Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 168
 

 

DET FORENEDE DAMPSKIBS-SELSKAB

C. P. A. Koch (f. 1816, d. 1892) stiftede i Begyndelsen af 1850érne sammen med William Henderson Firmaet Koch & Henderson, der efterhånden fik en betydelig Rederiforretning (Ruter på Øerne, Odense, Kiel, Flensburg, Island) og bl.a. anskaffede det første Skruedampskib i Danmark. I 1856 foranledigede Koch foranledigede Koch Stiftelsen af ”Det almindelige Danske Dampskibs-Selskab” (Ruter på England, Antwerpen, Østersøen), hvis Leder han blev; da han i 1866 ved Bestillinger af 4 nye Dampere i England var kommen i finansielle Vanskeligheder trådte C. F. Tietgen (f. 1829, d. 1901) til og tog Initiativet  til Dannrlsen af Det forenede Dampskibs-Selskab ved Sammenslutning af de to nævnte Firmaer og den af H. P. Prior (f. 1813, d.. 1875) drevne Rederiforretning (Dampskibsfart på Øerne, Østjylland, Limfjorden og Norge). Selskabet har efterhånden samlet omtrent samtlige indenlanske Ruter og Ruter for Export af Landbrugsprodukter fra  Danmark på sin Hånd og skabt regelmæssige Ruter på så godt som alle Havne af Betydning i Skandinavien, Nord – og Østersøen, Frankrig, Portugal, Spanien, Italien, Levanten og Nordafrika. Efter Erhvervelsen af Dampskibsselskabet ”Thingvalla” i 1898 er Passager- og Godsfarten på de nordamerikanske Havne drevet med stor Kraft. Siden 1907 drives endvidere Fart på Sydamerika (La Plata). Formænd i Bestyrelsen har været: C. F. Tietgen 1866 – 96, Admiral C. A. Garde 1896 . 1902, Professor Carl Torp 1902 – 05, Admiral A. de Richelieu siden 1905.

Administrende Direktører: C. P. A. Kock 188 – 92

C. Normann 1892 – 96, Kunsul Jacob Brandt 1896 – 1905, Admiral A. de Richelieu 1905 – 08 (samtidig Formand i Bestyrelsen), C, M. T. Cold siden 1908.

Adresse: Kvæsthusgade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

 

DET FORENEDE DAMPSKIBS-SELSKAB (D.F.D.S) A/S

 

 

Stiftet d. 11. dec. 1866 af C. F. Tietgen (f. 1829; d. 1901) ved overtagelse af forskellige andre selskabers skibe, ialt 22 skibe på tilsammen 9500 tons d. w.

Selskabet har efterhånden samlet næsten alle de indenlandske ruter og

ruterne for eks­port af landbrugsprodukter fra Danmark til England på sin hånd og har skabt regelmæs­sige passager ­og fragtruter på havne i Skan­dinavien, Is­land, Færøerne, Nord- og Øster­søen, Frankrig, Portugal, Spa­nien, Italien, Levanten, Nord­afrika samt Nord- og Syd­amerika.

 

D.F.D.S’ bygning

 

Den af selska­bet efter over­tagelsen af Thingvalla - li­nien i 1898, under navnet

Skandinavien-Amerika Linien drevne passa­gerfart på New York måtte på grund af U.S.A's indskrænkning af indvandringen og som følge af den ved handelsaftaler skete om­lægning af Danmarks import fra Amerika til europæiske lande indstilles med udgangen af 1935, efter at en henvendelse til  den danske regering om statsstøtte til opretholdelse af li­nien var blevet afslået.

Ved den anden verdenskrigs begyndelse i 1939 bestod flåden af 96 skibe med en samlet brutto register-tonnage af 184.423 tons. Under krigen mistedes 32 skibe, men under og efter krigen har selskabet overtaget 28 skibe, dels

nybygninger og dels indkøbte skibe, og end­videre er der 3 skibe under bygning. Flåden består nu ved udgangen af 1950 af 45 damp­skibe, 39 motorskibe, 9 bugserfartøjer, 5 sø­gående lægtere, 47 dækkede og 28 åbne pramme med en samlet brutto register-tonnage af 195.969 tons. Størstedelen af flåden består af hurtiggående skibe beregnet for både passager­ og godstrafik, og i mange af dem er installeret kølerum.

 

M/S ”Kronprins Frederik”

 

Selskabets administrerende direktører var ved stiftelsen

H. P. Prior (f. 1813, d. 1875) og

C. P. A Koch (f. 1816, d. 1892) og har derefter været kommandør

C. Nor­mann (f. 1839, d. 1899),

Jacob Brandt (f. 1856, d. 1912),

admiral A de Richelieu (f. 1852, d. 1932) (samtidig for­mand for bestyrelsen),

C. M. T. Cold (f. 1863, d. 1934) samt

Kay Reinhard (f. 1871, d. 1928) og

A. O. Ander­sen (f. 1875, d. 1934).

Ved direktør A. O. Andersens død i 1934 blev J. A. Kørbing (f. 16. nov. 1885), som siden 1921 havde været selskabets tekniske direktør, administrerende direktør og L. O. Normann (f. 1. okt. 1890) di­rektør.

Bestyrelsens formand er bankdirektør Poul Andersen (f. 8. okt. 1889).

Adresse: Sankt Annæ Plads 30, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

150100150200250300350400450500550600650

Tilbage