Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 369
Levr - Lind
 

Levring & Larsen A/S, elektrisk installations­ og radioforretning.

Grundl. d. 11. dec. 1898 af Olaf Rye Levring (d. 1906) og Holger David Larsen (f. 1864, d. 1936).

Omdannet til aktie­selskab i 1934.

Nuværende direktør: S. A. Kaarsberg Schmidt (f. 1910).

Adresse: Gammel Kongevej 140, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

LEVYSOHN´s BRODERIMAGASIN

Kgl. Hofleverandør, er grundlagt 1852 af Israel Cosmann Levysohn (f.1827, d.1894); i 1890 overtaget af hans Datter, Mariane Levysohn (f.1860)

Adresse: Bredgade 45A, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Albert Levysohn, grosserer- & agenturforret­ning.

Grundl. i 1888 af Albert Levysohn (f. 1860, d. 1937).

Indehaver (siden 1937): fru Esther Levysohn (f. 1869) og datteren, Grete Levysohn (f. 1896).

Adresse: Store Strandstræde 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Libergren, herreekviperingsforretning.

Grundl. i 1882 af C. Holmbom.

Indehaver (si­den 1. nov. 1949): H. Libergren (f. 1910).

Adresse: Adelgade 86, Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                                     

TH. LICHTENBERG & Co

Mel- og Grynhandlerfirma, er grundlagt i 1829 af Ludvig Ernst Lictenberg (f. 1796, d. 1861). Efter hans Død overtoges Virksomheden af Sønnen, Johan Theodor Lichtenberg (f. 1853), der fra 1857 havde drevet Svanemøllen sammen med Oberst J. P. E. Ekman (f 1811, d. 1883) under Firma Th. Lictenberg & Co.

I 1878 ophørte sidstnævnte Forretning, medens Mel- og Grynhandelen fortsattes under samme Firmanavn og i 1908 overdroges til J. T. Lichtenberg´s Svigersøn, Axel Lilliecrona (f. 1860) og C. M. Fredholm (f.1872).

Adresse: Borgergade 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

T. I. P. Lichtenberg's Bagerier og De forenede Skibsbrødfabrikker A/S.

Bageriet er anlagt d. 10. dec. 1810.

I 1887 overtoges det af Theodor Johan Peter Lichtenberg (f. 1865, d. 1901).

I 1900 overtog T. r. P. Lichtenberg desuden den skibsbrødforretning, som hans fader, C. F. Lichtenberg (f. 1837, d. 1900) havde grundlagt i 1870.

I 1911 sammensluttedes denne virksom­hed med skibsbrødfabrikken på Bodenhoffs Plads, der var grundlagt af A. N. Hansen, og den samlede virksomhed fik navnet De for­enede Skibsbrødfabrikker A/S.

I 1926 stiftedes aktieselskabet T. I. P. Lichtenbergs Bagerier og De forenede Skibsbrødfabrikker.

Nuværen­de direktør (siden 1943): Rudolf Jørgensen (f. 1913).

Adresse: Islands Plads, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Lichtinger A/S, cigarillosfabrik.

Grundl. d. 6. okt. 1910 med Aage Lichtinger (f. 1882) som direktør til 1939.

Bestyrelsen består nu af fabrikant W. ø. Larsen (f. 1893), der er kommitteret i selska­bet fra 1939; højesteretssagfører Flemming Al­lerup (f. 1893), der er bestyrelsens formand; grosserer Ole W. Ø. Larsen (f. 1920) og fabri­kant Aage Lichtinger.

Direktør: Svend Aage Hessner (f. 1900) (si­den 1939).

Adresse: Jagtvej 169, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Lieberkind A/S, manufaktur- og herreek­viperingsforretning.

Grundl. ca. 1890 af farver H. E. Thygesen.

I 1900 overtaget af Valdemar Jensen (f. 1875) og i 1908 af Poul Lieberkind (f. 1882, d. 18. maj 1948).

Efter dennes død omdannet til et aktieselskab med en aktieka­pital på kr. 300.000. Direktion: Sv. Juel (f. 15. juli 1917).

Adresse: Nørregade 17, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. W. Liebst, Indehaver K. Liebst.

kolonial-, korn- og foderstofforretning, bygningsartikler, kgl. hofleverandør.

Grundl. d. 26. aug. 1847 af Peder Wilhelm Liebst (f. 1808, d. 1873).

Inde­haver (siden 1921): sønnesønnen, K. Liebst (f. 1893).

Adresse: Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Liisberg & Søn's Eftf. ved C. J. Liisberg, smedeforretning og vognfabrik.

Grundl. d. 1. jan. 1862 af Johan Nicolai Gjern.

Indehaver (siden 1937): Carl Johan Liisberg (f. 1888).

Adresse: Dronningens Tværgade 42, Kbhvn. K.          

 

H. P. Lillelund A/S, glarmesterforretning.

Grundl. d. 22. juni 1847.

I 1884 overtaget af H. P. Lillelund (f. 1856, d. 1936).

I 1936 omdan­net til et aktieselskab.

Nuværende direktør: ovennævntes dattersøn, Mogens Lillelund­-Christiansen (f. 1917).

Adresse: Peder Hvitfeldts Stræde 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lilliendal, handelsgartneri.

Grundl. i 1903 af P. Pedersen (f. 1880).

I 1944 overtaget af søn­nen, Verner Pedersen (f. 1912).

Gartneriet var oprindelig anlagt som landbrug, men blev se­nere omdannet til handelsgartneri og omfatter nu både blomster, planter og grønsager.

Adresse: Ørbækvej 50, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. F. F. LILLIEQVIST´s ENKE

Garverfirma, er grundlagt i 1854 af J. F. F. Lillieqvist (f. 1830, d.1900), efter hvis Død Enken, Andrea Lillieqvist overtog Virksomheden. Hun optog Året efter sin Søn, Louis Lillieqvist (f.1866), der efter hendes Død i 1905 er Eneindehaver.

Adresse: Nørrbrogade 187, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Limfjorden, Bryggeriet, se Aalborg Aktie­-Bryggerier.

 

Limfjordsøsters-Kompagniet ved Valdemar Jensen & Co.

I 1851 bortforpagtedes østers­fiskeriet i Limfjorden af regeringen til agent I. B. Steenberg, kammerråd Lykke og justits­råd C. Claudi.

Fra 1885-90 frededes "Østers­fiskeriet; hvorefter der sattes bestemte græn­ser for dets udnyttelse.

De nuværende forpag­tere er: tandlæge Valdemar Jensen, Aalborg (f. 1887), grosserer Axel Jensen, Odense (f. 1891), købmand Albert Thomsen, Århus (f. 1880) og fiskeeksportør A. Priess, Glyngøre (f. 1886).

Adresse: Ørodde, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Robert Alling Linck, glarmesterforretning.

d. 15. juli 1888 af A. B. Linck (f. 1854, d. 1916).

Fra dennes død fortsat af søn­nen, Robert Linck (f. 1889).

Adresse: Amager Landevej 144, Kastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Lind, herreekviperingsforretning.

Grundl. i 1910 af Viggo Schrøder (f. 1880).

Den 1. marts 1931 overtaget af A. Lind (f. 1884).

Adresse: Strandvejen 175, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. V. Lind, frugt, import og en gros.

Grundl. d. 15. okt. 1896 af Chr. V. Lind (f. 1873, d. 1936).

I 1932 overtoges virksomheden af grund­læggerens søn, Knud P. Lind (f. 1907).

 


Knud P. Lind

 

Forretningen begynd­te som detailforretning i Jernbanegade, i 1906 gik virksomheden til­lige over til en gros handel, og s. å. flytte­des til hjørnet af Gra­vensgade og Store Ve­stergade og i 1945 flyt­tedes til egen, nyind­rettet ejendom i Løkkegade 20, hvor der

bl. a. findes et stort bananmodningsanlæg.

Adresse: Løkkegade 20, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage