Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 167
Fore - Fore
 

DE FORENEDE BRYGGERIER, A/S

Er stiftet 1891. Angående de i Drift værende Bryggerier, der er grundlagt før 1861, henvises til Artiklerne: Kastrup Bryggeri, Kongens Bryghus, Bryggeriet i Rahbeks Allé og Tvedes Bryggeri.

Aldersro Bryggeri anlagdes 1858 af et Aktieselskab, der imidlertid hurtig opløstes, og Bryggeriet overdroges til George Owen (f. 1816, d. 1874), efter hvis Død Broderen Frederick Owen (f. 1818, d. 1888) overtog det. I 1884 blev Bryggeriet sammen med ”Bryggeriet på Vodroffsvej” (nu Krone- Øl-Bryggeriet) overdraget til A/S Marstrands Bryggerier og gik med dette Selskab i 1891 ind under A/S De forenede Bryggerier. Alderso nedlagdes som Bryggeri i 1900.

Bryggeriet Rabeshave grundlagdes i 1850 af en Glarmester Friedel fra Glostrup; men da Forretningen i Løbet af 3 – 4 år gik tilbage, måtte en Grev Knuth, som havde sat Penge i Bryggeriet, overtage det; 1860 overdrog han det til Oliemøller Schytte og Brygger Knud Hansen. Efter Schyttes Død 1871 indtrådte Sønnen, Overretssagfører F. W. Schytte i Forretningen, som dreves af denne og Knud Hansen, indtil Bryggeriet i 1891 gik ind under A/S De forenede Bryggerier; det nedlagdes i 1893 som Bryggeri.

Bryggeriet Svanholm var oprindelig Maskinhørspinderi, men omdannedes i 1858 til Bryggeri af Etatsraad I. W. Heymann (f. 1818, d. 1884). Denne drev Bryggeriet til sin Død 1884, hvorefter det overgik til hans Sønner og blev drevet af Fr. Heymann, til det i 1891 optoges i A/S De forenede Bryggerier. Det nedlagdes samme År.

Adresse: Raadhusplads 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

De Forenede Bryggerier A/S.

Stiftet i 1891 ved sammenslutning af følgende ældre bryg­gerier:

 

K o n g e n s  B r y g h u s  tjente oprindelig til at forsyne den kgl. hofholdning og flåden med øl. Dets oprindelse kan med sikkerhed føres tilbage til 1454, men rimeligvis til 1443, da Christopher af Bayern gjorde Kbhvn. til residensstad.

I begyndelsen var bryggeriet på sel­ve slottet, senere på forskellige steder på Slots­holmen; i 1619 indrettedes det i den mærkelige bygning med det høje tag, som ligger ved Chri­stiansgade tæt ved Frederiksholms Kanal. Det blev indtil 1687 drevet for kongens reg­ning, men derefter bortforpagtet.

I 1767 flytte­des bryggeriet til den anden side af Frederiks­holms Kanal, hvor bryggerlavet, der fra 1739 drev bryggeriet, opførte et bryggeri. Ved bryg­gerlavets ophævelse i 1805 overgik bryggeriet til et aktieselskab, som eksisterede indtil bryg­geriets overgang til D. F. B. i 1891.

 

T v e d e s  B r y g g e r i.

Grundl. i 1842 på Ørholm ved Kongens Lyngby af kroforpagter H. J. Tvede (f. 1815, d. 1878), som i 1852 flyt­tede virksomheden til Kbhvn. (Vesterbrogade nr. 140). Efter dets overgang til D.F.B. i 1891 fortsattes ledelsen indtil 1905 af J. H. Bruhn og P. V. Tvede, der før sammenslutningen var bestyrere af bryggeriet.

 

K a s t r u p  B r y g g e r i.

Anlagt i 1845 ved Kastrup Glasværk.

I 1891 overgik det til D.F. B., og nedlagdes i 1905.

 

B r y g g e r i e t  R a b e s h a v e.

Grundl. i 1851 af greve F. M. Knuth og glarmester Frie­del fra Glostrup.

I 1891 overgik det til D.F.B.; det nedlagdes i 1893 som bryggeri og solgtes i 1905.

 

A l d e r s r o  B r y g g e r i.

Anlagt i 1860 af et aktieselskab, der opløstes i 1869.

I 1884 blev bryggeriet sammen med "Bryggeriet på Vodroffsvej" (senere Krone - Øl- Bryggeriet) overdraget til A/S Marstrands Bryggerier og gik med dette selskab i 1891 ind under D.F.B. Aldersro nedlagdes som bryggeri i 1900 og solgtes i 1902.

 

B r y g g e r i e t  S v a n h o l m

var oprinde­lig maskinhørspinderi, men omdannedes i 1853 til bryggeri af etatsråd I. W. Heymann (f. 1818, d. 1884).

I 1891 overgik det til D.F.B. Det nedlagdes samme år og solgtes i 1903.

 

B r y g g e r i e t  i  R a h b e k s A l l e.

Grundl. i 1860 af Peter August Vogelius (f. 1821, d. 1889), samtidig med nedlæggelsen af kaptajn J. C. Jacobsens hvidtølsbryggeri i Brolægger­stræde, af hvilket Vogelius havde været lejer fra 1857.

I 1874 overgik det til et konsortium (senere til et aktieselskab med P. A. Vogelius som formand for bestyrelsen), samtidig foran­dredes navnet fra A. Vogelius' Bryggeri til ovenstående firmanavn.

I 1891 overtoges det af D.F.B.

 

K r o n e – Ø l - B r y g g e r i e t, på Vodroffs­vej.

Grundl. i 1865 af Troels Marstrand (f. 1815, d. 1889) i forening med Jens Lund. Se endv. Aldersro Bryggeri ovenfor.

 

B r y g g e r i e t  A l l i a n c e.

Grundl. i 1880 af Edv. Blad, tømrermester H. H. Kayser, apo­teker Sprechelsen og maskinfabrikant Hüttemeier.

I 1891 gik bryggeriet over til D.F.B., medens den mineralvandsfabrik og Ølaftap­ningsanstalt, som havde dannet grundlaget for virksomheden, før bryggeriet indrettedes, solg­tes til Gl. Carlsberg. Bryggeriet nedlagdes i 1905 og solgtes i 1913.

 

B r y g g e r i e t  R a v n s b o r g.

Grundl. i 1867 i Ryesgade nr. 27 af bryggerne F. C. Mad­sen og J. Vestberg.

I 1891 overgik det til D. F.B. Det nedlagdes i 1893 og solgtes i 1900.

 

N y  B r y g h u s.

Anlagt i 1873 af brygger Niels Nielsen på Bülowsvej nr. 34.

I 1891 overgik det til D.F.B. og nedlagdes. Bryggeriet solgtes i 1900.

 

B r y g g e r i e t  F r e d e r i k s b e r g.

Grundl. i 1880 af et interessentskab, med Even Ibsen som ansvarshavende.

I 1891 overgik det til D.F.B. og nedlagdes. Det solgtes i 1906.

I 1894 købtes yderligere T u b o r g s  F a­b r i k k e r, der er stiftet 1873. (Se artiklen Tuborgs Bryggerier).

Endelig købtes i 1899 et under opførelse væ­rende bryggeri, T r e k r o n e r, i Valby. Tre­kroner har været drevet som maltgøreri, ind­til det i 1915 solgtes.

 

Ved T u b o r g s  F a b r i k k e r s  overgang til  A/S  D e  F o r e n e d e  B r y g g e r i e r  var Benny Dessau (f. 1868, d. 1937) direktør for fabrikkerne og var fra 1899 til sin død tillige adm. direktør for D.F.B.

Selskabets nuværende direktion består af: adm. direktør Herbert Je­richow (f. 1889) og direktørerne Einar Dessau (f. 1892) og N. Steenberg (f. 1897).

Adresse: V-Boulevard 22, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Forenede Bugserselskab A/S.

Dette sel­skab kan føres tilbage til det den 22. nov. 1784 stiftede Kjøbenhavns Pram- og Stenførerlaug.

I 1869 overgik dette til Kjøbenhavns Skibs­vandforsyningsselskab. Det nuværende navn antoges i 1874. Direktør (siden 1936): Kim Bærentzen (f. 1905).

Adresse: Toldbodvej 7 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forenede Bustefabriker ved P. Jarmer.

Grundl. i 1857 i Peder Skrams Gade nr. 8 af A. M. Sørensen.

Den 15. sept. 1910 overtaget af den nuværende indehaver, P. Jarmer (f. 1883), der i flere år havde været ansat i firmaet. 1919 overtoges firmaet Vald. Wellerings Eftf. og det flyttedes da til Store Kongensgade nr. 108.

Senere optoges også Dansk Bustefabrik i fir­maet.

I 1942 flyttedes virksomheden til den nuværende adresse.

Adresse: Store Kongensgade 48, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S De Forenede Conserves Fabriker (Chr. Tidemand - Br. Wolff & Arvé). Aktieselska­bet stiftedes i 1896 ved sammenslutning af fir­maet Br. Wolff & Arvé og firmaet Max Levig & Co.'s afdeling for import af konserves.

I 1900 tilkøbtes Chr. Tidemands Konservesfa­brik. Firmaet Br. Wolff & Arvé blev grund­lagt som konservesfabrik i 1877 af cand. pharm. W. Wolff (f. 1840, d. 1912) og Charles Arvé (f. 1846, d. 1905). Chr. Tidemands Kon­servesfabrik blev grundlagt i 1867 af cand. pharm. Chr. Tidemand (f. 1841, d. 1918). Nu­værende direktør: Ove Andkær (f. 1889).

Adresse: Tingvej 53, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage