Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 53
Bikuben
 

BIKUBEN,

FORSØRGELSESFORENING OG SPAREKASSE


 

Bikuben blev stiftet d. 3. marts 1857 af en kreds af datidens kendte mænd med det for­mål at skabe et institut, hvor ubemidlede havde adgang til at opspare småsummer, og at opmuntre til at tænke på alderdommen og de opvoksende børns fremtid og uddan­nelse.

 

Dermed er allerede angivet noget af det, der karakteriserer Bikuben i sammenligning med andre sparekasser: forsørgelseskasserne. De består af to afdelinger, alderdomskassen og børnekassen; i den første afdeling kan under forskellige former indskydes penge med det formål at sikre sin egen eller andres alderdom; i den sidste kan der opspares mid­ler til fordel for børn, således at beløbet ud­betales til børnene, når de er blevet myn­dige (fyldt 21 år).

I begge tilfælde giver Bi­kuben tilskud til den almindelige sparekas­serente for at præmiere sådan opsparing. Den­ne del af virksomhe­den er i 1936 forøget med en afdeling, hvor man kan opspare til er­hvervelse af eget hus. Også her gives til­skud til den almindeli­ge rente, hvortil kom­mer, at Bikuben, når opsparingen er gen­nemført, giver særlig gunstige prioriterings­vilkår.

 

En Række betydnings­fulde sociale opgaver løses gennem den i 1894 åbnede forvaltnings­afdeling (den første private forvaltningsinsti­tution i Danmark), hvor midler, der ikke er til ejerens fri raadighed, forvaltes, og som i 1931 suppleredes med en afdeling, der mod­tager værdier i åbent depot.

 

Allerede i 1866 åbnedes Bikubens første fi­lial. ialt har Bikuben nu 18 filialer, hvoraf 12 i Københavns kommune, 4 i Frederiksberg kommune, 1 i Gentofte kommune (Hellerup) og 1 i Hvidovre kommune.

 

Pr. 31. marts 1950 udgjorde sparekassebe­holdningen på almindelige vilkår ca. 314 mill. kr., på 6 måneders opsigelse ca. 199 mill. kr. og på 9 måneders opsigelse ca. 59 mill. kr. I alderdomsforsørgelseskassen indestod pr. samme dato ca. 21 mill. kr., i børneforsørgel­seskassen ca. 8 mill. kr., og i byggespareafde­lingen ca. 1.750.000 kr. Forvaltningsafdelingen forvaltede pr. 31. marts 1950 ca. 448 mill. kr., heraf i åbent depot ca. 2,5 mill. kr., medens der i depotafdelingen (der er under overførsel til forvaltningsafdelingen) var deponeret vær­dier til et beløb af ca. 38 mill. kr.

 

Bikubens samlede reserver udgjorde pr. 3L marts 1950 ca. 72,6 mill. kr., hvoraf sparekas­sens reservefond androg 35 mill. kr., forsør­gelseskassernes reservefonds m. v. ca. 5,4 mill. kr. og forvaltningsafdelingens grundfond 4 mill. kr.

 

 

 

Bikuben havde op­rindelig til huse i Silke­gade nr. 45 (nu nr. 13), en bygning, der for­længst er nedrevet.

I 1860 erhvervedes ejen­dommen, Silke gade nr. 8, hvor der var indret­tet en silkefabrik, og i 1865 ejendommen, Pi­lestræde nr. 15, og her opførtes nye bygninger, hvor Bikubens ekspe­ditionslokaler indrette­des, lokaler som dog hurtigt viste sig at væ­re for små. I 1881-84 op­førtes derfor en ny byg­ning efter tegning af etatsråd Herholdt.

I 1897 erhvervedes hjør­neejendommen, Pile­stræde-Silkegade, hvor der i 1928-29 foretoges en tilbygning under le­delse af arkitekt Got­fred Tvede. I 1938 og 1948 foretoges endvi­dere under ledelse af arkitekt G. Palludan ombygninger og udvi­delser af lokalerne, hvorved også ejendom­men Silkegade nr. 6 delvis toges i brug.

 

Siden Bikubens stiftelse har tilsynsrådets formænd været: etatsråd, finanshovedbog­holder R. C. Stæger (1857-60), konsul Ferdi­nand Wolff (1860-62), justitsråd C. C. v. Støcken (1862-74), overretsprokurator Vilh. Rode (1874-86), departementschef J. H. Ste­phensen (1886-89), højesteretssagfører P. G. C. Jensen (1889-1911), højesteretssagfører J. V. Møldrup (1911-44) og højesteretssagfører, kammeradvokat Arne Kemp (siden 1944).

 

Bikubens direktion bestod til at begynde med af 3 af Bikubens stiftere: Jul. Hellmann (1857­81), dispacheur Abraham Wessely (1857-60) og professor Adolf Steen (1857-86). Af disse må Jul. Hellmann betragtes som den egentlige stifter.

 

De senere direktører har været: konferens­råd C. N. David (1860-62), konsul Ferdinand

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage