Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 173
 

DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER, A/S

Er stiftet 1889, angående de i Drift værende Fabrikker, der er ældre end 1861, henvises til Artiklerne Ørholm Papirfabrik (under København) og Silkeborg Papirfabrik (under Silkeborg).

Strandmøllen er drevet som Papirfabrik fra Slutningen af det 16. Århundrede. I 1693 blev Hannoveraneren Johan Drewsen (d. 1734) Leder af Virksomhenden, og i 1718 overtog han den for egen Regning. Fabrikken var nu i den Drewsen´ske Families Eje indtil den i 1889 overgik til A/S De forenede Papirfabrikker. I 1898 ophørte Driften.

Havreholms Papirfabrik, der nedlagdes ved Overtagelsen i 1889, havde været drevet som Papirfabrik fra 1837, fra 1840 af Familien Culmsee.

Adresse: Store Strandstræde 18, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER A/S

 

 

Selskabet stiftedes i 1889 ved overtagelse af en række eksisterende virksomheder med fa­briksbygninger, grunde, maskiner, inventar, beholdninger af rå- og færdigvarer, løbende kontrakter m. v. og påbegyndte sin virksom­hed d. 1. marts 1889. De pågældende fabrikker var følgende:

 

S t r a n d m ø l l e n, grundlagt som papirfa­brik i 1643. Tilhørte den drewsenske familie 1718-1889. Blev på grund af sin trafikalt set uheldige beliggenhed nedlagt i 1898 og der­efter bortsolgt.

 

Ø r h o l m og N y m ø l l e ved Lyngby; pa­pirfabrik siden 1793.

Driften blev standset i 1921 og fabriksejendommene bortsolgt i 1933 til anden anvendelse.

 

H a v r e h o l m  P a p i r f a b r i k  i Tikøb sogn, grundlagt i 1837, nedlagt ved sammenslutningen i 1889 og afhændet.

 

S i l k e b o r g  P a p i r f a b r i k, grundlagt i 1844 af Michael Drewsen.

Vingsted Mølle ved Vejle, grundlagt som træsliberi i 1865, solgt i 1916.

 

Silkeborg Papirfabrik

 

M a g l e m ø l l e ved Næstved, stiftet som aktieselskab 1873.

 

D a l u m  P a p i r f a b r i k ved Odense, stif.­tet som aktieselskab 1873.

 

N ø r re b r o  P a p i r f a b r i k, oprettet 1873.

Driften ophørt og maskineriet bortsolgt i 1933, samtidig med igangsættelsen af Københavns Papir- & Karton-Fabrik. Solgt i 1949.

 

H a r a l d s k j æ r  P a p i r f a b r i k ved Vej­le, oprettet 1876, nedbrændt i 1922 og derefter solgt.

Siden 1889 har selskabet endvidere over­taget 2 andre papirfabrikker.

Først R a v n h o l m  P a p i r f a b r i k, som var grundlagt i 1906 og blev købt i 1908, hvorefter driften standsedes, og papirmaskinen overførtes til Dalum; selve fabriksbygningen blev afhændet i 1917.

Endvidere Frederiksberg Pa­p i r f a b r i k, som blev købt af den ferslewske familie i 1931 efter at have været i dennes besiddelse siden grundlæggelsen i 1881.

Selskabet har, foruden at de ældre fabrik­ker i årenes løb gentagne gange er blevet om­bygget og udvidet, selv oprettet 2 nye fabrik­ker, nemlig Københavns Papir- &

K a r t o n - F a b r i k (1933) og N y M a g l e ­m ø l l e Papirfabrik (1938) ved den nye kanal i Næstved. Endvidere har selskabet i 1934 på Nørrebro opført en bygning til sit hoved­lager.

Selskabet driver deref­ter i 1950 følgende fa­brikker:

D a l u m  P a p i r f a ­b r i k ved Odense, 5 pa­pirmaskiner (finere skri­ve- og trykpapir).

 

F r e d e r i k s b e r g  P a ­p i r f a b r i k, 2 papirma­skiner (pose- og pakpa­pir, billigere sorter tryk­papir etc.).

 

K ø b e n h a v n s  P a ­p i r - & K a r t o n - Fa­brik, 1 papir- og karton­maskine (simpleste pak­papir, grå maskinkarton m. m.).

 

G L.  og N y  M a g l e ­m ø l l e P a p i r f a b r i k i Næstved, 10 papirma­skiner (pak- og posepa­pir, tapet, toilet, serviet­ter, billigere sorter tryk- papir m. v.).

 

S i l k e b o r g  P a p i r ­f a b r i k, 3 papirmaskiner (fineste tryk- og skrivepapir, håndgjort papir og i en særlig af­deling seddelpapir til nationalbanken).

På Dalum og Gl. Maglemølle drives tillige træsliberi.

Selskabet beskæftigede ved sin start ca. 800 mennesker mod nu over 2000. Produktionska­paciteten er i samme tid steget til omkring det 10-dobbelte.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen udgjorde 2.500.000 kr., er siden da udvidet gentagne gange, senest i 1950 til den nuværende stør­relse 21.000.000 kr.

Bestyrelsen består nu af landstingsmand, di­rektør J. P. Stens balle (formand), konsul, gros­serer Th. Muus, direktør Johan Sthyr, direktør Kai B. With, hofjægermester Chr. Lüttichau, grosserer, cand jur. Poul Jacobsen og fh. han­delsminister, civilingeniør Axel Kristensen.

Direktion: adm. direktør Adam B. Bendix, teknisk direktør Poul Schou og L. C. Carlsen.

Adresse: Store Strandstræde 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage