Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 393
Matt - Maur
 

Matthissen & Dittmann A/S, støbegodsforret­ning, afdeling af C. M. Hess' Fabrikker A/S, Vejle (indregistreret i 1936 under navnet C. M. Hess' Fabrikker A/S, Matthissen & Dittmann A/S).

Firmaet stiftedes i 1899 som et selv­stændigt firma af købmand E. Matthissen, Ros­kilde, den senere etatsråd E. Matthissen (f. 1866, d. 1927) og grosserer Halfdan Dittmann, Kbhvn. (f. 1863, d. 1923) og anmeldtes til fir­maregistret d. 21. april 1899.

Matthissen ud­trådte af firmaet d. 1. nov. 1911, men H. Ditt­mann førte forretningen videre indtil han i 1917 trak sig tilbage. C. M. Hess' Fabrikker overtog da virksomheden fra d. 1. jan. 1918, og da fabrikkerne d. 1. april 1919 omdannedes til aktieselskab, blev forretningen en afdeling af dette.

Den er siden slutningen af august 1923 ledet af civilingeniør Jørgen Falck (f. 1881).

Falck var ved aktiesel­skabets stiftelse ind­trådt som medlem af bestyrelsen og blev den 1. jan. 1931 tillige di­rektør i fabrikkerne med København og omegn som sit særlige område og sæde i Kø­benhavn.

Forretningen havde oprindelig til huse i Købmagergade nr. 22, men flyttede i 1901 herfra til sine nuværende lokaler i Bredgade nr. 20.

 

Jørgen Falck

 

Denne ejendom købtes i 1912 af gros­serer Halfdan Dittmann og overtoges - i for­bindelse med forretningsovertagelsen - d. 1. juli 1919 af C. M. Hess' Fabrikker, som den fremdeles tilhører.

I de forløbne år er der fo­retaget omfattende moderniseringer af loka­lerne; en større udvidelse af kontorerne udfør­tes i 1935. Ved køb fra Garnisons Kirkeplads i juli 1928 og maj 1930 har grundarealet fået en heldig forøgelse.

Forretningens hovedvirksomhed har alle da­ge været salg af kakkelovne, kaminer, komfu­rer og almindeligt bygningsstøbegods, og Mat­thissen & Dittmann har gennem årene haft be­tydelige leverancer såvel til store private byg­geforetagender som til de kommunale bygge­rier i hovedstadskommunerne. Hertil føjedes i 30'erne salg af stålvinduer.

I Forbindelse med Matthissen & Dittmann drives en ingeniørafdeling for centralvarmean­læg, der er oprettet i januar 1919 som en af­deling af C. M. Hess' Fabrikker.

 

Bredgade nr. 20

 

Den havde oprindelig kontorer i Bredgade nr. 25 C, men flyttede i 1919 til ejendommen i Bredgade nr. 20. Afdelingen har udført varmeinstallationer i mange offentlige og private bygninger, blandt andet i Politigården, General Motors Interna­tional A/S og National Scala. Den har ofte anvendt nye anlægsformer, bl. a. som den før­ste her i landet udført anlæg med strålevar­me. Et særligt speciale har den i udførelse af sprinkleranlæg. Afdelingen lededes oprindelig af en overingeniør i Vejle, men lagdes i 1937 ved dennes udtrædelse af firmaet ind under samme ledelse som Matthissen & Dittmann.

Adresse: Bredgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Matthissen & Søn, købmandsforretning.

Grundl. i 1889 af etatsråd Emil Matthissen (f. 1866, d. 1927).

I 1927 overtaget af sønnen, Axel Matthissen (f. 1892) (medindehaver 1916).

Adresse: Algade 12, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Matzen, vaskeri.

Grundl. i 1894 af H. P. Matzen (f. 1855, d. 1909).

Nuværende indeha­ver: svigerdatteren, enkefru G. Matzen, f. Pe­tersen (f. 1892).

Adresse: Sankt Hans Gade 1, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans M. Mauritzen's Sønner, kreaturkommis­sionsforretning.

Grundl. i 1868 af Hans M. Mauritzen (f. 1835, d. 1893).

Nuværende inde­havere: Hans Mauritzen (f. 1869) og Hans Mauritzen (f. 1918).

Adresse: Kødbyen, Flæskehallen 37, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage