kun muliggjort derved, at Statsanstalten tidligt indså, at et livsforsikringsselskabs trivsel er betinget af, at der anlægges rent forretningsmæssige principer for den daglige drift, derunder nødvendigheden af at få befolkningen i tale gennem direkte personlig påvirkning af agenter. Statsanstalten er da også nu landet over repræsenteret af ca. 150 hovedagenter og inspektører, der bistås af en talrig stab af underagenter.

 

Havnegade nr. 23

 

Da Statsanstalten er oprettet udelukkende til gavn og betryggelse for befolkningen, uden at der er tilsigtet vinding for nogen, har den været i stand til i tidens løb at udbetale betydelige beløb til de forsikrede som bonus, idet hele dens overskud efter de gældende lovbestemmelser kommer de forsikrede til gode på denne måde gennem kontante udbetalinger hvert 5. år.
For tiden fra 1871 til udgangen af 1949 er der således i alt udbetalt ca. 162 mill. kr. i bonus, deraf alene for 1941/1945 ca. 34 mill. kr. Under alt dette er Statsanstalten vokset op til en institution af betydelige dimensioner og er Danmarks største

livsforsikringsvirksomhed.

Ved udgangen af 1949 udgjorde dens samlede aktiver over ca. 746 mill.
kr., dens bestand af livsforsikringer over 1500 mill. kr. og af livrenter, pensionsforsikringer etc. 54 mill. kr. årlig hævning. Det sidste tal omfatter såvel de

renteforsikringer, der er i hævning, som de renteforsikringer, der først eventuelt senere vil kunne komme til udbetaling.

 

 

F. Tengqvist

 

Statsanstalten ejer ejendommene Havnegade 23-25-27, hvor hovedkontoret har sæde og hvor en stab på ca. 300 personer har deres gerning.

Direktion: administrerende direktør F. Tengqvist (f. 1895), matematisk direktør A. Kousgaard Nielsen (f. 1899),
vicedirektør K. Honum (f. 1897),

underdirektør O. Bakke (f. 1899),

underdirektør Erik Nielsen (f. 1895) og

matematisk underdirektør H. P. Rasmussen (f. 1908).

Bestyrelse: professor, jr. phil. J. F. Steffensen (f. 1873),

formand, generaldirektør K. Korst (f. 1894),

departementschef Andr. Møller (f. 1882),

direktør F. Tengqvist og

direktør A. Kousgaard Nielsen.

Adresse: Havnegade 23, København K.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 
 Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage