Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 52
Berg - Bert
 

Thomas Berg videreførte konfekturehande­len til sin død i 1923, hvorefter den overtoges af broderen, Vilh. Berg, (f, 1867, d. 1934) un­der navnet Anthon Bergs Udsalg. Efter dennes død videreføres forretningen af Svend Berg (f. 1904) under eget navn og med egne fabri­kata.

Adresse: Frederiksberggade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. J. BERG

Vægtfabrik, er grundlagt 1843 af W. J. Berg (f. 1815, d.1893), efter hvis død Forretningen overtoges af hans søn, C. W. Berg (f. 1853).

I 1907 optog han Chr. Uldall (f. 1873) og C. Middelboe (f. 1875) i Firmaet; samtidig flyttedes Fabrikken fra Classensgade til Amerikavej 22, hvor den drives i Forening med Firmaet Th. Marstrand´s Efterfølger.

Adresse: Hyskenstræde 6, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

W. J. Berg & Th. Marstrand's Eftf. A/S. vægt ­og værktøjsfabrik. Firmaerne W. J. Berg, vægtfabrik,

grundl. i 1843 af W. J. Berg (f. 1815, d. 1893), og Th. Marstrand's Eftf., værk­tøjsfabrik, grundl. i 1851 af Theodor Christian Marstrand (f. 1817, d. 1863), sammensluttedes i 1907 til ovennævnte firma. Den 1. jan. 1929 omdannet til et aktieselskab. Direktør: civil­ingeniør Helge S. Schouboe (f. 1897).

Adresse: Ørnevej 71, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Bergen, skrædderi og herreekviperings­forreining.

Grundl. d. 19. maj 1853 af J. Hen­richsen (f. 1826, d. 1890). Indehaver (siden 1940): Emil Bergen (f. 1908).

Adresse: Kordilgade 39, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Bergendorff, smedefirma.

Grundl. d. 21. okt. 1868 af Bartram Hansen Clausen (f. 1839 i Vejle, d. 1910); 1907 overtaget af sønnerne, Richard Christian Ludvig Clausen og Frederik Christian Gotfred Clausen (f. 1883) under fir­ma Brødrene Clausen. I 1929 overtaget af Ri­chard Clausen (f. 1877, d. 1944), der drev fir­maet under navnet: Richard Clausen. Den nu­værende indehaver, smedemester Bergendorff (f. HH6), overtog forretningen i 1943, og har specialiseret virksomheden i fremstilling af tractor- og autohjul.

Adresse: Baldersgade 12, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bergenholz' Reklamebureau A/S.

Grundl. d. 1. juli 1906 af V. Bergenholz (f. 1862, d. 1929) og Jul. Schiøtt (f. 1856, d. 1910).

Omdannet til aktieselskab i april 1930. Di­rektion (siden stiftelsen): G. V. Bergenholz (f. 1896) og dennes søster, fru Ingeborg Hvidtfeldt (f. 1887).

Adresse: Jernbanegade 9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bergmann & Hüttemeier A/S, symaskine- og cyklefabrik. Grundl. d. 15. dec. 1863 af J. J. Bergmann (f. 1834, d. 1883) og C. E. Hütte­meier (f. 1841, d. 1903). Firmaet omdannedes i 1897 til et aktieselskab. Nuværende direktør:

A. H. Jørkild (f. 1881).

Adresse: Stormgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bergmann, Smith & Co., skibsmæglerforret­ning, dampskibsagentur, befragtning- og ha­vari-agentur.

Grundlagt af skibsmægler Chri­stian Smith, der omkring år 1860 nedsatte sig som skibsmægler i Århus; omkring år 1890 op­tog han sin søn, skibsmægler Robert Smith (f. 1860, d. 1934), i firmaet og samtidig antoges firmanavnet Chr. Smith & Søn. Sidstnævnte fortsatte forretningen som eneindehaver efter sin faders død indtil år 1905, da skibsmægler Eduard Bergmann (f. 1873, d. 1934) optoges

som kompagnon i firmaet, som derefter æn­drede navn til Bergmann, Smith & Co. Efter disses død i 1934 overtoges firmaet af skibs­mægler Axel Jensen (f. 1894), der nu er ene­indehaver.

Firmaet driver virksomhed som klarerings ­og befragtnings-forretning og er agent for en meget stor del af de førende rederier i Europa og Amerika.

Adresse: Mindet 18, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Paul Bergsøe & Søn, metallurgisk fabrik.

Grundl. i 1902 under navnet Dansk elektro­kemisk Fabrik; i 1905 overtaget af Paul Berg­søe (f. 1872), der i 1935 optog sin søn, Svend Bergsøe (f. 1902), som medindehaver. I 1942 udtrådte Paul Bergsøe af firmaet. Søsterselskab er oprettet i Landskrona 1943 under navnet Paul Bergsøe & Søn A/B.

Adresse: Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Berkel A/S, maskinfabrik.

Grundl. i 1905 (vedtægter af 7. april) med J. C. van Berkel som direktør. Han afløstes i 1909 af A. T. Michaelsen, der var direktør indtil 1949. I 1949 tiltrådte den nuværende direktør, P. O. Ham­mer (f. 21. nov. 1902).

Bestyrelsen består nu af direktøren sammen med nævnte A. T. Michaelsen og Bastian van Gent, Holland. Aktiekapitalen. der ved stif­telsen var på 10.000 kr., er nu på 250.000 kr. Selskabet er datterselskab af van Berkel's Pa­tent i Rotterdam.

Adresse: Gammel Strand 46, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BERLINGSKE TIDENDE

Mecklenborgeren Ernst Heinrich Berling (f. 1708, d. 1750) udgav fra 3. Jan 1749 ”Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender” (i Oktav Format) i Henhold til et Privilegium, som han Året forud havde købt af Bogtrykker Joachim Wielandts Enke.

Fra 2 Jan 1750 blev Formatet Kvart. Efter E. H. Berlings død fortsatte hans sønner, Johan Christian Berling (d.1771) og Georg Christoffer Berling (d.1773) Bladvirksomheden samt et af Faderen grundlagt Skriftstøberi.

I 1762 forandrede Bladet Navn til ”De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Kjøbenhavnske Tidender”, og i 1808 (da Formatet udviedes fra Kvart til Folio) til ”Den til Forsendelse med de kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende”; fra1833 endelig er Navnet ”Den til Forsendelse med de kongelige Brevposter privilegerede Berlingske politiske og Avertissements Tidende”. Efter de ovennævnte to Brødres  død overtog deres sønner; Johan Christian Berling (d.1826) (søn af Faderen af samme navn) og Carl Christian Berling (d. 1824); Sidstnævntes Enke blev Indehaver af Privilegiet, indtil det ved hendes død overgik til Sønnen, Johan Carl Ernst Berling (f. 1812, d. 1871); denne efterfulgtes atter af sin Enke og efter hendes død 1895 fornyedes Privilegiet for hendes Arvinger, der fremdeles ejer og udgiver Bladet, medens Privilegiet ophævedes i 1903 samtidig med Oprettelsen af en særlig ”Statstidende”.  Bladet tryktes først i store Kannikestræde, men fra 1771 har Trykkeriet været på det nuværende Plads i Pilestræde 34

Adresse: Pilestræde 34, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Berlingske Tidende. Hofbogtrykker Ernst Heinrich Berling (f. 1708, d. 1750), der i 1733 havde grundlagt et bogtrykkeri i København, begyndte fra d. 3. jan. 1749 udgivelsen af et blad, "Kjøbenhavnske Danske Posttidender". Bladet ændrede navn flere gange og antog i 1833 navnet "Den til Forsendelse med de kon­gelige Brevposter privilegerede Berlingske po­litiske og Avertissements-Tidende", som beva­redes til 1935. Bladet har stedse været i fami­lien Berlings eje og ved kontrakt af 25. juli 1895 oprettede slægten I/S Berlingske Tidende, der siden har været udgiver af bladet.

Bogtrykkeriet udskiltes i 1926 som et sær­ligt aktieselskab Det Berlingske Bogtrykkeri.

Chefredaktører: Terkel M. Terkelsen (f. 1904) (ansvarshavende) og Svend Aage Lund (f. 1900). Administrerende direktør: P. Ander­sen (f. 1899).

Adresse: Pilestræde 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Bernth, herreekviperingshandel og skrædderi. Grundl. d. 25. nov. 1874 af Julius Bernth (d. 1898).

Indehaver siden 1939: sønne­sønnen, Ole Peter Bernth (f. 1911).

Adresse: Langgade 32, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Bertelsen & Co., kolonialforretning en gros.

Grundl. i 1868 af Carl Bertelsen (f, 1842, d. 1916). Indehaver siden 1938: fru V. A. Aa­gaard med sønnen, Asger Aagaard som med­indehaver siden 1946.

Adresse: Rosensgade 30, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage