Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 64
Borc - Bord
 

 

A. Borch-Christensen, automobilforhandler.

Grundl. i nov. 1877 af Lars Bendixen (f. 6. nov.1855, d. 15. dec. 1924). Forretningen var oprindelig herreekvipe­ringsforretning (K. L. Momme's Eftf.), men i 1882 åbnedes i stedet en cykleforretning, som i 1901 udvidedes til og­så at omfatte automo­biler og motorcykler.

I 1904 blev virksomhe­den et aktieselskab med Ove Bendixen (f. 6. ju­ni 1884, d. 7. juni 1932) og O. Oxelberg Lind­hard (f. 23. maj 1872, A. Borch-Christensen d. 8. juli 1942) som direktører.

 

A. Borch-Christensen

 

I 1920 ophæ­vedes aktieselskabet, og et interessentskab med ovennævnte Ove Bendixen og O. Oxelberg Lindhard som deltagere dannedes. Ved Ove Bendixens død i 1932 indtrådte hans enke, fru Signe Bendixen, i firmaet.

 

Toldbodvej nr. 5

 

 

I 1943 overgik fir­maet til A. Borch-Christensen under firmanavnet Bendixen & Lindhard's Eftf. ved A. Borch-Christensen, der i 1945 flyttede forret­ningen til dens nuværende adresse, hvor han i forvejen havde en virksomhed i samme bran­che. Siden da anvendes alene det nuværende firmanavn.

Adresse: Toldbodvej 5, Kbhvn. K. og

Omøgade 3, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sv. V. Borchers blikkenslager-, gas-, vand- og sanitetsforretning.

Grundl. d. 9. april 1896 af H. C. Borchers (f. 1861, d. 1906). Indehaver (siden 1945): Sv. V. Borchers (f. 1917).

Adresse: Lyngby Hovedgade 9 A, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Bordiér, malerforretning.

Grundl. d. 7. febr. 1863 af Ferd. Alexander Bordiér (f. 1837, d. 1888).

I 1894 overtaget af Henrik Alex. Bor­diér (f. 1868), og i 1949 af Armand Bordiér (f. 1900) (medindehaver siden 22. april 1925).

Adresse: Østerbrogade 71 B, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. E. BORDING

Bog- og Stentrykkeri etc., er grundlagt 1847 af F. E. Bording (f. 1817, d. 1884), efter hvis død Firmaet overgik til hans Nevø, Victor Petersen (f. 1860).

Forretningen, der fra Begyndelsen væsentlig kun omfattede merkantilt Arbejde, henflyttedes i 1889 til sine nuværende Lokaler, samtidig med at den udvidedes med Papirforretning en gros; fra 1907 Specialfabrikation af Kassekontrolblokke og Gennemskrivningsbøger.

Adresse: Nybrogade 12, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

F. E. Bording A/S. Lige siden 1792 har fem generationer af slægten Bording i ubrudt ræk­kefølge drevet bogtrykkervirksomhed i Kbhvn.

Virksomheden grundlagdes af Mathias Seest (f. 1761, d. 1812) og videreførtes fra 1812 til 1822 af hans nevø, Carl Adolph Bording (f. 1785, d. 1822) og derefter af dennes enke til hendes død i 1850, i de sidste år bistået af sønnen, Frederik Emanuel Bording (f. 1817, d. 1884), der efter moderens død overtog bog­trykkeriet, som han allerede i 1839 havde gi­vet det siden da bevarede firmanavn.

 

  

       F. E. Bording        V. Petersen Bording

 

 

Da F. E. Bording ikke efterlod sig sønner, overgik virksomheden, der da var udvidet med stentrykkeri og fabrikation af spillekort, til hans nevø, Victor Petersen Bording (f. 1860, d. 1926), som indledte den nyere tid i firmaets historie, der har været kendetegnet af stadig vækst og udvidelser.

I 1907 optoges fremstillingen af kasseblokke og gennemskriftsbøger efter Paragon-systemet, og det blev grundstenen til den specialafdeling for alle arter gennemskriftsformularer, som siden har vundet så stor indpas såvel inden­for erhvervslivet som indenfor stat og kom­mune.

I 1923 kom offsettryk-afdelingen til, i 1931 oprettedes salgskontor i. Århus, i 1938 udskiltes Paragon-afdelingen som et bifirma til F. E. Bording under navnet

P a r a g o n A/S, og i 1939 optoges fremstillingen af mærkater.

I 1945 overtoges Taylorix bogholderisyste­mer, og denne nye afdeling af virksomheden indregistreredes som bifirma til F. E. Bording A/S under navnet T a y l o r i x A/S.

De mange udvidelser har medført adskillige flytninger af trykkerier og kontorer; i 1929 flyttedes virksomheden således fra den smuk­ke, gamle hjørneejendom Nybrogade nr. 12 til Meinungsgade nr. 6-8.

I de senere år er såvel Paragon A/S's salgskontor som F. E. Bording A/S's administrations- og salgsafdelinger og Taylorix A/S flyttet til "Skt. Annæ Palæ", Borgergade nr. 16-18.

Bogtrykker Victor Petersen Bording fandt sideløbende med ledelsen af sin store virksom­hed også tid til forenings- og organisationsar­bejde. Han var fra 1889 formand for de kø­benhavnske typografer, fra 1902 formand for Dansk Typografforbund, og var blandt bane­bryderne ved stiftelsen af Forening for Bog­håndværk.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage