Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 123
 

A/S DANSK FOLKEFORSIKRINGSANSTALT

 

 

Dansk Folkeforsikringsanstalt’s ejendom, Otto Mønsteds Plads nr. 11

 

Stiftet d. 22. maj 1896.

I årene umiddelbart før A/S Dansk Folkeforsikringsanstalts start havde dansk livsforsikring skaffet sig en gan­ske smuk position. Kun kneb det med at få livsforsikringssagen ud til de brede lag af be­folkningen, idet de eksisterende selskabers forretningsgang var baseret på hel- halv­eller kvartårlig præmiebetaling, hvorfor det kun var de mere velstillede, der kunne være med.

Dette indså afdøde etatsråd Wilh. Hansen, og efter at have studeret de store engelske folkeforsikringsselskaber tog han initiativet

til oprettelsen af A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt.

Anstalten optog teg­ningen af livs- og bør­neforsikringer blandt den mindre bemidlede del af befolkningen. Præmierne opkræve­des ugentlig på forsik­ringstagerens bopæl, og optagelsen skete uden lægeundersøgelse.

Forsikrings betingelser­ne blev straks ved starten afpasset efter det brede publikums behov, og det kan i den forbindelse næv­nes, at Anstalten her blev banebrydende, idet den som det første af alle danske selskaber indførte præmiefrita­gelse i tilfælde af ar­bejdsudygtighed, en be­stemmelse, som senere er optaget af samtlige

selskaber.

Oprettelsen af DFFA betød, at livsforsik­ringens goder blev tilgængelige for hele det danske folk, og allerede de første år havde Anstalten en efter danske forhold stor tilgang, og denne er vokset med årene, således at An­stalten nu har udstedt henved 2 mill. policer, og den årlige præmieindtægt andrager over 38,5 mill. kr.

DFF A indførte straks bestemmelserne om forsikringstagernes andel i overskudet i form af bonus, og fra 1913 gik Anstalten over til bonustilskrivning, således at forsikringstager­ne får de tegnede forsikringssummer forhøjet med den opsparede bonus. Praktisk talt hele overskudet efter de lovmæssige henlæggelser til sikkerhedsfond kommer de forsikrede til gode i form af bonus, idet udbyttet til Anstal­tens aktionærer efter vedtægterne er begræn­set til 11.250 kr. i alt, eller mindre end 30/00 af Overskudet 1949, der var på over 4 mill. kr.

I 1949 indførte DFF A en ny tarif omfat­tende en folkeforsikringsafdeling med såvel uge- som månedsopkrævning samt en afdeling for almindelig livsforsikring, hvor præmierne også opkræves kvart- halv- og helårlig. End­videre er der i 1950 oprettet en afdeling for gruppelivsforsikring. Denne, der betyder en nyskabelse indenfor dansk livsforsikring, gi­ver mulighed for tegning af kollektiv livsfor­sikring med udbetaling ved dødsfald inden det 65. år for f. eks. en hel virksomheds per­sonale, når antallet er af en vis størrelse.

Efter etatsråd Wilh. Hansens død i 1936 le­dedes Anstalten af direktørerne cand. polit. Chr. Høyrup (f. 1870) og mag. scient. Aage Hostrup (f. 1866, d. 1941), der begge havde været knyttet til Anstalten fra dens begyn­delse. Ved direktør Aage Hostrups død blev direktør Chr. Høyrup adm. direktør. Cand. act. Erik v. d. Hude (f. 1900), der i 1937 var knyttet til Anstalten som vicedirektør, blev i 1941 direktør og efter direktør Chr. Høy­rups fratræden 1947 adm. direktør. Vicedirek­tør: landsretssagfører M. Barner-Rasmussen (f. 1919).

Formanden for Anstaltens bestyrelse er pro­fessor, dr. jur. Henry Ussing (f. 1886), der sammen med fh. direktør Chr. Høyrup og pro­fessor, dr. phil. Børge Jessen (f. 1907) udgør Anstaltens kontrolkomite.

Adresse: Otto Mønsteds Plads 11, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage