Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 5
Aalb - Aalb
 

200.000 kr., udvidedes i 1936 til 400.000 kr. og i 1948 til 600.000 kr.

I 1910 blev møllen underkastet en meget gennemgribende og omfattende om- og tilbygning, ligesom kraftanlæget, der hidtil var et dampanlæg, blev ombyttet med en dieselmotor. I tidens løb har der fundet talrige udvidelser og ombygninger sted, så at møllen i dag er et fuldt ud moderne indrettet anlæg. 11928 blev den store havnesilo bygget. I 1948 ombyggedes og moderniseredes møllen fuldstændigt, bl. a. installeredes pneumatisk transport i hele møllen, og møllen er i dag Skandinaviens største pneumatiske mølle. Møllens kapacitet er i dag ca. 1000 tdr. hvede og rug, og der beskæftiges ca. 45 mand.

Adresse: Poul Paghs Gade 4—12, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg ny Vognmandsforretning ved Erik Larsen.

Grundl. d. 1. juli 1864 af S. C. Christensen; efter denne overtaget af en søn, som

drev forretningen til 1899; derefter overgik den til et aktieselskab med A. I. Kjærsgaard

som direktør. Fra 1902 var Søren Larsen (f. 1855, d. 1933) adm. direktør, indtil han i 1918

opkøbte aktiekapitalen og overtog firmaet som eneindehaver. Omkring 1925 optog han sin

søn, Erik Larsen, som kompagnon. Ved Søren Larsens død i 1933 indtrådte hans enke som

parthaver i forretningen. Efter hendes død i 1940 fortsætter ovennævnte Erik Larsen firmaet

som eneindehaver. Adresse: Kjellerupsgade 5, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AALBORG OSTE-EXPORT KOMPAGNI, A/S. se J. S. Svendsen (i Aalborg)

Kilde: Kraks Danmarks ældste forretninger 1910

 

Aalborg Patent Damp-Kaffebrænderi ved R. C. Riise.

Grundl. d. 13. juni 1863 i „Kong Hans Gaard" på Gammeltorv af H. F. Jensen, i 1898 overgået til M. S. Jensen og i 1910 til Schmidt- Jensen.

Den 1. okt. 1937 overtoges kaffebrænderiet af den nuværende indehaver, R. C. Riise (f. 28. juni 1905).

I 1870 erhvervedes ejendommen paa den nuværende adresse, hvor virksomheden siden da har haft til huse. Kaffebrænderiet er det første, der er anlagt i Danmark udenfor København.

Adresse: Adelgade 18, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Portland-Cement-Fabrik A/S, se side 7.

 

Aalborg Saltraffinaderi, se M. Kragelund's Fabrikker.

 

Aalborg Stempelfabrik ved Arthur Larsen.

Grundl. i 1888 af fabrikant Christensen, og den 1. juli 1893 overtaget af Chr. Lund. Den

1. juli 1937 blev firmaet overtaget af den nuværende indehaver, Arthur Larsen (f. 19. febr.

1903). Fabrikken har siden 1893 haft den nuværende adresse.

Adresse: Jomfru Ane Gade 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AALBORG STIFTSTIDENDE

Den 19 Okt 1743 fik Johan Petersen Holtzberg (f. 1712, d. 1782) Privilegium på at drive Bogtrykkeri i Viborg og være alene Bogtrykker i Nørrejylland. Trykkeriet fik imidlertid Hjemsted i Aalborg og her solgtes det i 1765 ved offentlig Auktion til Stiftsprovst H. P. Gudme og Kapellanerne K. P. Clementin, Johan Wandel og K. P. Gudme, og de fik samme År kgl. Privilegium på at drive Trykkeriet. I 1767 begyndte de Udgivelsen af et Ugeblad kaldet ”Aalborgs nyttige og fornøjelige Jydske Efterretninger”. I 1771 fik Udgiverne Privilegium på at udgive dette Blad. Trykkeriet lededes af førnævnte Holtzberg, Kontorforretningerne af tysk Skoleholder Jacob Saurbier (f. 1724, d. 1789). I. 1772 antog Bladet Navnet ”De Aalborgske alene priviligerede Jydske Efterretninger.” Samme År overtog Johan Wandal (f. 1731, d. 1797) Bladet og Trykkeriet alene. Fra 1794 begyndte det at udkomme 2 Gange ugentlig under Titel ”De til Forsendelse med Posten alene priviligerede Jydske Efterretninger og almindelige Stiftstidender”. I 1795 overdrog Wandel Trykkeri og Blad til sin Søn, Peder Friss Wandal (f. 1765, d. 1828). I 1809 forandredes Titelen til ”Aalborg Stifts kgl. Allene priviligerede Jydske Efterretninger og Avertissements Tidender” og i 1824 til ” Aalborg Stifts Avis eller de til Forsendelse med Brevposterne kgl. Priviligerede Jydske Efterretninger”.  I 1825 optoges Jens Schiern som Medinteresseret for snart efter at blive Eneejer. I 1827 sammensluttedes Bladet med en af Albert Borch i 1809 stiftet, ligeledes privilegeret Tidende. Det sammensluttede Blads Navn blev ”Aalborg Stiftstidende og Adresseavis” og dets Ejere Albert Borch og Nathan Philip Rée (f. 1795, d. 1834). Efter Borchs Død i 1827 udgaves Bladet af hans Enke og Rée, sidstnævnte som Redaktør. Efter Rées Død udgaves Bladet af Rées og Borchs Enker, efter sidstnævntes Død i  1837 af Sønnen, Jens Christian Borch og Enkefru Rée. I 1839 blev N. P. Rées Brodersøn, Bernhard Philip Rée (f. 1813,d. 1868) Redaktør og, efter at han i 1841 havde ægtet Farbroderens Enke (d. 1845) Medejer af Bladet. Efter hans Død fortsattes Udgivelsen af hans Enke, Marie Rée (f. 1835, d. 1900), der efter Borchs Død blev Eneejer, og efter hendes Død af hendes Dødsbo. Fra 1849 udkommer Bladet 6 Gange ugentlig.

Adresse: Ålborg.

Kilde: Kraks Danmarks ældste forretninger 1910

 

Aalborg Stiftsbogtrykkeri og Aalborg Stiftstidende

A/S. Den 18. okt. 1743 fik Johan Petersen Holtzberg (f. 1712, d. 1782) privilegium på at drive bogtrykkeri i Viborg og være alene bogtrykker i Nørrejylland. Trykkeriet fik

 

 

 

Aalborg Stiftstidendes hus på Nytorv i Aalborg

 

imidlertid hjemsted i Aalborg, og her solgtes det i 1765 ved offentlig auktion til stiftsprovst

H. P. Gudme og kapellanerne K. P. Clementin, Johan Wandal og K. P. Gudme, og de fik samme år kgl. Privilegium på at drive trykkeriet.

I 1767 begyndte de udgivelsen af et ugeblad kaldet „Aalborgs nyttige og fornøjelige Jydske Efterretninger".

I 1771 fik udgiverne privilegium på at udgive dette blad. Trykkeriet lededes af førnævnte J. P. Holtzberg, kontorforretningerne af tysk skoleholder Jacob Saurbier (f. 1724, d. 1789). I 1772 antog bladet navnet „De Aalborgske alene priviligerede Jydske Efterretninger".

Samme år overtog Johan Wandal (f. 1731, d. 1797) bladet og trykkeriet. Fra 1794 begyndte det at udkomme 2 gange ugentlig under titel „De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Jydske Efterretninger og almindelige Stiftstidender".

I 1795 overdrog Johan Wandal trykkeri og blad til sin søn, Peder Friis Wandal (f. 1765, d. 1828).

I 1809 forandredes titlen til „Aalborg Stifts kgl. allene privilegerede Jydske Efterretninger og Avertissements Tidender" og i 1824 til „Aalborg Stifts Avis eller de til Forsendelse med Brevposterne kgl. priviligerede Jydske Efterretninger".

I 1825 optoges Jens Schiern som medinteresseret for snart efter at blive eneejer.

I 1827 sammensluttedes bladet med en af Albert Borch i 1809 stiftet, ligeledes priviligeret tidende. Det sammensluttede blads navn blev „Aalborg Stiftstidende og Adresseavis" og dets ejere Albert Borch (d. 1827) og Nathan Philip Rée (f. 1795, d. 1834). Efter Borchs død i 1827 udgaves bladet af hans enke og Rée, med sidstnævnte som redaktør. Efter Rées død udgaves

bladet af Rées og Borchs enker, efter sidstnævntes død i 1837 udgaves det af sønnen,

Jens Christian Borch og enkefru Rée. I 1839 blev N. P. Rées brodersøn, Bernhard Philip

Rée (f. 1813, d. 1868) redaktør og, efter at han i 1841 havde ægtet farbroderens enke (d.

1845), medejer af bladet. Efter hans død fortsattes udgivelsen af hans enke, Marie Rée (f.

1835, d. 1900), der efter Borchs død blev eneejer, og efter hendes død af hendes dødsbo.

 

Den 1. jan. 1911 overdroges såvel Aalborg Stiftstidende som Aalborg Stiftsbogtrykkeri til

cand. pharm. L. A. Schiøttz-Christensen (f. 1863, d. 1950), der siden sept. 1900 havde været

bladets redaktør og var indehaver af begge virksomheder til 1943, da disse omdannedes

til et familieaktieselskab med en aktiekapital på 1,5 mill. kr. Selskabets nuværende bestyrelse

består af fru Thora Schiøttz-Christensen, fru Eja Packness og direktøren, chefredaktør,

cand. phil. Alf Schiøttz-Christensen (f. 1909). Sidstnævnte blev administrator og teknisk

leder i 1934, ansvarshavende redaktør

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

Tilbage